Ana Sayfa Görüşler Beþ Hasta Yataðýndan Sadece Biri Güvenilir

Beþ Hasta Yataðýndan Sadece Biri Güvenilir

Ýstanbul’da hastanelerin güçlendirme çalýþmalarý sürüyor ancak mevcut durumda 5 yataktan sadece biri depremde güvenilir. Projeleri tamamlanan ancak henüz çivi bile çakýlmayan saðlýk kurumlarý var. Hedef, çalýþmalarýn 2015 yýlýna kadar tamamlanmasý bekleniyor

7.2’lik Van depreminin ardýndan gözlerin çevrildiði Ýstanbul’da, kamu hastanelerinin olasý bir yýkýma hazýr olmadýðý ortaya çýktý. Marmara depreminin ardýndan güçlendirme ve yeniden yapým çalýþmalarý baþladý. Ancak hastanelerin 5’te 1’i bile elden geçirilemedi. 14 milyon kiþinin yaþadýðý Ýstanbul’da, 52’si Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý, 154’ü özel 269 hastane var. Muayenehane ve týp merkezleri dahil, özel hastanelerden ruhsat aþamasýnda depreme dayanýklýlýk raporu istendiði için bu binalarda sorun yok. Kamu hastaneleri ise 20-30 hatta 100 yýllýk eski yapýlar olduðundan deprem anýnda nasýl bir tablonun ortaya çýkacaðý bilinmiyor. Mevcut rakamlara göre Ýstanbul’daki 15 bin yataktan sadece 4 bin 500’ü yani yaklaþýk yüzde 22’si nitelikli ve depreme uygun durumda.

12 HASTANE ÝNÞAATI SÜRÜYOR
12 yýlda 6 hastane binasýnda güçlendirme çalýþmasý tamamlandý. 12 hastanenin inþaatý da devam ediyor. Okmeydaný EAH, Þiþli Etfal, Taksim Ýl Yardým, Dr. Lütfi Kýrdar Kartal EAH, Haydarpaþa Numune gibi büyük hastanelerde ise henüz çivi bile çakýlmadý. Bu hastanelerin yeniden yapýlabilmesi için projeler hazýr fakat bütçeleri yok. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi birçok hastanenin yapým maliyetini karþýladý ancak bundan sonrakileri TOKÝ’nin devralacaðý konuþuluyor.

RAKAMLARLA MEGAKENTÝN SAÐLIÐI
Depreme dayanýklý yeni yapýlan hastaneler
– Marmara Üniversitesi                                 
– Pendik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
– Kanuni Sultan Süleyman EAH
– Yedikule Göðüs Hastalýklarý Hastanesi
– Eyüp B 2 Blok Yeniden Yapýmý
– Avcýlar Cihangir Semt Polikliniði
– Güngören Toplum ve Aile Saðlýðý Merkezleri
– Tuzla Toplum ve Aile Saðlýðý Merkezleri
– Þile Toplum ve Aile Saðlýðý Merkezleri
– Çatalca Toplum ve Aile Saðlýk Merkezleri

Güçlendirmesi tamamlananlar
– Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
– Beykoz Devlet Hastanesi
– Þile Devlet Hastanesi A, B, C blok
– Yeldeðirmeni Semt Polikliniði
– Sait Çiftçi Devlet Hastanesi
– Sultanbeyli Devlet Hastanesi  Acil ve Servis Bloðu

Sadece projesi tamamlananlar
– Ýstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
– Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
– Dr. Lütfü Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
– Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
– Taksim EAH Yeniden yapýmý
– Mehmet Akif Ersoy EAH  Ek Bina yapýmý
– Çatalca Devlet Hastanesi Yeniden yapýmý
– Büyükçekmece Mimarsinan yeni hastane
– Baðcýlar EAH  yeni hastane yapýmý
– Þiþli Etfal EAH yeniden yapýmý
– Haydarpaþa Numune EAH
– Adalar Devlet Hastanesi
– Üsküdar Devlet Hastanesi yapýmý

Deprem hastanesi hazýr
2008’de Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde 2.115 metrekare alana yapýlan ilk deprem hastanesi hizmete hazýr. Baþhekim Prof. Turhan Çaþkurlu, ayný anda 360 afetzedeye yataklý hizmet verecek hastaneyle ilgili þunlarý söyledi: ‘Türkiye’nin ilk deprem hastanesi denizyoluna 300, demiryoluna 350 metre. Terasýnda helikopter pisti var. Afet sýrasýnda saðlýk hizmetlerinin yaný sýra Afet Koordinasyon Merkezi olarak da kullanýlabilecek. 4 ameliyathane, 13 yataklý yoðun bakým ünitesi, 6 yataklý yanýk ünitesi, 15 yataklý hemodiyaliz ünitesi, kan bankasý, radyoloji, biyokimya mikrobiyoloji ünitesi bulunan deprem hastanesi, afet dýþýnda poliklinik olarak kullanýlýyor. Duvarlarý yýkýlarak hasta yatak kapasitesi de artýrýlabiliyor.’

Kaynak:Akþam gazetesi-Türkan Yýlmazer