Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Sektörü Artýþ Beklerken Ýndirim mi?

Ýlaç Sektörü Artýþ Beklerken Ýndirim mi?

 Bütçenin aþýldýðýný savunan bürokratlar, sektörden ilaç fiyatlarýnda indirim yapmasýný istedi. Sektör ise ilaç bütçesinde kur ayarlamasý beklerken, indirim talebiyle þaþkýna döndü.

Saðlýkta Dönüþüm Programý nedeniyle artan saðlýk giderlerini kontrol altýna alabilmek için uygulanan ‘global bütçe’, ilaç sektörü ile Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) karþý karþýya getirdi.  2010, 2011 ve 2012 yýllarý toplamý için 48 milyarlýk ilaç harcamasý öngören SGK, bütçenin aþýldýðý gerekçesiyle sektöre ilaç fiyatlarýnda ‘indirim yapýn’ sinyali gönderdi.

SAPMA 1.8 MÝLYAR

SGK hesabýna göre  2010 yýlý ilaç harcamalarý 14.6 milyar olmasý gerekirken; 750 milyon TL’lik aþým oldu. 2011 yýlýnda 15.6 milyar lira olmasý gereken bütçe 400 milyon lira aþýlacak. 2012 bütçesi ise 16.7 milyar TL olmasý gerekirken, 650 milyon TL’lik sapma olacak. Toplamda ise 3 yýllýk global bütçe 1.8 milyar lira aþýlmýþ olacak.

SAPMA YOK, 700 MÝLYONLUK KISIM  ÝLAÇ DEÐÝL

SGK’nin bu hesabýna ise sektör itiraz ediyor. Onlar öncelikle reçete sayýsýnýn bu yýlýn ilk 6 ayýnda yüzde 20 oranýnda arttýðýna dikkat çekiyorlar. Ayrýca SGK’nin 3 yýllýk sapma öngörüsünde 700 milyonluk kýsma itiraz ediyorlar. Ýlaç firmalarý, SGK’nýn enjektör, þeker ölçüm çubuklarý, enteral mamalar ile Türk Eczacýlarý Birliði’nin yurtdýþýndan getirdikleri ürünleri de bu hesaba dahil ettiklerine dikkat çekiyorlar. ‘Bunlar ilaç deðil ve toplamý 700 milyon TL tutuyor’ diyen firmalar, global ilaç bütçesi içinde deðerlendirilmemesi gerektiðini savunuyorlar.

ARTIÞ BEKLERKEN, ÝNDÝRÝM

Ýlaç sektörü, 48 milyar TL’lik üç yýllýk bütçesinin 1.96 TL’lik avro kuruna göre belirlendiðini anýmsatarak, kurun 2.5 lira seviyesine ulaþtýðýný anýmsatýyorlar.  Ýlaç Fiyat Kararnamesi gereði kurun son 90 gün içinde yüzde 15’in üzerinde artmasý durumunda kamunun deðerlendirme yapmasý gerektiðini vurgulayan bir sektör temsilcisi, “6 Temmuz’da bu durum ortaya çýktý. Kur 2.26’yý aþtý. SGK da oturup bir deðerlendirme yaptý. Ancak bize sözlü olarak kur ayarlamasýna gerek olmadýðýný ilettiler. Þuanda kur 2.50’ye geldi. Sektörün bu seviyeye dayanmasý mümkün deðil” dedi.

Kur sapmasý nedeniyle bütçede artýþ beklerken SGK’nin kendilerinden ‘sapma var, ek önlem gerekecek’ dediðini aktaran yönetici, “Sektörün bunu kaldýrmasý, yeni indirim yapmasý olanaksýz” diye konuþtu.

SGK yetkilileri ise global bütçe aþýmý ve kur artýþý konusunu Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan baþkanlýðýnda yapýlan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda deðerlendireceklerini söylemekle yetindiler.

kaynak:Hürriyet gazetesi-Aysel Alp

Sektöre yönelik Blog yazýlarý:https://winally.com/category.asp?id=271

4 temmuz 2011 tarihli Blog