Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ýlaç Durum Komisyonu; Minimal Stok !

Ýlaç Durum Komisyonu; Minimal Stok !

37.A.00.007373

Ankara, 20.10.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA
   
Ýlgi: 13.06.2011 tarih, 006015 sayýlý yazýmýz

Bilindiði gibi, Ýlaçta Durum Komisyonumuzun sürdürdüðü çalýþmalar ve yaptýðý deðerlendirmeler sonucunda, içinde bulunduðumuz süreçte meslektaþlarýmýzýn, eczanelerindeki ilaçlarýn stok seviyelerini mümkün olduðunca minimal düzeyde tutmalarý ve firma kampanyalarýna girmemelerinin büyük önem taþýdýðý,  ilgi yazýmýz ile duyurulmuþtu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun son toplantýsýnda alýnan kararlar doðrultusunda Ekim ayýnýn ilk haftasýndan itibaren basýnda sýkça yer alan haberlerden,  saðlýk alanýndaki harcamalarda tasarruf saðlanmasý amacýyla yeni düzenlemelerin gündemde olduðu anlaþýlmaktadýr.

Ýlaç fiyatlarýnda yeni bir düzenleme yapýlmasýný da kapsayan bu haberlere istinaden, ilgi yazýmýz ile yapýlan uyarýnýn yinelenmesine ihtiyaç duyulmuþtur.

Üyelerinizin, oluþabilecek fiyat deðiþikliklerinden en az oranda etkilenmeleri için, eczanelerindeki ilaçlarýn stok seviyelerini mümkün olduðunca minimal düzeyde tutmalarý ve firma kampanyalarýna girmemeleri konusunda ivedilikle bilgilendirilmesi için gereðini önemle ve saygýlarýmla rica ederim.
    
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter