Ana Sayfa Görüşler Laser Tedavisi Avantajlarý

Laser Tedavisi Avantajlarý

Lazer ýþýk tedavisi modern minimal invazif týpta gün geçtikçe daha önemli bir konuma gelmektedir. Örneðin, oftalmoloji alanýnda týbbi lazerler kendilerini kanýtlamýþtýr. Fakat kullaným alanlarý daha da geniþ kapsamlýdýr: dövmelerin silinmesinden tümörlerin sistematik tedavisine kadar uzanmaktadýr. Günümüzde lazer uygulamalarýna hemen hemen bütün týp dallarýnda rastlanmaktadýr.

Disiplinler arasý uygulamalar hem hekimlere hem de hastalara yarar saðlamaktadýr

Geleneksel cerrahi prosedürlerle kýyaslandýðýnda, lazer cerrahisi birçok avantaj saðlamaktadýr. Bu avantajlar sayesinde minimal derecede invazif cerrahinin kullanýldýðý birçok iþlem artýk karmaþýk anestezi gerektirmemektedir. Cerrah mikro-ponksiyon yoluyla lazeri içeri sokmak ve vücudun içinde tedavinin yapýlacaðý yere yerleþtirmek için minimal bir açýklýktan yararlanýr. Bu þekilde geniþ kesilerden kaçýnýlmýþ olur ve iþlemin süresi kýsalýr. Ayrýca, modern diod lazerlerin spesifik dalga boylarýnýn absorpsiyon özellikleri bu lazerleri insan dokusu için özellikle uygun kýlmaktadýr. Bu durum potansiyel yan etki sayýsýný azaltýr. Fakat bu nispeten daha nazik ve hassas cerrahi lazer teknolojisinin günlük cerrahi uygulamalarda önemli bir rol oynar hale gelmesinin baþka nedenleri de vardýr.

Modern lazer ekipmaný doktorlarýn iþini kolaylaþtýrmak ve hastalarýn güvenliðini artýrmak için daha da geliþtirilmektedir. Örneðin, bugünün cihazlarý eskilerine göre çok daha sessiz çalýþmaktadýr. Böylece ameliyat sýrasýnda rahatsýz edici gürültüler artýk cerrahýn dikkatini daðýtmamaktadýr. Diod lazerlerin baþka bir avantajý daha vardýr: burada kullanýlan spesifik dalga boyu insan gözü ile görülebilir olmadýðýndan- týbbi teknoloji alanýndakiler çoðunlukla yeþil ve kýrmýzý lazer ýþýðýný tanýr- ameliyat sýrasýnda cerrahýn görüþ yeteneðini etkilemezler.

Çoðu spesifik bir týbbi alanla sýnýrlý olan geleneksel týbbi lazerler dýþýnda, diod lazerlerin yeni bir kuþaðý çeþitli alanlarda disiplinler arasý kullaným olanaðý sunmaktadýr. Buna baðlý olarak ekipman sayýsý azalmakta ve maliyete olumlu etki etmektedir.

Bu þekilde uygun lazer sistemleri KBB, jinekoloji, gastroenteroloji, pnömoloji, intervertebral disk tedavisi, estetik ve proktoloji gibi alanlarda da uygulanabilmektedir. Modern lazer cihazlarý ayný zamanda kompakttýr, kullanýmý kolaydýr ve kolay nakledilebilmeleri çeþitli ameliyathanelerde kullanýlmalarý açýsýndan esneklik saðlar. Bu durum hastanede yerleþtirme planlamasýna da daha fazla esneklik saðlar ve günlük iþlerde verimliliði artýrýr. Hem zamandan tasarruf hem de daha yüksek verimlilik hekimlere ve hastalara ayný derecede yarar saðlar.

Selim prostat büyümesinin ve variköz venlerin güvenli bir þekilde tedavisi

Bazý örnekler lazerlerin týbbi tedavide kullanýlmalarýnýn avantajlarýný gözümüzde daha iyi canlandýrmamýzý saðlayacaktýr: selim prostat büyümesinin cerrahi lazer ile tedavisini gerçekleþtirirken yumuþak dokuyu optimal derecede ortadan kaldýrmak için öncelikle lazer yüksek su absorpsiyon oraný sergilemelidir. Ýkinci olarak, hemoglobin absorpsiyon oraný da eþit derecede önemlidir. Karbonizasyonsuz koagülasyon ve baþarýlý bir hemostaz saðlar. Koagülasyon sayesinde doku doðrudan tekrar yapýþýr ve hemen hemen hiç kanama olmaz. Yaralar daha hýzlý iyileþir ve nekahet dönemi kýsalýr.

180-Watt Evolve diod lazer sistemi selektif ýþýk vaporizasyonu prensibine göre çalýþýr. Bu nedenle en yüksek eþ zamanlý su ve hemoglobin absorpsiyonu oranýna 980 nm lik tutarlý bir dalga boyunda ulaþýr . Bu durum dokunun ayný zamanda etkili bir biçimde çýkartýlmasýna ve koagülasyonuna olanak tanýr. Dalga boyu, atým süresi ve radyasyon özellikleri de tam olarak koordine edilir. Bu da enerjinin büyük bir bölümünün yüzeysel doku katmanlarý tarafýndan absorbe edilmesini engelleyerek lazerin optik penetrasyon derinliðini artýrýr. Bu durum ek doku hasarýný ve skar oluþumunu engellemeye büyük oranda yardýmcý olur.  

Modern diod lazerlerle variköz venlerde nazikçe ve nedbeleþmeye yol açmadan çýkartýlabilir. Bu tutarlý lazer emisyonu yalnýzca ven perforasyonu riskini azaltmakla kalmaz- çoðu vakada tedavinin poliklinik ortamýnda yapýlmasýný da mümkün kýlar. Örneðin, 1470 nm lik özel bir diod lazerin lazer enerjisi en iyi intraselüler ven duvarý sývýsýnda ve kanýn su içeriðinde absorbe olur . Lazer enerjisinin yarattýðý geri dönüþümsüz termal hasar tedavi edilen venin tamamen kapanmasýna neden olur. Sonra vücut bu enerjiyi azar azar absorbe eder. Ven vücudun içinde kaldýðýndan bütün venin çekilip çýkartýldýðý geleneksel ven soyma iþleminde olduðu gibi ek bir fiziksel etki söz konusu deðildir.

Her þey lazer fiberine baðlýdýr

Son dönemlerde belirli týp alanlarýna özgü özelliklere sahip yeni ve çok güçlü fiberler geliþtirilmiþtir. Bir lazer tedavisinin baþarýsý büyük ölçüde bu fiberlere baðlýdýr. Ýster radyasyon özelliði olsun, ister iþleme ve enerji iletimi veya temaslý veya temassýz modda çalýþma özelliði olsun tüm bunlar bir ameliyatýn baþarýsýný belirler ve birbirleri ile mümkün olduðunca uyumlu olmalýdýrlar.

Örneðin, Twister adýnda yeni tip bir fiber en çok prostat tedavisi için uygundur . Çok yüksek ablasyon oranlarýna sahiptir, eþit derecede güvenilirdir ve kullanýcýnýn çýkartýlacak veya buharlaþtýrýlacak doku ile doðrudan dokunsal temasýna olanak tanýr. Fibere uygun lazer sistemleri ile kombine olarak dakikada iki ila üç gramlýk ablasyon oranlarýna ulaþýlabilir. Ayrýca, diðer prostat lazer tedavilerine kýyasla iþlemin süresi en az %50 kýsaltýlabilir.

Öte yandan, variköz venlerin tedavisinde homojen ýþýn yayan (360°) tamamen yeni tipte bir fiber kendini kanýtlamýþtýr. ELVeS Radyal adýyla anýlan bu fiber unilateral radyasyondan farklý olarak 360°lik radyasyonla uygulanan enerjiden optimal düzeyde yararlanýr.

Enerji iletimi hýzlanmýþtýr ve daha hassastýr, fakat uni-lateral “nokta radyasyonu”ndan farklý olarak ven duvarý perforasyonu ve çevre dokunun termal iritasyonu riski bulunmamaktadýr

Endovenöz lazer sistemleri için yeni fiberler geliþtirirken ultrason görünürlüðünü artýrmaya da daha fazla önem verilmektedir. Bu hekimin iþini kolaylaþtýrýr ve hastanýn güvenliðini artýrýr. Ayrýca baþka özellikleri de mevcuttur: fiberin ucundaki santimetre iþaretleri ile monitorizasyon daha kolaylaþtýrýlmýþtýr. Atravmatik bir fiber ucu küçük doku alanlarýndaki iþlemler için özellikle uygundur ve artmýþ iletkenliði ven içerisinde güvenli yerleþtirmeyi saðlar.

Fotodinamik tedavi için lazer

Onkolojide lazerler farklý tipte tümörleri, özellikle de cerrahi olarak çýkartýlmalarý zor olduðunda, tedavi etmek için kullanýlýr. Örneðin, karaciðer tümörleri lazer ile termal olarak tahrip edilir. Fakat daha sýklýkla lazerler bir fotodinamik ajan, foto duyarlýlaþtýrýcý ile birlikte kombine uygulanýr. Önce, bu fotoduyarlýlaþtýrýcý ilaç tümörün yerleþimine baðlý olarak intravenöz veya lokal olarak uygulanýr. Ýlaç tümör dokusunda biriktikten sonra lazer ýþýný ile kontrollü radyasyon verilir. Bu fototoksik bir reaksiyonu baþlatýr. Lazer seçiciliði ilacý aktive eder ve ilaç malign dokuyu tahrip etmek üzere tümörün içindeki radikalleri salar. Tümör hücreleri ölür. Kemoterapi veya cerrahi iþlemlere kýyasla fotodinamik tedavinin spesifik avantajlarý vardýr: kemoterapi ile iliþkili bulantý geliþmez ve kozmetik sonuçlar cerrahi iþlemlerinkinden üstündür. Fakat her þeyden önemlisi çevre dokunun bütünlüðü bozulmaz.

Farklý fotodinamik ajanlarý aktive edebilmek için çeþitli dalga boylarýna sahip lazerler gereklidir. Bu amaçla modern diod teknolojisine sahip ve sýk kullanýlan foto duyarlýlaþtýrýcýlarla uyumlu farklý lazer sistemleri mevcuttur. Özel tasarlanmýþ yazýlým uygulamasý tedaviyi basitleþtirmektedir. Entegre bir kalibrasyon giriþi farklý aplikatörler yani özel olarak uyarlanmýþ optik fiberler için ýþýða maruz kalma derecesini hassas bir biçimde ölçmeyi kolaylaþtýrýr. Bunlar hem yüzey radyasyonu hem de interkostal doku veya kavite radyasyonu için kullanýlýr. Kavite radyasyonu için balon difüzörler denen ve geniþleyip vücut boþluðunun içine yerleþen ve böylece çevre dokuyu etkilemeden lazer ýþýnýný lokal olarak tümörün üzerine yönlendiren aplikatörler kullanýlýr.    
 
Çok giriþli lazerin istisnai bir özelliði vardýr. Çoklu baðlantýlarý sayesinde birbirinden baðýmsýz olarak ayarlanabilecek aplikatörlerle tümöre eþzamanlý radyasyon verilmesi saðlanýr. Avantajý lazer ýþýnýnýn çok büyük tümörlerde çeþitli pozisyonlardan homojen olarak uygulanabilmesidir. Bu komplike tümörlerin tedavisini kolaylaþtýrýr ve hýzlandýrýr.

Geleceðe Bakýþ

Gelecekte lazer sistemlerinin farklý yönlerde geliþtirilmesi beklenmektedir: örneðin, ürolojik tedavi için iki farklý dalga boyunda (1470 nm ve 980 nm) paralel çalýþan bir lazer sistemi þimdiden geliþtirilmiþtir. Bu daha da hýzlý ve tam doku vaporizasyonuna olanak tanýmaktadýr. Cerrah küçük fakat etkili bir koagülasyon bölgesinde çalýþabilmektedir. Bu da olasý yan etkileri daha da azaltmaktadýr. Özellikle sudaki yüksek absorpsiyon hýzý lazer ýþýnýnýn tedavi uygulanmayan mesaneye ve/veya baþka alanlara yanlýþlýkla yayýlmasýný engeller.

Týbbi teknolojide kullanýlan lazer sistemleri gittikçe artan oranda baþka teknolojilerle birlikte kullanýlmaktadýr. Örneðin, RFID lazer tedavisinin güvenliðini garanti etmek ve daha da maliyet-etkin çalýþmak için þimdiden kullanýlmaya baþlamýþtýr. Lazer problarý yalnýzca orijinal problarýn kullanýlmasýný ve hiçbir probun bir kereden fazla kullanýlmamasýný garanti etmek için elektronik bir imza ile donatýlmýþtýr. Böylece uygunsuz kullaným engellenmekte ve aþýnma azaltýlmaktadýr.