Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Saðlýk Bakanlýðý Bayram Tatili Genelge

Saðlýk Bakanlýðý Bayram Tatili Genelge

T.C.

SAÐLIK BAKANLIÐI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü

Sayý : B.lO.O.THG.0.10.00.15/010-06

Konu : Bayram Tatili

GENELGE

2011/ 58

 

Saðlýk hizmetleri; ikamesi olmayan, olmazsa olmaz ve ihtiyaç duyulduðu anda bekletilmeksizin verilmesi gereken özellikli bir hizmettir. Saðlýk hizmetlerinin bu özelliði sebebiyle hizmeti sunan hekim ve saðlýk personelinin, çoðu zaman mesai kavramý olmaksýzýn, bayram ve tatil günlerinde de fedakarlýk ederek çalýþmasý gerekmektedir.

Bu çerçevede, Kurban Bayram tatili acil servislere müracaatlarda önemli artýþ olmasý ve dolayýsýyla iþ yükünün artmasý muhtemeldir.

Bu nedenle Kurban Bayramý tatili süresince acil servislerin bu iþ yükünü kaldýrabilecek þekilde düzenlenmesi ve takviye edilmesi gerekmekte olup tüm yataklý saðlýk tesislerinde (Kamu ve Özel Sektöre ait) Acil Servislere baþvuracak vakalara zamanýnda gerekli týbbi ve cerrahi müdahalenin yapýlabilmesi, kaliteli ve özenli týbbi bakým ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacýyla aþaðýdaki hususlarýn belirtilmesinde fayda görülmüþtür:

16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yataklý Saðlýk Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde acil servis hizmetlerinin yürütülmesi,

Acil servis üniteleri ve diðer kliniklerde insan gücü, týbbi donaným, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliði esasýna göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklýða meydan vermeden ihtiyacý karþýlayacak þekilde gerekli önlemlerin alýnmasý,

Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin (personel, týbbi donaným, malzeme, ilaç, serum, ambulans vs.) saðlanmasý yönünde gerekli organizasyonun yapýlmasý, acil yardým ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumluluklarý bulunan tüm kurum, kuruluþ ve ilgili birimlere tebliði gerekmektedir.

Ayrýca radyoterapi merkezleri tarafýndan verilmekte olan hizmetlerdeki aksamalarýn hastalarýn tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceði ve refakatli olarak büyükþehirlere gelen hastalarýn bayram tatili süresince bekletilmesi veya yaþadýklarý þehirlere geri gönderilmeleri maddi ve manevi yükü artýracaðýndan, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren “Üniversite ve Saðlýk Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun”un 9’uncu maddesi ile Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diðer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkýnda Kanuna eklenen EK MADDE 1′ de “Ýyonlaþtýrýcý radyasyonla teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý yerler ile bu iþ veya iþlemlerde çalýþan personelin haftalýk çalýþma süresi 35 saattir…” hükmü gereði iyonlaþtýrýcý radyasyonla çalýþan personelin, haftalýk çalýþma süresini aþmamak koþuluyla nöbet (ve icap nöbeti) tutmak ile mükellef olduðu hususu da dikkate alýnarak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan kamu ve özel sektöre ait saðlýk tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de hizmete devamýnýn saðlanmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý,

Ayrýca Bakanlýðýmýza baðlý saðlýk kurum ve kuruluþlarý bünyesinde oluþturulan evde saðlýk hizmet birimleri vasýtasýyla sunulmakta olan evde saðlýk hizmetlerinin; 01.02.2010 tarih ve 3895 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnca Sunulan Evde Saðlýk Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönergenin “Birimin çalýþmasý” baþlýklý 13 üncü Maddesinin ikinci fýkrasýnda ” Birim, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde çalýþýr. Resmi tatil günlerine isabet eden önceden planlanmýþ ev ziyaretleri nöbet hizmetleri kapsamýnda deðerlendirilir” peklinde düzenleme yapýlmýþtýr.

Kurban Bayramý tatiline isabet eden günlerde ilgili personelin izinli sayýlmasý nedeniyle Yönergenin yukarýda zikredilen hükmü gereði önceden planlanmýþ ev ziyaretleri kapsamýnda hastalarýn devam etmekte olan ilaç uygulamasý, pansuman ve benzeri iþlemlerine iliþkin tedavilerinin bayram tatili süresince de aksatýlmamasý için Müdürlüklerce yapýlacak nöbet düzenlemeleri kapsamýnda evde saðlýk hizmetlerinin devamýnýn saðlanmasý,

Yukarýda belirtilen saðlýk hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de devamýnýn saðlanmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý hususlarýný ilgili saðlýk kurum ve kuruluþlarýna imza karþýlýðý tebliðini önemle rica ederim.

Bu vesile ile tüm saðlýk çalýþanlarýnýn Kurban Bayramýný tebrik eder saðlýk ve esenlikler diler, özverili çalýþmalarý için tüm saðlýk çalýþanlarýmýza teþekkürlerimi sunarým.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteþar