Ana Sayfa Görüşler Çapa-Cerrahpaþa’dan 450 Profesör Ayrýldý

Çapa-Cerrahpaþa’dan 450 Profesör Ayrýldý

Saðlýk Bakanlýðý, 26 Aðustos’ta bir KHK ile týp fakültelerindeki hocalara “Bundan sonra ders vermek istersen, ameliyat yapamazsýn… Ameliyat yaparsan bu kez derse giremeyeceksin” dedi… Buna uyulmazsa o zaman ‘ayrýlýrsýn’ dedi. Ameliyat yapmayan doktor biter! Doktorun ameliyatý eðitimle birliktedir, yani eðitimin içindedir ameliyat.

Uzaktan eðitimle doktorluk olur mu? Nitekim bu duruma karþý çýkan doktorlarýn büyük çoðunluðu -ki bunlar üniversiteyi ayakta tutan hocalardýr- iki yýl ücretsiz izne ayrýldýlar.
Dünyayý yakalamýþ, saygýnlýðý olan bilim adamlarýna yapýlan muamele bu maalesef…
Ýstanbul Üniversitesi’nin Çapa ve Cerrahpaþa týp fakültelerinin kliniklerine bir gidin, saðlýk hizmetinde ne gibi sýkýntýlar yaþandýðýný göreceksiniz.
Peki býrakýn ameliyatlarý, eðitim ne olacak? O gençler nasýl yetiþecek?
Bir öðretim üyesine soruyoruz:

ASKERE GÝTMÝÞ GÝBÝYÝZ
– Kaç öðretim üyesi ayrýldý?
– Çapa ve Cerrahpaþa’dan yaklaþýk 450’ye yakýn öðretim üyesi; her iki fakülteden yarý yarýya denilebilir. Ýþin erbabý, hepsi de profesör… Ýki yýllýk ücretsiz izin haklarýný kullanmak üzere ayrýldýlar. Yani bu sürede bir ücret almayacaðýz ama kadrolarýmýz muhafaza edilmiþ oluyor. Daha doðrusu bizler için ‘askere gitmiþ’ gibi olduk denilebilir.

– Saðlýk hizmetleri ne oldu?
– Çöktü… Ama Saðlýk Bakanlýðý’nýn yeni bir düzenleme yapacaðý söyleniyor. Eðer bu durum deðiþtirilirse, bütün hocalar kadrolarýna dönebilirler. Örneðin ben ‘ücretsiz iznimi’ keser, ertesi gün görevime baþlarým.

– Siz ne istiyorsunuz?
– Biz diyoruz ki, 17.00’ye kadar çalýþalým… Buna lafýmýz yok… Ama olmadý. Bakanlýðýn yeni uygulamasý ta baþýndan sakattý, ya sen öðrenciye bak ya da ameliyat yapma!.. Bu olmaz, týp fakültelerinde eðitim yapýlamaz o zaman. Yani saçma bir uygulama!..

REKTÖR SÖYLET’ÝN TUTUMU
– Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Yunus Söylet’in tutumu nedir?
– Saðlýk Bakanlýðý üniversite hastanelerini isterken, Yunus Bey buna karþý çýkarak bilimselliðin bir ayaðý olan eðitime sahip çýkmýþtýr? Hangi rektör, bu kadar güçlü bir bakanlýða karþý çýkabilmiþtir; týp eðitimi böyle kararlarla gerçekleþemez diyebilmiþtir. Ýstanbul týp hocalarý kendisinin yanýndadýr.

Hocalar, sonunda aklýselimin hâkim olacaðýný söylüyorlar. Yani ortak bir ‘uzlaþý’ noktasý bulunabileceðini söylüyorlar.

Dünya standardýný yakalamýþ bir üniversitenin doktorlarý ile inatlaþýlmamasý gerekir.
Önemli olan ameliyat yapýlmamasý deðil; önemli olan böyle hocalarýn üniversitesiden kaçýrýlmamasýdýr. Týp eðitiminin geleceði için bu hocalara her zaman ihtiyaç vardýr.
Böyle bir eðitim gücü dünyada hangi ülkede vardýr?

Kaynak:Hürriyet-Yalçýn Bayer