Ana Sayfa Güncel Blog Ýlaç Sektörü Keskin Virajda!…

Ýlaç Sektörü Keskin Virajda!…

 Ýlaç sektörü hem Saðlýk Bakanlýðý hem de SGK tarafýndan tarafýndan kuþatma altýnda ;

 Fiyat kararnamesine göre euro kuru 90 günlük ortalamasý %15 üzerinde olmasýnda ilaçlara zam verileceði belirtilmektedir ve bu þart 03 temmuz 2011 tarihinde gerçekleþti.

Önceki baz alýnan euro kur rakamý 1,959 tl idi bugün  itibarý ile 2,50 ve  fark : %27 . 03 temmuz üzerinden ise nerede ise 3 ay geçti!

Kýsaca sektör yüzde otuza yakýn zam beklerken, Saðlýk Bakanlýðý ve SGK tarafýndan kuþatýlan sektör bugün yarýn ne ile karþýlaþacak? :

·         Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan:

I- Jenerik ilaçlar ve jeneriði olan orjinal ilaçlar mevcut fiyat kararnamesinde referans ilacýn % 66’ný fiyat alýrken bu oran %60’a iniyor !  ( eksi yüzde 9 indirim!)

II-20 yýllýk olan ilaçlar (ki bu tarih halen 1987 yýlýný baz almaktadýr) içinde perakende fiyatý 10 tl üzerinde olanlar referansýn %100 nü deðil % 80 ni fiyat olarak alacak (eksi yüzde 20 indirim)

Bu durum yeni fiyat   kararnamesi ile sektöre müjdelenecek!

·         SGK tarafýndan:

I- Jenerik ilaçlarda %20,5 olan mevcut kamu iskontosuna ek  %9,5 daha gelecek, toplamda %30!

II- Orjinal ilaçlarda mevcutta % 32,5 olan kamu iskontosuna ek %10,5 gelecek ve toplamda %43!

Bu durum yeni SUT deðiþikliði tebliði  ile sektöre müjdelenecek!

2005 yýlýnda SGK altýnda SSK, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur birleþmiþ ve SSK hastane eczaneleri ayaktan tedavi gören hastalara ilaç vermeyi býrakmýþtý. Sonucunda serbest pazara çýkan reçeteler karþýlýðýnda SGK sektörden %11 kamu iskontosu almýþdý. Bu oran  % 43’e kadar çýkacak!

Bu tabloda sadece ilaç sektörü deðil en baþta eczacýlar ve zincir içindeki ecza depolarý ve hastaneler de etkilendi ve etkilenecek.

Ecza deposunun elindeki stok belli ve ilaç firmasýndan indirimleri-ek iskontolarý tahsil edecektir fakat eczaneler ne yapacak? Zira onlar son 6 yýl içinde yaþanan bir çok indirimde ve ek iskonto da oluþan maddi kayýplarýný tahsil edemedi, ya bundan sonra?

Gelelim indirim ve iskontolarýn asýl muhatabý ilaç sektörüne, onlar ne yapacak?

a- Gelir arttýracak?!…

Yani mevcut hedeflerini büyüterek veya pazara yeni ilaçlar vererek hacim arttýrmaya çalýþacak !

b-Gider azaltacak,

Temel kalemleri neler olabilir:

satýþ aksiyonlarý; ecza deposu ve eczacýlara verdikleri prim, vade, iskonto ve mal fazlalarýný indirecek.

tanýtým bütçesi : tanýtým materyalleri ve tüm promosyonel aktivasyonlarýný azaltacak

satýþ gideri : maalesef özellikle saha temsilcileri baþta olmak üzere çalýþanlarda tenkisat . Prim, kýyafet, özel saðlýk sigortasý vb. verilmiþ haklarýndan azaltma veya vazgeçme! Araçlarda, yakýtta vs de tasarruf.

ve diðer : tüm personel rakamlarý gözden geçirilecek, üretim hatlarý gözden geçirilecek, seyahatler gözden geçirilecek, bürolar gözden geçirilecek, tüm idari giderler gözden geçirilecek vs.vs.

yatýrýmlar askýya alýnacak, klinik çalýþma , ar-ge vb tüm faaliyetlerin yenisi çok zor olacak.

Bunlarýn dýþýnda neler yaþanýr:

* Yerli Ýlaç Sanayiinde Yaprak Dökümüne devam! Milenyum baþýnda Doðu Alman kökenli  Hexal  yerli ilaç sanayinin öncülerinden Ýlsan&Ýltaþ’ý almýþtý (1999) ve aradan geçen zamanda yerli sanayinden bir çoklarý hatta soyadlarýný-ünvanlarýný  aldýklarý köklü firmalarýný, laboratuardan ilaç sanayine dönenler bile uluslar arasý ilaç firmalarýna veya fonlara maalesef ilaç firmalarýmýzý devrettiler, sonuncusu ise Frik Ýlac’ýn Ýtalyan Recordati’ye bu temmuz ayýnda 130 milyon dolarý satýlmasý oldu.

Bu coðrafyanýn en güçlü ilaç sanayine sahip olan Türkiye bu ünvaný taþýyor mu?

* Ýthalatçý zarar gördüðü ilacýn ithalatýndan vaz geçebilir! Ruhsat aþamasýndaki ilacý için tekrar düþünür.

* Bazý uluslararasý firmalar ekip-ilaç vs lerini buradaki bir jenerik veya taþeron firmaya terk edebilir.

 

SGK’nýn bu  uygulamalar ile hedefi nedir? :

SGK hesabýna göre  2010 yýlý ilaç harcamalarý 14.6 milyar olmasý gerekirken; 750 milyon TL’lik aþým oldu. 2011 yýlýnda 15.6 milyar lira olmasý gereken bütçe 400 milyon lira aþýlacak. 2012 bütçesi ise 16.7 milyar TL olmasý gerekirken, 650 milyon TL’lik sapma olacak. Toplamda ise 3 yýllýk global bütçe 1.8 milyar lira aþýlmýþ olacak. Bu rakamý bu önlemler ile kapatacak!

Ek olarak belirtmem gerekir ki;SGK katýlýmcý saðlýk anlayýþýnda reçeteye yazýlan her ilaç için 1 tl ek katký ile saðlýk bütçesindeki açýðý azaltmayý planlýyor.

Bir ülkenin tam baðýmsýz olmasý için 4 sanayi kolunda kendi kendine yetebilmesinin dýþýnda GÜÇLÜ olmasý gerekir;

Tarým

Savunma

Enerji

Ve ÝLAÇ

 

04 temmuz tarihli “Ýlaç Sektörünü Neler Bekliyor” yazýmýzda son bölümde ifade ettiklerimizi tekrar ederek saygýlarýmý sunuyorum…..

                                                          Bir Dost

 

Bu çok deðiþkenli ve rekabetin yüksek olduðu son derece sofistike pazarda bence Darwin’in doðal seleksiyon teorisi için tam bir laboratuar ortamýnýn oluþtuðunu görmemek mümkün deðil.

 

Organizasyonlar insansýz düþünülemez, buradaki çalýþanlar tüm seviyelerde gerçekten kalifiye insanlar ve onlar için farklý kariyer&iþ alternatiflerini deðerlendirmelerinin zamaný sanýrým geldi.

 

Bir Dost

 

Not:

1-Saðlýk Politikamýz var mý? Var sa bunun içinde Ulusal Ýlaç Sanayi Politikamýz var mý? Son 10 yýlda bir çok önemli ulusal ilaç sanayi firmasý fon veya uluslar arasý firmalar tarafýndan alýndý! Sadece tasarruf önlemleri bu gidiþatý devam ettirmez mi? Ýhracata veya Ar-Ge ye verilen teþvikler uluslar arasý rekabet ortamýnda yeterli mi?………. (Recordati 65 yýllýk Frik Ýlacý aldý 1 temmuz 2011 son geliþme…)

 

2- Medulla ve ÝTS, Saðlýk Bakanlýðý ve SGK’ya yeni düzenlemer için çok büyük veri-görüþ oluþturmaktadýr. Bir anda hiç bahsi geçmeyen bir düzenleme de artýk sektör için sürpriz olmamalý!