Ana Sayfa Görüşler Avrupa’nýn En Deðerli Ýlaç Firmasý Novartýs

Avrupa’nýn En Deðerli Ýlaç Firmasý Novartýs

Çeþitli sektörlerden 3000 þirketin dâhil olduðu araþtýrmada Novartis, ilaç sektöründe ise birinci sýrada yer alýyor.

Dünyanýn lider ilaç firmalarýndan Novartis, Avrupa’nýn en önemli araþtýrma þirketlerindenAvrupa Marka Enstitüsü (European Brand Institute) tarafýndan gerçekleþtirilen marka deðeri çalýþmasý Eurobrand 2011 kapsamýnda Avrupa’nýn en deðerli 50 þirketi arasýnda yer aldý.

Amerika, Asya ve Avrupa’da bulunan, gýda, giyim, otomotiv, finans, ilaç ve telekom gibi sektörlerden toplam 3000 þirketin dâhil olduðu araþtýrmada Novartis, ilaç sektöründe birinci sýrada yer aldý.

Bölgesel kültürleri ve tercihleri göz önünde bulundurarak Amerika, Avrupa ve Asya’da bulunan þirketlerin marka yönetimini Avrupa perspektifinden yansýtan araþtýrmanýn dünya geneli sonuçlarýnda ise Novartis ilk 100 þirket arasýnda 54üncü sýrada yer alýyor.

kaynak: Haberler.com