Ana Sayfa Görüşler Dr’a “Ýmdat Þiddet”Hattý

Dr’a “Ýmdat Þiddet”Hattý


Saðlýk Bakanlýðý, hastanelerde saðlýk personelini hedef alan þiddet ve tacize karþý proje geliþtirdi. Sistem þiddet, taciz ve tehditle karþýlaþan doktor, hemþire ve personelin, dahili telefonla ‘imdat’ çaðrýsý yapmasýný saðlayacak ‘Beyaz Kod’ iletiþim aðýyla çalýþacak.
SÝSTEM NASIL ÝÞLEYECEK?
‘Beyaz Kod’ her hastanenin belirleyeceði üç haneli bir numara ve acil durumda müdahalede bulunacak özel ekipten oluþacak. Bakanlýk talimatý doðrultusunda tüm hastanelerde kurulmaya baþlanan ekiplerde güvenlik amiri, týbbi, idari ve hemþirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog ve sosyal hizmet uzmaný görev yapacak. Saldýrýya uðrayan, tehdit altýnda olan personel cep ve hastane telefonundan ‘Beyaz Kod’u arayýp, müdahele ekibini haberdar edecek. Maðdur personel, ‘Beyaz Kod’ numarasýný çevirmeye fýrsat bulamazsa, aramayý olaya tanýk baþka bir personel de yapabilecek. Numara acil müdahale ekibindeki personelin cep telefonlarýna da yönlendirilecek. Böylece özel ekip nerede olursa olsun maðdurlara ulaþýlabilecek.
Sistem sadece acil müdahale ekibiyle deðil, hastane güvenliði ile de irtibatlý olacak. Güvenlik, uyarý ulaþýr ulaþmaz, olay yerine intikal edecek. Ekipte görevli güvenlik amirinin, yönlendirmesi halinde polis ekiplerinden de yardým istenebilecek.
HASTA DA YARARLANIYOR
Sistemden yatarak tedavi gören hastalar da yararlanabilecek. Hasta cinsel taciz, þiddet veya bir tehditle karþý karþýya kalýrsa ‘Beyaz Kod’la yardým isteyebilecek. Sistem kapsamýnda tüm hastanelerin iletiþim aðý yenilendi, ekipler kuruldu. Beyaz Kod için akýlda kalýcý rakamlar tercih edildi. Örneðin Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi de
‘Beyaz Kod’ numarasý olarak ‘222’ seçildi. Bu numara tüm personele bildirildi.
TATBÝKATLAR BAÞLADI
Bakanlýk, þiddete karþý tüm hastanelere  tatbikat talimatý da verdi. ‘Beyaz Kod’a iliþkin eðitimlere baþlandý. Bakanlýðýn hastanelere gönderdiði yazýda ‘Beyaz Kod’ sisteminin amacý þöyle açýklandý: Hasta ve çalýþanlarýn saldýrý, cinsel taciz ve þiddete maruz kalmalarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý için tehlike anýnda güvenlik personelinin en hýzlý biçimde haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek oluþan tehdidin önüne geçilmesi amaçlanmaktadýr.
KAYITLARI  TUTULUYOR
Beyaz Kod sistemiyle yapýlan tüm müdahalelerin kayýt altýna alýnmasý da bakanlýk talimatlarý arasýnda. Buna göre olayýn yaþandýðý tarih, saat, yer; olayýn baþlama nedeni, oluþ þekli, varsa kullanýlan nesne, çevrede oluþan olumsuzluklar, karýþanlarýn yaþ, cinsiyetleri, kiþisel bilgileri, tanýklarýn iletiþim bilgileri kayýt altýna alýnacak.
BAKANLIKTAN UYARILAR
Bakanlýðýn talimatýnda sistemin saðlýklý iþlemesi için bazý uyarýlar da yer aldý:
– Beyaz kod uygulamasýna yönelik olarak her dönem tatbikat yapýlmasý,
– Gerektiðinde düzeltici önleyici faaliyetler baþlatýlmasý,
– Olaya maruz kalan çalýþanlara gerekli destek saðlanmasý,
–  Çalýþanlara Beyaz Kod sistemiyle ilgili eðitim verilmesi.

Hekim defansa çekildi
HEKÝMLERE yönelik þiddetin artmasýnýn, hastayý da maðdur edeceðini, doktorun tedavide risk almasýný engellediðini kaydeden Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoðlu þunlarý söyledi: Hekimlerin her aksaklýkta þiddete maruz kalmasý onlarý endiþeli ve hastalara mesafeli bir konuma itiyor. Defansif týp geliþtirip hekimler risk almýyor. Kendini de korumaya çalýþýyor.’

ÝSTANBUL’DA 10 AYDA 42 MAÐDUR
Sadece Ýstanbul’da, 2011 yýlýnýn ilk 10 ayýnda, yargýya yansýyan 42 vaka yaþandý. Tabip Odasý, saldýrganlarýn cezalandýrýlmasý için süreci izliyor. Ülke genelindeki bazý örnekler ise þöyle:
25 Nisan 2011: Ýddiaya göre Kaymakam Muhammed Gürbüz, felçli babasý için evine doktor istedi. Doktor Bahar Tekin (29), acil hasta olduðu gerekçesiyle gitmeyip ambulans gönderince kaymakam tarafýndan dövüldü.
29 Nisan 2011: Þanlýurfa’da Doktor Ercan Nural, baþka bir kiþinin karnesine ilaç yazdýrmak için gelen hastanýn iþlemini yapmayýnca darp edildi.
BASTONLA SALDIRAN VAR
25 Eylül 2011: Adana’da Doktor Fulya Kaya (37), trafik kazasýnda yaralanan hasta ve 4 yakýnýnýn saldýrýsýna uðradý. Elmacýk ve sinüs kemiði kýrýldý.
15 Eylül 2011: Mersin Silifke’de 112 Acil Servis’te görevli doktor Feyit Yýlmaz, solunum sýkýntýsý çeken hastaya müdahale ederken, alkollü
oðlunun saldýrýsýna uðradý.
22 Eylül 2011: Trabzon’da Dr. Ceren Konca’ya erkek bir hasta bastonla saldýrdý. Konca’nýn kolu kýrýldý.

kayna:Akþam gazetesi-Dilek Gedik