Ana Sayfa Görüşler Kahraman Doktorlarýmýz

Kahraman Doktorlarýmýz

Van’da meydana gelen 7.2’lik depremin ardýndan yardýmlarýn bölgeye ulaþtýrýlmasýndan vatandaþlara daðýtýlmasýna, çadýr eksikliðine kadar pekçok konuda çeþitli sýkýntýlar yaþanýrken saðlýk alanýnda hiçbir sorun yaþanmamasý dikkat çekti.

Van depreminin ardýndan tüm Türkiye seferber olurken, gönüllü saðlýk uzmanlarýndan oluþan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) kahraman personeli de tüm imkanlarýyla yardým elini depremzedelere uzattý.

Depremden çok kýsa bir süre sonra bölgeye intikal eden gönüllü saðlýk profesyonelleri, büyük bir özveriyle çalýþarak, enkazdan çok sayýda vatandaþý sað olarak çýkardý, depremzedelerin yaralarýný sardý. Saðlýk Bakaný Recep Akdað da baþta UMKE gönüllüleri olmak üzere tüm saðlýk personeline HABERTÜRK TV ekranlarýndan teþekkür etti.

Video için týklayýnýz…

GÖNÜLLÜ KAHRAMANLAR: UMKE

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Ankara UMKE Ekibi doktorlarýndan Hasan Kuþ, Murat Þimþek ve Ulaþ Avcý ile birlikte HABERTÜRK TV Ankara Temsilcisi Alican Türkoðlu’nun sorularýný yanýtladý.

Konuþmasýna, depremin ilk saatlerinin enkaz altýnda kalanlarý kurtarabilmek açýsýndan oldukça önemli olduðunun altýný çizerek baþlayan Saðlýk Bakaný Recep Akdað, “Gönüllü saðlýk personellerimizden oluþan UMKE ekibimizi anýnda olay yerine intikal ettirdik. Yirminci dakikada 2 ambulansýmýz acil yaralýlarý Patnos’a götürmek üzere yola çýkmýþtý. Ýlk 30 dakika içinde Erciþ Devlet Hastanesi personelinin hemen hemen tamamý hastane bahçesinde hizmete hazýrdý. Böyle bir travmanýn ardýndan hastaneye koþtuklarý için teþekkür ediyorum hepsine. Çok büyük bir görev þuurudur bu” þeklinde konuþtu.

 

“4 ÇOCUÐU SAÐ OLARAK ÇIKARDILAR”
Bakan Akdað, “Yolda olan acil cihaz ambulansý ilk 15 dakikada Erciþ’e ulaþtý. Çevre illerden ambulanslar da ilk 1 saat içinde Erciþ’e ulaþtýlar” derken, depremden çok kýsa süre sonra, saat 15’te Van’daki UMKE ekibinin enkazdan 4 çocuðu sað olarak çýkardýðýný açýkladý.

 

“1 SAATTE TÜM EKÝPMANLARIYLA HAZIR HALE GELÝYORLAR”
Saðlýk Bakaný Akdað, UMKE’nin çalýþma þeklini ise þu þekilde anlattý:

“Bunu bir bürokratik kademe oluþturmaksýnýz, doðrudan bizim bakanlýðýmýzda SAKOM adýný verdiðimiz bir acil müdahale merkezimiz var. Bu merkezin telekominikasyon imkanlarý çok geniþ. 24 saat zaten çalýþýyorlar. Derhal haberleþme baþlýyor. Mesela Ankara UMKE ekibine hazýr olun denildiði zaman bir kiþi beþ kiþiye haber vererek toparlanýyorlar. 1 saat içerisinde tüm ekipmanlarýyla yola çýkmak üzere hazýr hale geliyorlar. Bu arkadaþlarýmýz sadece talimatla hareket eden insanlar olmadýklarý için,
gönüllü olarak çalýþtýklarý ve çok da iyi eðitim almýþ insanlar olduklarý için malzemeler evlerinde de var ve derhal harekete geçebiliyorlar. Çevre illerden hareket 1 saat bile sürmüyor. Daha çabuk intikal edip, çalýþmalara baþlýyorlar UMKE ekipleri.

5 bine yakýn UMKE personelimiz var. Bunlar saðlýk profesyonelleri ama gönüllü insanlar. Gittikleri yerlerde ne tür sýkýntýlarýn olabileceðini biliyorlar, ruhen hazýr ve tahammüllüler.”

kaynak:Habertürk