Ana Sayfa Görüşler Kamu Hastaneleri Birlikleri’ Ýþleyiþi Nasýl Olacak

Kamu Hastaneleri Birlikleri’ Ýþleyiþi Nasýl Olacak

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarý, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak iþletilir. Birlik teþkilatý, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluþur. Genel sekreterlik bünyesinde týbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler baþkanlýklarý kurulur. Birliðe baðlý hastaneler hastane yöneticisi tarafýndan yönetilir. Hastane yöneticisine baðlý olarak baþhekimlik, idarî ve malî iþler ile saðlýk bakým hizmetleri müdürlükleri kurulur.

* Kamu Hastane Birliklerinde; Genel sekreter, Týbbi hizmetler baþkaný, Ýdari hizmetler baþkaný, Mali hizmetler baþkaný, Uzman, Hastane yöneticisi, Baþhekim, Müdür, Baþhekim yardýmcýsý, Müdür yardýmcýsý, Büro görevlisi bulunur. Bunlar sözleþmelidir.

* Genel sekreter, idarî ve malî hizmetler baþkanlarý, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardýmcýsý olabilmek için en az lisans mezunu olmak ve kamu veya özel sektörde, genel sekreter için 8 yýl, idarî ve malî hizmetler baþkanlarý, hastane yöneticisi ve müdürler için en az 5 yýl iþ tecrübesine sahip olmak þarttýr.

* Týbbî hizmetler baþkanýnýn, týp alanýnda doçent veya profesör unvanlý tabip, uzman tabip veya týp alanýnda doktora yapmýþ tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, iþletme ve saðlýk yönetimi alanýnda lisans, yüksek lisans veya doktora eðitimi almýþ tabip; eðitim ve araþtýrma hastaneleri baþhekiminin eðitim görevlisi tabip veya týp alanýnda doçent veya profesör unvanlý tabip; diðer hastane baþhekimlerinin uzman tabip veya týp alanýnda doktora yapmýþ tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, iþletme, saðlýk yönetimi alanýnda lisans, yüksek lisans veya doktora eðitimi almýþ tabip; yüz yataðýn altýndaki hastane baþhekimlerinin tabip; aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili hastanelerde baþhekimin diþ hekimi olmasý; baþhekim yardýmcýlarýnýn ise týp, diþ hekimliði veya eczacýlýk öðrenimi almýþ olmasý veya lisansüstü eðitim yapmýþ olmalarý kaydýyla saðlýk bilimleri lisansiyeri olmasý gerekir.

* Birlikte uzman olarak çalýþabilmek için KPSS’den 70 ve üzeri almak gerekmektedir. Ancak kamuda 3 yýl tecrübesi olanlarda bu þart aranmaz.Ýþe alýnma usulünü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu belirleyecektir.

* Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný, genel sekreterle doðrudan; hastane yöneticileri, baþhekim ve müdürlerle genel sekreterin teklifi üzerine sözleþme yapar. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözleþmeleri genel sekreter tarafýndan yapýlýr. Baþhekim yardýmcýlarýyla baþhekimin, müdür yardýmcýlarýyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafýndan sözleþme yapýlýr. Sözleþmelerin süresi iki yýldan dört yýla kadar olabilir. Sözleþme eki performans hedeflerindeki gerçekleþmelere baðlý olarak süresinden önce de sözleþmeler sona erdirilebilir. Baþarýsýzlýk sebebiyle genel sekreterin deðiþmesi halinde baþkanlarýn ve baþarýsýzlýða sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleþmeleri kendiliðinden sona erer.

* Sözleþmeli göreve atanan kiþi açýktan alýnmýþ ise sözleþme sona erdirildiðinde bu kiþinin kamuyla olan iliþkisi sona erer. Açýktan sözleþmeli istihdam, memurluk veya diðer personel istihdam þekillerinden birine geçiþ bakýmýndan kazanýlmýþ hak teþkil etmez.

* Kamu kurum ve kuruluþlarýnda memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteði ve kurumlarýnýn muvafakati ile ekli (II) sayýlý cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleþmeli statüde istihdam edilebilir. Bu þekilde istihdam edilenler kurumlarýndan aylýksýz izinli sayýlýr.

* Bir yýl içinde Bakanýn onayýyla Kamu Hastane Birlikleri oluþturulur. Birlik teþkiline iliþkin onayýn alýndýðý tarihte ilgili birlik kapsamýndaki saðlýk kurumlarýnda bulunan baþtabip, baþtabip yardýmcýsý, hastane müdürü, hastane müdür yardýmcýsý ve baþhemþire kadrolarýnda bulunanlarýn bu görevleri sona erer. Görevleri sona eren personelden hastane müdür ve müdür yardýmcýlarý taþraya ihdas edilen Araþtýrmacý kadrolarýna, hâlen bulunduklarý kadro dereceleriyle hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn atanmýþ sayýlýr. Bunlar durumlarýna göre Bakanlýkta ve baðlý kuruluþlarýnda uygun görülen iþlerde çalýþtýrýlýr. Baþtabip, baþtabip yardýmcýsý ve baþhemþire kadrolarýnda bulunanlar meslekleri ile ilgili hizmet sýnýflarýndaki durumlarýna uygun kadrolara atanýrlar. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca birlik kapsamýna alýnan saðlýk kurumlarýnda baþtabip, baþtabip yardýmcýsý, hastane müdürü, hastane müdür yardýmcýsý ve baþhemþire görevlerini ikinci görev, vekâlet veya görevlendirme suretiyle yürüten personelin bu görevleri kendiliðinden sona erer.

kaynak: memurlar.net