Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat OHSAD ve Saðlýk Bakanlýðý Hekim Maaþlarýný Düþürecek

OHSAD ve Saðlýk Bakanlýðý Hekim Maaþlarýný Düþürecek

Ýstanbul Tabip Odasý, Saðlýk Bakanlýðý ve OHSAD’ýn saðlýkta dönüþüm programýnýn baþýndan itibaren hekim emeðini bir gider, maliyet unsuru olarak görerek özelde çalýþan hekimlerin ücretlerinin düþürülmesini hedeflediðini açýkladý.

Ýstanbul Tabip Odasý tarafýndan yapýlan açýklama þöyle;

Saðlýk Bakanlýðý ve OHSAD saðlýkta dönüþüm programýnýn baþýndan itibaren hekim emeðini bir gider, maliyet unsuru olarak görerek özelde çalýþan hekimlerin ücretlerinin düþürülmesini hedeflemiþtir.

Bu nedenle yaklaþýk 2 yýl önce Bakanlýk ve OHSAD arasýnda yapýlan mutabakat sonucu hekim ücret ve hak ediþlerinde %15-20 oranýnda hastane patronlarýnca düþüþ gerçekleþtirilmiþtir. Ücretlerin düþürülmesinin yaný sýra güvencesiz, esnek ve daha fazla çalýþma koþullarý hayata geçirilmiþtir.

Kurumlarýn resmi yazýþmalarýnda ve web sayfalarýnda yer alan 14/09/2011 tarihli toplantý mutabakat metni bu uygulamanýn resmi belgesi olarak yerini almýþ bulunmaktadýr.

Taraflardan biri metin içeriðine baðlý olarak kadrolarý vermiþ, hemþirelerin iþe baþlamalarýný düzenlemiþ ve hastanelerin eczane açabilme önündeki engelleri kaldýrmýþtýr. Þimdi sýra OHSAD’ýn yapacaklarý ücret düþürme iþine gelmiþtir.

Ancak hekimlerin iki yýl öncesi sessiz kalma, kabullenme durumlarý deðiþmiþ yeni yapýlacak ücret azaltmalarý ve hak kayýplarýný kabul etmeme kararý alýnmýþtýr.

Bu konuda özel saðlýk sektöründe çalýþan hekimler haklarýný yasal ve demokratik ortamlarda sonuna kadar savunacaklardýr.

Bu doðrultuda 02 Kasým 2011 Çarþamba günü Ýstanbul Tabip Odasý’nda yapýlan toplantýda alýnan kararlar aþaðýda belirtilmiþtir.

1. Tüm hekimlere alýnan bu karar iletilecek ve gelecekleri açýsýndan yapýlacak olan haksýz uygulamalarý kabul etmemeleri istenecektir.
2. Bununla ilgili olarak birim ziyaretleri ve diðer yazýlý materyallerle hekimler bilgilendirilecektir.
3. Hekimlere hukuksal mücadele açýsýndan sözleþmelerin ve sözleþme maddelerinin özellikle ücret ve diðer özlük haklarý açýsýndan gerçek deðerleri içermesinin öneminin hatýrlatýlmasý ve sözleþmelerde gerçek ücretlerin yazýlmasý istenecektir.
4. Yapýlacak olan haksýz uygulamalara karþý hekimlerin herhangi bir yazýlý belge imzalamadan Ýstanbul Tabip Odasý Hukuk Bürosu ve Özel Hekimlik Bürosu ile irtibata geçmesi istenecektir.
5. Çalýþma barýþýný ve düzenini bozan, hekim emeði üzerinde kirli oyunlarýn oynanmasýna yol açan ve saðlýkta tekelleþmenin önünü açan bu yasal olmayan “mutabakata” karþý hukuksal sürecin baþlatýlarak Ýstanbul Tabip Odasý olarak dava açýlmasýna karar verilmiþtir.

Ýstanbul Tabip Odasý
Özel Hekimlik Komisyonu – Sendikal Mücadele Çalýþma Grubu