Ana Sayfa Ekonomi Diyarbakýr’a 35 milyon usd Hastane

Diyarbakýr’a 35 milyon usd Hastane

Memorial Saðlýk Grubu Genel Müdürü Uður Genç, Diyarbakýr’da, 35 milyon dolarlýk yatýrýmla, 15 bin metrekarelik kapalý alana sahip hastanenin, 400 kiþilik medikal ve idari kadrosu ile hizmet vereceðini söyledi.

Genç, hastanenin tanýtýmý amacýyla Dedeman Oteli’nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, Memorial Saðlýk Grubu’nun Türkiye’de kaliteli saðlýk hizmetlerinin öncüsü olduðunu, saðlýk hizmetlerinde mükemmellik standardý ve hasta memnuniyeti odaklý hizmet anlayýþýný Güneydoðu Anadolu Bölgesi’ne de taþýdýðýný belirtti.

Memorial Diyarbakýr Hastanesi’nin saygýn ve güçlü akademik doktor kadrosu, ileri teknolojiye sahip taný tedavi üniteleri, memnuniyet odaklý etkin hasta bakýmý, kaliteli otelcilik hizmetleri ve modern mimarisi ile sadece Diyarbakýr’a deðil, tüm bölgeye hizmet sunabilecek þekilde tasarlandýðýný kaydeden Genç, grubun 8. hastanesi olan Memorial Diyarbakýr Hastanesi ile  memorial kalitesinde uluslararasý standartlarda bölgeye saðlýk hizmeti getirmenin ve bölgeye A sýnýfý bir hastane kazandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi.

-140 yatak kapasiteli-

”35 milyon dolarlýk yatýrýmla 15 bin metrekarelik kapalý alana sahip hastane, 400 kiþilik medikal ve idari kadrosu ile hizmet verecek” diyen Genç, 140 yatak kapasiteli hastanede 6 ameliyathane bulunduðunu, ameliyathane, radyoloji ve yoðun bakýmlarda en ileri týp teknolojisinin kullanýldýðýný vurguladý.

Genel yoðun bakým ve yenidoðan yoðun bakýmda 15’er, kalp damar cerrahisi yoðun bakýmýnda 5 ve koroner yoðun bakýmda 3 yatak olmak üzere toplam 38 yoðun bakým yataðý ile hizmet vereceklerini anlatan Genç, memorial kalitesinin SGK anlaþmalarý kapsamýnda tüm branþlarda hastalara ulaþacaðýný, SGK anlaþmalý bir hastane olarak tüm branþlarda SSK, Emekli Sandýðý, Bað-Kur ve devlet memurlarýnýn hizmetinde olacaðýný aktardý.

Özel saðlýk sigortalý hastalar için de sigorta anlaþmalarýnýn olduðunu ifade eden Genç, þöyle dedi:

”Memorial Saðlýk Grubu, dünyada ve Türkiye’de referans merkezi olarak gösterilen pek çok bölümü var. Her yýl yerli, yabancý yüz binlerce hastayý saðlýðýna kavuþturuyoruz. 2011 yýlý içinde 700 bin hastaya þifa daðýtmýþ olacaðýz. Diyarbakýr’da özellikle kardiyoloji, kalp cerrahisi, yoðun bakým, onkoloji, üroloji, kadýn saðlýðý, hematoloji bölümlerimiz konusunda çok iddialýyýz. Kaliteli, etik ve hasta odaklý hizmet anlayýþýmýz ile bölgedeki saðlýk kalitesini de artýracaðýmýzý düþünüyoruz.

Hastanemiz Diclekent’te, havaalanýna yakýnlýðý ve merkezi konumu açýsýndan stratejik bir noktada yer alýyor. Bu sayede sadece Diyarbakýr halký deðil Batman, Mardin, Þanlýurfa, Adýyaman, Elazýð, Bingöl, Muþ, Bitlis gibi yakýn illerden ve yurtdýþýndan gelecek hastalarýmýz da son derece rahat þekilde hastanemize ulaþabilecekler. Hastanemiz komþu ülkeler için de önemli bir alternatif olacak. Ýstanbul ve Antalya’da bulunan hastanelerimizde her yýl yaklaþýk 65 farklý ülkeden gelen hastalarýmýza saðlýk hizmeti sunuyoruz. Uluslararasý üne sahip akademik hekim kadromuz ve ileri taný tedavi hizmetlerimiz ile pek çok ülkede tanýnýyoruz. Diyarbakýr hastanemize de yakýn coðrafyadan özellikle Irak’tan büyük ilgi olacaðýný düþünüyoruz. Artýk yabancý hastalarýmýza Ýstanbul ve Antalya’daki hastanelerimizin yanýnda, Diyarbakýr hastanemizde de tedavi olma olanaðýný sunarak, bölgede saðlýk turizmi alanýnda öncü olmayý amaçlýyoruz.”

-Sanal ortamda tahlil ve tetkikler deðerlendirilecek-

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Direktörü Dr. Taner Özcan da, bölge halkýnýn ileri teþhis ve tedavi yöntemleri için artýk Ýstanbul ya da diðer þehirlere gitmesine gerek kalmadýðýný söyledi.

Diyarbakýr’daki hastalarýn tahlil ve tetkik sonuçlarýnýn gerekirse sanal ortamda Ýstanbul ve Antalya’daki hekimler ile deðerlendirilerek, en doðru teþhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanacaðýný kaydeden Özcan, ”Modern týp mimarisine göre hazýrlanmýþ konforlu hasta odalarýmýzda hastalarýmýzýn her türlü ihtiyacý düþünüldü. Gün ýþýðý alan yoðun bakým üniteleri, modern poliklinikleri, ferah dekore edilmiþ hasta odalarý ve iklimlendirmesi ile hastalarýmýz hem kalite hem de konforu bir arada yaþayabiliyorlar. Ayrýca süit odalarýmýz ve engelli hastalarýmýz için özel hazýrladýðýmýz odalarýmýz da bulunuyor” diye konuþtu.

kaynak: Akþam gazetesi