Ana Sayfa Görüşler Aile Hekimliði Ýstanbul da Bir Yýlýný Doldurdu

Aile Hekimliði Ýstanbul da Bir Yýlýný Doldurdu

“Ýstanbul’da bu sistem yürür mü?”, “Hekimler istifa ediyor”, “Benim hekimim yok” diye diye aile hekimliði sistemi birinci yýlýný doldurdu. Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü, aile hekimliðinin birinci senesinde bir basýn toplantýsý düzenledi.

Bir yýlda gelinen noktayý deðerlendiren Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Ali Ýhsan Dokucu, Ýstanbul’da Aile Hekimliði Uygulamasý’na geçiþte hem aile hekimlerinin hem de Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarýnýn çok baþarýlý bir sýnav verdiðini söyledi.

“Saðlýkta Dönüþüm Projesi” kapsamýnda yer alan Aile Hekimliði Uygulamasý ile Cumhuriyet tarihinin en büyük saðlýk reformlarýndan birinin hayata geçtiðini belirten Dokucu, bu uygulamayla halkýn yaygýn, kolay eriþilir ve güler yüzlü saðlýk hizmetine kavuþtuðunu ifade etti. Aile Hekimliði ile saðlýk hizmetinin sunumunda sistem deðiþikliði yaþandýðýný vurgulayan Ali Ýhsan Dokucu, bireylerin saðlýk kurumunun deðil aile hekiminin sorumluluðunda olduðunu belirtti.

Dönüþüm projesiyle, saðlýk hizmeti verilen kurumlarýn da yenilendiðini ve mekanlarýn yeniden düzenlenerek kalitenin artýrýldýðýný ifade eden Dokucu, “Artýk engelli vatandaþlarýmýzýn giremediði aile saðlýðý merkezi neredeyse kalmadý. Binalar bu þekilde yenilendi.” dedi.

Dokucu, Aile Hekimliði Uygulamasý’na geçilen 1 Kasým 2010 tarihinden itibaren Ýstanbul’da 15 yerleþtirme yapýldýðýný ve sadece 19 Aile Hekimliði Birimi’nin boþ olduðunu bildirdi.

1 Kasým 2010 tarihinden önce 609 saðlýk ocaðýnda 2007 hekim ve 2970 ebe, hemþire ve saðlýk memuru ile saðlýk hizmeti verildiðini hatýrlatan Dokucu, bugün itibariyle 867 aile saðlýðý merkezinde 3.539 aile hekimi ve 3.504 aile saðlýðý elemaný (ebe, hemþire, ATT ve saðlýk memuru) ile saðlýk hizmeti verildiðini söyledi.

Aile Hekimliði Birimi doluluk oranýnýn yüzde 99,5 olduðunu belirten Dokucu, “Aile Hekimliði Birimleri 35 ilçede yüzde 100 dolu, 3 ilçede yüzde 90’dan fazla dolu, 1 ilçede ise yüzde 90’dan az dolu durumdadýr.” dedi.

Dokucu, hedeflerinin 882 aile saðlýðý merkezinde, 3.541 aile hekimi ve 3.541 aile saðlýðý elemaný ile hizmet vermek olduðunu söyledi. Aile Hekimliði Uygulamasý öncesinde doktor baþýna düþen ortalama nüfusun 7.219 olduðunu belirten Dokucu, bu sayýnýn bugün 3.727 olduðunu, 2023 yýlýnda ise 2500 olmasýný hedeflediklerini söyledi.

Dokucu, bunun dýþýnda sene sonu itibariyle aile saðlýðý merkezi sayýsýnýn 880, bu aile saðlýðý merkezindeki aile hekimi ve aile saðlýðý elemaný oranýnýn da yüzde 100 seviyesinde olmasýný planlanladýklarýný bildirdi.

Temel saðlýk hizmetlerinde, aile saðlýðý merkezinde muayene edilen hasta sayýsýnýn 2011 yýlýnda 38.873.797 ile hastanelerden fazla olduðunu ifade eden Dokucu, bunun çok önemli bir geliþme olduðunu ve hizmet kalitesindeki artýþý çok net bir biçimde yansýttýðýný ifade etti. Doktor baþýna düþen günlük hasta sayýsýnýn da 46’ya indiðini vurgulayan Dokucu, yine 2011 yýlýnda özel sektörde çalýþan 900 hemþirenin Aile Hekimliði Uygulamasý’na dahil olduðunu bildirdi.

BEBEK ÖLÜM ORANINDA DÜÞÜÞ
Ýstanbul’da artýk daha az bebeðin öldüðünü belirten Dokucu, 2008 yýlýnda binde 11,9 olan bebek ölüm oranýnýn 2011 yýlýnda binde 6,6’ya indiðini bildirdi. Anne ölüm oranýnýn ise yüz binde 14,2’den yüz binde 10,6’ya indiðini ifade eden Dokucu, bu rakamlarýn Türkiye genelinde en düþük rakamlar olduðunu söyledi.

kaynak:Habertürk