Ana Sayfa Görüşler Hükümet, Yetkinin Son Gününde 6 KHK Çýkardý

Hükümet, Yetkinin Son Gününde 6 KHK Çýkardý

KANUN Hükmünde Kararname (KHK) çýkarma yetkisinin son gününde çýkarýlan 6 KHK ile Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çalýþma Bakanlýðý’nýn teþkilat ve görevleri ile Hazine Müsteþarlýðý, Türk Standartlarý Enstitüsü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, ÝMKB gibi kurum ve kuruluþlarýn teþkilat yapýlarýnda köklü deðiþikliklere gidildi. KHK kapsamýnda kamu görevlilerinin mali haklarýna iliþkin yeni düzenlemeler de yapýldý.
Aralarýnda Hýfzýssýha Baþkanlýðý’nýn da bulunduðu kimi kurum ve kuruluþlarýn varlýðý KHK’larla sona erdi.
Çeþitli bakanlýk ve kurumlarýn bünyesindeki genel müdürlük, genel sekreterlik ve daire baþkanlýklarýnda ise yeni yapýlanmalara gidildi.
Resmi Gazete’nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe giren KHK’larla kaldýrýlan veya ismi deðiþen makamlardaki bürokratlarýn görevleri sona erdi ve çoðu baðlý bulunduklarý kurumlarýn ‘müþavirlik’ kadrolarýna kaydýrýldý.

SGK YENÝDEN YAPILANDIRILDI
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nýn teþkilat ve görevleri hakkýnda SGK’nýn ana hizmet birimleri yeniden yapýlandýrýldý ve ‘Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüðü’ kaldýrýlarak,  yerine ‘Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüðü’ ile ‘Sigorta Primleri Genel Müdürlüðü’ oluþturuldu.
Bakanlýðýn bölge ve þube müdürlükleriyle ÝÞKUR Ýl Müdürlükleri kapatýlarak taþra teþkilatý ‘Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlükleri’ olarak yeniden yapýlandýrýldý.

TSE’DE EMEKLÝLÝÐE TEÞVÝK
Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Kanunu’nda önemli deðiþiklikler oldu. Yeni düzenleme ile TSE Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardýmcýsý, 1. Hukuk Müþaviri, Daire Baþkaný, Merkez Baþkaný, Baþkanlýk Müþaviri, Genel Sekreterlik Müþaviri ve Grup Baþkaný kadrolarýnda bulunanlarýn görevleri sona erdi. Görevleri sona eren bürokratlar müþavir ve uzman kadrolarýna kaydýrýldýlar. Müþavir ve Uzman kadrolarýna atanmýþ sayýlanlar, Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen birim ve görevlerde çalýþtýrýlacak. Kanuna eklenen geçici bir maddeyle, TSE personelinden emekli aylýðý baðlanmasýna hak kazanmýþ olanlarýn, yaþ haddini beklemeden emekliliðe teþvik edecek avantajlar da saðlandý. Baþvuranlara emeklilik tazminatý yüzde 40 fazla ödenecek.

TDK, TTK VE AKM AYNI ÇATIDA
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun Teþkilat ve Görevleri Hakkýndaki KHK’yla, Atatürk Araþtýrma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’ndan oluþan, kamu tüzel kiþiliðine sahip kurumlar buraya baðlandý. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun görev, yetki ve sorumluluklarý da yeniden belirlendi.

HAZÝNE’DE KADROLAR KAYDIRILDI
HazÝne Müsteþarlýðý’nýn teþkilatýnda da dikkat çeken bir deðiþikliðe gidildi. Yapýlan düzenlemeyle Hazine Müsteþarlýðý’nýn ana hizmet birimleri arasýnda sayýlan Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ile Banka ve Kambiyo Genel Müdürlükleri’nin isimleri deðiþtirildi. Ýsmi deðiþtirilen Genel Müdürlüklerin Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardýmcýlarý ve Daire Baþkanlarýnýn görevlerine de ayný KHK ile son verildi. Bu bürokratlar yine KHK ile oluþturulan ‘Müsteþarlýk Müþavirliði’ adlý kadrolara kaydýrýldýlar. Müsteþarlýðýn taþra teþkilatýnda yer alan kambiyo müdürlükleri de kapatýldý.

KAMUDA EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET
Maliye Bakanlýðý’nýn ‘Kamu Görevlilerinin Mali Haklarýnýn Düzenlenmesiyle ilgili KHK ile kamuda eþit iþe, eþit ücret sistemi uygulamaya baþlandý. Sistem ile ayný unvan ve ayný kadroda olanlarýn farklý ücret almasýnýn önüne geçilecek. Buna göre, ayný unvan ve ayný kadroda olan memurlar, müsteþarlar, müsteþar yardýmcýlarý, genel müdürler, genel müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý, il müdürleri ve uzmanlar arasýnda yaþanan maaþ farklarýnýn ortadan kaldýrýlmasý hedefleniyor.

TÜBA’DA GÖREV TÜBÝTAK’A
TürkÝye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) üye seçim yöntemi deðiþtirildi. TÜBA üyelerinin üçte birini seçme görevi Bakanlar Kurulu’ndan alýnarak TÜBÝTAK Bilim Kurulu’na verildi ama bu kez de Akademi’ye baþkan atama görevinin Baþbakan’a ait olduðu hükmü eklendi.

Türk hastaya yabancý doktor
Son KHK’larla en etkili deðiþiklik Saðlýk Bakanlýðý’nýn teþkilat yapýsýnda ve saðlýk sisteminde olacak. Yeni düzenleme ile þu deðiþiklikler yapýldý:  Mevzuatta yer alan ‘Türk hekimi’ kavramýndaki, ‘Türk’ kelimesi çýkarýldý. Böylece yabancý doktorlarýn Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde çalýþmalarýnýn yolu açýldý. Bakanlýðýn yabancý doktor için Pakistan, Hindistan, Irak, Ýran, Ürdün, Suriye gibi ülkelere yönelmesi bekleniyor. Kamu hastane birlikleri sistemine geçildi, bu çerçevede yüz ayrý birlik kuruldu. Bu birliklerde toplam 10 bin 300 personel çalýþacak ve tamamý sözleþmeli olacak. Sözleþmeler en çok 4 yýl için hazýrlanacak. Performans hedefine ulaþamayan personelin sözleþmesi iptal edilecek. Teftiþ Kurulu kaldýrýldý, yerine Denetim Hizmetleri Baþkanlýðý kuruldu. Hýfzýssýha Baþkanlýðý kaldýrýldý. Bakanlýk teþkilatýnda Saðlýk Hizmetleri, Acil Saðlýk Hizmetleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi, Saðlýk Bilgi Sistemleri, Saðlýk Araþtýrmalarý, Saðlýk Yatýrýmlarý, Denetim Hizmetleri ve Yönetim Hizmetleri adlý genel müdürlükler oluþturuldu.
Yeni oluþumlar arasýnda Halk Saðlýðý Kurumu, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüðü ile Kamu Hastaneleri Kurumu da yer aldý. Bakanlýk, kiþisel verileri toplamaya ve kanunen yetkili olan üçüncü kiþilerle paylaþma hakkýna da sahip olacak. Bakanlýk ilaç ve cihaz temini için yerli ya da yabancý firma ile 7 yýla kadar alým garantili sözleþme yapabilecek. Yabancý sermayeyi çekmek için saðlýk serbest bölgeleri kurulacak.
Tabipler Birliði Kanunu’nda yer alan ‘Tabipliðin kamu ve kiþi yararýna uygulanýp geliþtirilmesini saðlamak amacýyla kurulmuþ mesleki bir kuruluþtur’ ibaresi çýkarýldý

kaynak: Akþam – Doruk ÇAKAR – Ömür EMLÝK