Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ÝLK “GEZÝCÝ TIR ECZANESÝ”

ÝLK “GEZÝCÝ TIR ECZANESÝ”

Deðerli Basýn Mensuplarý,

Daha önce de duyurusunu yaptýðýmýz gibi, Van’da meydana gelen deprem sonrasýnda Birliðimiz çatýsý altýnda Türkiye genelinde bir yardým kampanyasý baþlatmýþtýk. Türkiye’de ilk defa uygulanan “Gezici Týr Eczane” de gönüllü olarak görev alan eczacýlarýmýz ve saðlýk personelimiz, felaket bölgesindeki depremzedelere ilaç ve saðlýk hizmeti vermeye baþladý.

TÜRKÝYE’DE ÝLK DEFA “GEZÝCÝ TIR ECZANE”

Deðerli Basýn Mensuplarý;

Saðlýk hakkýnýn en temel insan hakký olduðunu savunan biz eczacýlar, daha geçtiðimiz hafta gerçekleþen terör saldýrýsýnýn yaralarý sarýlmadan yeni bir acý olayla sarsýldýk. Yardýma muhtaç herkesin yardýmýna anýnda koþan Türk Eczacýlarý Birliði olarak, Türkiye’de ilk defa içi ilaç dolu, dinlenme bölümlerinin ve muayene bölümlerinin olduðu “Gezici Týr Eczane” mizle zor durumda olan vatandaþýmýzýn hizmetinde olduðumuzu belirtmek isteriz.

Bu vesileyle þunu da belirtmeliyiz ki, Erciþ’te meydana gelen deprem nedeniyle hasar gören ve ilaç hizmeti veremeyen 16 eczanemize de geçmiþ olsun diyor; Türkiye’nin dört bir yanýna yayýlmýþ, saðlýk hizmetinin etkin, kaliteli, eriþilebilir verilmesi konusunda duyarlýlýk gösteren ve üzerine düþeni yerine getirmeye çalýþan tüm eczacýlarýmýz adýna, depremde zarar gören tüm vatandaþlarýn yaralarýný sarmak için çaba sarf edeceðimizin bilinmesini istiyoruz.

Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ