Ana Sayfa Görüşler G.Kore Ýlaç da yüzde14 Ýndirime Gitti!

G.Kore Ýlaç da yüzde14 Ýndirime Gitti!

Korea Herald Tribune gazetesi ;Ýndirimler, eðer Aralýk’ta Baþbakanlýk tarafýndan onaylanýrsa, 1999’da devletin ilaç satýþ haklarýný doktorlardan alýp yalnýz eczacýlara vermesinden beri görülen en büyük indirim olacak.Yine de yeni plan bu sene baþýnda beklendiði gibi, hükümetin 2012’de baþlayarak sosyal bir yük haline gelen aþýrý týbbi harcamalarý azaltmak ve 2.100 milyon won (1,89 milyar) kadar tasarruf edilmesini saðlamak için ilaç fiyatlarýný ortalama %17 indirdiði zamanki kadar acýmasýz deðil.
Yeni ilaç-fiyatlandýrma politikasýndan etkilenen ilaç fiyatý indirimlerinin toplamda 1.700 milyon won (Bakanlýk 1.200 milyonunun saðlýk sigortasýndan geldiðini ve 500 milyonunun þahýslar tarafýndan ödendiðini bildirdi) olduðu tahmin ediliyor.

Ýlaç fiyatlandýrma politikasý
Bu kez ilaç-fiyatlandýrma politikasý, ilaçlarýn sürekli teminini saðlamak ve araþtýrma-geliþtirmeyi desteklemeye dair tedbirleri içermekle birlikte Aðustos’ta açýklanan planýn temel çerçevesini oluþturuyor, Bakanlýðýn web sitesindeki bildirime göre, böylece halkýn sýrtýndaki yükü hafifletiyor ve ilaç endüstrisi geliþimini teþvik ediyor.
Fiyat indirimi, noksanlýðý önleme programýna tabi olan ve bazik infüzyon çözeltileri gibi indirim nedeniyle temini aksayan ilaçlar gibi özel olarak listelenmiþ temel ilaçlar için uygulanmýyor. Üç þirketten daha azý tarafýndan üretilen ilaçlara fiyat avantajý verilecek (özgün ilaç: %70, patent dýþý ilaç: %59,5).

Ar&Ge desteði
Ýlaç endüstrisinin Ar&Ge tabanlý geliþim politikasý ile ayný yönde olmak üzere, yeniliðe açýk ilaç firmalarý tarafýndan üretilen ve kimyasal sentez ile oluþturulan yeni geliþtirilmiþ ilaç ve patent dýþý ilaçlara da fiyat avantajý getirilecek.

Yeniden düzenlenen fiyatlandýrma politikasýna göre yeni listeye alýnmýþ ilaçlarla eþit muamele görmeleri için, 1 Ocak 2012’den önce listelenen ilaçlarýn fiyatlarý yeniden deðerlendirilecek. Politikalarda tutarlýlýðý saðlamak için ayný etkiye sahip ilaçlarýn tavan fiyatý, özgün ilaç fiyatýnda indirimin ilk açýklandýðý ve akabinde patent dýþý ilaçlarýn listelendiði zaman olan 1 Ocak 2007 tarihli fiyatlarla belirlenecek.

Teminde olasý aksaklýk ve indirimler nedeniyle eczacýlarýn üzerinde oluþan yükü hafifletmek için, eðer ayný etkiye sahip ilaçlar arasýnda fiyatlar %25lik fiyat aralýðýndan (nispeten düþük fiyat seviyesinin altýnda) düþükse, ilgili ilaçlar indirimden ayrý tutulacaktýr.
Bakanlýk olasý maruz kalýnan kayýplarýn, ilaç yapanlarýn kendi ürünlerinin reçete edilmesi karþýlýðýnda kârlarýnýn bir kýsmýný doktor veya hastanelere döndürmesi þeklinde yasal olmayan para iadeleriyle telafi edilme yolunun ortaya çýkacaðýný açýkladý.
Kore Herald Tribune’e konuþan bakanlýk görevlisi Choi Hee-ju “Ýade için kullanýlacak para miktarý toplam gelirin yaklaþýk %10 ila 30’unu oluþturuyor. Eðer firmalar iade hareketini durdururlarsa, bu durum fiyat indirim tedbirinden kaynaklanan zararýn kapatýlmasýný saðlayabilir” açýklamasýnda bulundu.

Endüstri direniþi
Buna raðmen, gazete, ilaç firmalarýndan gelecek þiddetli bir direniþin beklendiðini yazýyor. Endüstrinin içindekiler bazý firmalarýn erken emekliliðe kestirmeden ulaþmak için yeniden yapýlanma yoluna gitmeye baþladýklarýný tahmin ediyor.
Kore Ýlaç Üreticileri Derneði, bir basýn bülteninde “Bu duruma karþý yasal adýmlar atacaðýz” diyerek, fiyat indirimi politikasý bir kez daha uygulandýðýnda tüm üretimin durmasýný göz önünde bulundurduklarýný beyan etti

Bu senenin baþlarýnda yayýnlanan Uluslararasý Ýþ Takibi raporuna göre, 2014’teki tüketici fiyatlarý ile, Güney Kore’nin ilaç pazar masrafýnýn yerel kur cinsinden %7,1 yýllýk bileþik büyüme oraný (YBBO) ile yaklaþýk 19.327 milyon wona (19,33 milyar $) ulaþacaðý tahminlendi. 2019 itibariyle ilaç harcamalarýnýn 26.500 milyon wona ulaþmasý bekleniyor.

kaynak. thepharmaletter