Ana Sayfa Görüşler Zirai Ýlaçta yüzde 50 ye Varan Azalma

Zirai Ýlaçta yüzde 50 ye Varan Azalma

On yýl öncesinde 38 milyon ton yaþ sebze-meyve üretiminde 59 bin ton ilaç kullanýlýrken ayný rakam geçen yýl yüzde 50’ye varan oranlarda azalýþ gösterdi.

2010 sonu itibarýyla 44 milyon ton yaþ sebze-meyve üretimi yapýlýrken, kullanýlan zirai ilaç miktarý ise 37 bin tonda kaldý. Fazla ilaç kullanýmýnýn kanser riski ile birlikte saðlýk giderlerini de artýrdýðýna dikkat çeken Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkilileri vatandaþýn daha az zehirle muhatap olduðunu kaydetti.

6 bin zirai ilaç bayiinin 2 bin 117’si sadece okur-yazar veya ilkokul mezunu olarak zirai ilaç bayiliði yaparken, bakanlýk bayilik için ziraat fakültesi mezunu olma þartýný getirmiþti. Ýlaç alýmýný reçeteye baðlayarak gereksiz kullanýmýn önüne geçtiklerini aktaran bakanlýk müsteþarý Vedat Mirmahmutoðullarý, “Yeterli eðitimi olmayan bayiler bir anlamda zehir satýyordu. Çiftçilerin yüzde 70’i ilaç alýrken ilkokul mezunu zirai ilaç bayilerine gidiyordu. Bunlar da bir kilo yerine 2 kilo ilaç verebiliyordu.” dedi. Mirmahmutoðullarý, ilaç alýnýrken çiftçi ile sertifikalý tarým danýþmanýnýn mesul olduðunu belirterek cezasýnýn ise aðýr olduðunu kaydetti. Mirmahmutoðullarý, “Tarladan sofraya gýda güvenilirliðini esas alýyoruz. Buna aykýrý davranýþ tespit edersek, her ikisinin de ocaðý söner.” uyarýsýnda bulundu. Herhangi bir üründe ilaç kalýntýsýna rastlanmasý durumunda Gýda Kanunu’na göre en küçük ceza 5 bin liradan baþlarken, ürün imhasýnýn yaný sýra hapis cezasý da verilebiliyor. Çiftçi devlet desteklerinden mahrum edilebiliyor. Bakanlýk, 1.600 çeþit insan ve bitki saðlýðýna zararlý ilacýn aktif maddesini de yasakladý.

kaynak:medyarazzi