Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Bakanlýðý Teþkilat Kanununu Baþtan Aþaðý Deðiþtirdi

Saðlýk Bakanlýðý Teþkilat Kanununu Baþtan Aþaðý Deðiþtirdi

Hükümetin 12 Haziran seçimleri öncesinde aldýðý kanun hükmünde kararname yapma yetkisinin bittiði gün birçok bakanlýkla birlikte Saðlýk Bakanlýðý da teþkilat kanununu baþtan aþaðý deðiþtirdi.

Bakanlýðýnýn teþkilatýndaki yeni düzen hakkýnda bilgi veren Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Kamu Hastaneleri Birliði Kurumu kurduklarýný, 81 ildeki hastanelerin yönetimleriyle ilgili kararlarýn bu illerde oluþacak 90’a yakýn birlik tarafýndan alýnacaðýný bildirdi. Radikal’in sorularýný yanýtlayan Akdað, bakanlýkta Verem ve Sýtma Savaþ gibi daire baþkanlýklarýnýn, birçok genel müdürlüðün kapatýldýðýný anlattý. Akdað, yeni yapýlanmanýn öne çýkan yanlarý hakkýnda þu bilgileri verdi:

Saðlýklý Yaþam Genel Müdürlüðü: Yeni kurulan bu birimin amacý, saðlýklý yaþam konusunda bireyin farkýndalýðýný geliþtirip, davranýþlarý deðiþtirebilmek. Bu birimle, gýdayla ilgili reklamlar, mönülerin kalorinin ifade edilmesi, okul kantinlerinde yaptýklarýmýza varýncaya kadar çok deðiþiklik yapacaðýz. Sadece beslenmeyle sýnýrlý da deðil. Saðlýklý yaþam için ne gerekiyorsa.

Kamu Hastaneleri Birlikleri Kurumu: Hastaneler yine kamunun elinde olacak ama yöneticileri süreli sözleþmeli gelecek. Baþarýyý, mali baþarý, personele ödenen ek ödeme miktarlarý, hastane kalitesi gibi bileþenlerin ortak deðerlendirmesiyle hesaplayacaklar. Ýllerde kurulacak birliklerin baþýna birer genel sekreter geliyor. Ýstanbul’da 6 birlik olacak. Türkiye’de yaklaþýk 90 birlik olacak. Atamalarý bakanlýða baðlý Kamu Hastaneleri Birlikleri Kurumu yapacak. Yöneticiler dýþýndaki personelin statüsü ayný kalacak.

Uzlaþtýrma Kurulu: Yanlýþ tedavi gibi durumlarda maddi manevi tazminat baþvurularýnda uzun mahkeme süreçlerini ortadan kaldýrmak için hasta, saðlýk görevlisi ve meslek sigortacýsýný bir araya getireceðiz. Bakanlýk burada uzlaþmayý kolaylaþtýrýcý rol oynayacak. Yargýnýn yükünü de hafifletecek.

Performans Deðerlendirmesi: Bütün yöneticiler tabi tutulacak. Bebek ölümlerinin azalmasý, aþýlama gibi saðlýk alanýnda konulan stratejik hedeflere ulaþýlýp ulaþýlamadýðýna bakýlarak performans deðerlendirmesi yapýlacak. Hedefe ulaþamayan görevden alýnabilecek.

Yabancý Uzman Çalýþtýrma: Geçici süreli belli projelerde çalýþmak üzere yerli ve yapancý personel istihdam edilecek. Bilgisayar uzmaný da olabilir, hastane mimarisi için mimar da olabilir.

Yerel Ürün Þartý: Savunma sanayiindeki gibi, cari açýðýn kapatýlmasý için yerli týbbi ürünler teþvik edilecek. Hastaneler toplu alým yapýlýyorsa, Türkiye’de üretim ve Türkiye’den ihracat zorunluluðu getirilebilir.

Gönüllü Saðlýk Gözlemciliði: Kamuoyunda trafik müfettiþliðine benzetildi. Kesinlikle böyle deðil. Uygun özelliklere sahip, seçilmiþ, eðitilmiþ insanlar, saðlýk hizmetlerini alýrken yaptýklarý gözlemleri bakanlýða rapor edecek. Bu, þikâyet mekanizmasý gibi düþünülmemeli.

Ýkamet Mecburiyeti: Ýhtiyaç halinde bir saðlýk personelinin çalýþtýðý yerde ikamet etmesi zorunluluðunu getiriyoruz. Bir ilçede doktor olup þehir merkezinde ikamet edemezsiniz.

kaynakRadikal gazetesi