Ana Sayfa Görüşler Hacettepe’yi Ticarethaneye Çevirmek

Hacettepe’yi Ticarethaneye Çevirmek

Fikret Bila’dan;

 

Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, “Van’dan arýyorum” diyerek söze girdi: – Evet, doðru, “Baþka Hacettepe yok!” Ama o güzelim Hacettepe’yi ticarethaneye çevirmek isteyenler var. Buna izin vermeyeceðiz.

Bakan Akdað, dün yansýttýðýmýz, “Baþka Hacettepe Yok” sloganýyla Hacettepe Týp Fakültesi’nden bir grup hocanýn gazetecilere yaptýðý sunumdaki bazý yaklaþýmlara itiraz ediyor:

– Ben, bu tür giriþimleri bizim halka sunduðumuz hizmeti, bu amaçla yürüttüðümüz Saðlýkta Dönüþüm Programý’ný püskürtmeye yönelik giriþimler olarak görüyorum. Ama þunu söyleyeyim baþarýlý olamayacaklar.

“Ayýp oluyor”
Akdað, Hacettepeli hocalarýn performans uygulamasýnýn gerekli olmadýðý halde ameliyatlarý artýrdýðý yönünde verdikleri bilgiye ve özellikle de apandisit ameliyatý örneðine çok içerlemiþti.

“Beni tanýrsýnýz, pek bu üslupta konuþmam ama” diyerek tepkisini þöyle ifade etti:

– Gazetelerin Ankara temsilcilerine sunum yapan hocalarýmýza söyleyeceðim þu; ayýp oluyor ama… Neden ayýp oluyor? Çünkü hocalarýmýz öyle bir hava yansýtýyorlar ki, sanki muayenehanesi olan doktorlar dürüst, muayenehanesi olmayanlar dürüst deðil. Söylediklerinden maalesef böyle bir sonuç çýkýyor. Ne demiþler? Apandisit ameliyatlarý zorunlu olmadýðý halde arttý. Þimdi bunu daha önce de söylemiþlerdi ve büyük gazetelerde manþet de olmuþtu. O halde ben size þu bilgiyi vereyim: Bu iddia ortaya atýlýnca ben bir inceleme yaptýrdým. Arkadaþlarýmýz Türkiye’de yapýlan tüm apandisit ameliyatlarýný incelediler. Devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde. Hepsini incelediler.

Ne sonuca vardýlar?
– Þimdi söylüyorum: Apandisit ameliyatlarýnda uluslararasý kabul görmüþ bir ölçü vardýr; bu ameliyatlar sonrasýnda yapýlan incelemede yüzde 15-20 oranýnda dokunun normal çýkmasý beklenir. Yani alýnmýþ olmasýna raðmen yüzde 15-20’sinin normal çýkmasý olaðan karþýlanýr.

Yani gereksiz alýnmýþ olan apandisit oraný anlamýnda mýdýr bu?
– Öyle de diyemeyiz. Bu tür þikâyette doktor bekleyemez, bazý belirtiler varsa operasyon kararýný erteleyemez. Riski daha yüksek olur. Bu nedenle yüzde 15-20 normal karþýlanýyor. Þimdi þunu söylemek istiyorum; yaptýðýmýz incelemede devlet hastanelerinde alýnan apandisitlerde bu oran yüzde 12, üniversite hastanelerinde ise yüzde 18 çýktý. Þimdi bu tam olarak bilimsel bir veri deðil ama ben buna dayanarak þöyle desem olur mu: Üniversite hastanelerinde hocalar hastanýn baþýnda durmadýðý için asistanlarýn aldýðý apandisitlerden yüzde 18’inin dokusu normal çýktý! Ýþte hocalar da bu mantýkla zorunlu olmadýðý halde ameliyatlar arttý diyorlar ve muayenehanesi olmayan doktorlarý, devlet hastanelerini ve performans sistemini suçluyor ki, bu gerçekten ayýp oluyor.

“Kedi-köpek karþýlaþtýrmasý”
Akdað, sunum yapan hocalarýn kedi-köpek muayenesinin 30-40 lira, ancak hastanede hasta muayenesinin 15,5 lira olduðu örneðini vermelerini de þöyle eleþtirdi:

– Kedi-köpek muayenesini ben bilmem ama hocalarýmýz kaça muayene etmeli? Kedi-köpek muayenesi bu ise mesela 300 liraya mý? Eðer öyleyse bir doktor günde 20 hasta baksa ne olur? Günde 6 bin lira yapar. Bunu ayda 20 gün yapsa 120 bin lira yapar? Böyle bir ücreti hangi ülke karþýlayabilir? Türkiye’de yýlda 500 milyon muayene yapýlýyor, muayene baþýna 100 lira bile ödense varýn hesabý siz yapýn; buna hiçbir bütçe dayanmaz. Dolayýsýyla bu hesapla yola çýkamayýz.

“Davet edeceðim”
Saðlýk Bakaný Akdað, “Baþka Hacettepe Yok” giriþimini yürüten hocalarý bayramdan sonra davet ederek görüþeceðini de ekledi:

– Hocalarýmýzla ben de görüþeceðim. Onlarý dinleyeceðim. Ayrý olarak hocalarýn davet ettiði gazetecileri ben de davet edeceðim ve sizleri de bu konularda etraflýca tekrar bilgilendireceðim.

Özcan: “Ara çözüm bulundu”
YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da, üniversiteden ayrýlan hocalar için geçici de olsa bir çözüm olmasý umuduyla sözleþmeli sistemin yürürlüðe girdiðini ifade ederek þu bilgiyi verdi:

– Þimdi hocamýz üniversiteden ayrýlmýþsa, yeni düzenlemede sözleþmeli olarak üniversitede çalýþmasý, ameliyat yapmasý, eðitimi hasta üzerinde yürütmesi imkâný olacak. Eðer hoca sözleþme yaparsa saat ücreti alacak ve üniversite hastanesinde yine ameliyatlarýný yapabilecek. Ancak bu soruna daha kalýcý bir çözüm bulmalýyýz. Hocalarýmýzdan daha fazla yararlanmalýyýz. Bu hem hastalarýmýz hem de öðrencilerimiz için bir ihtiyaç.

kaynak:Milliyet