Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Devi 2 Bin Çalýþanýný Ýþten Çýkartýyor

Ýlaç Devi 2 Bin Çalýþanýný Ýþten Çýkartýyor

Ýþten çýkarýlacaklarýn 1100 kiþisinin Ýsviçre’deki çalýþanlardan oluþtuðu, diðerlerinin ise yurt dýþýndaki þubelerden olacaðý bildirildi.Novartis’in Ýsviçre içindeki merkezi Basel’de 760 ve Nyon’da tamamen kapatýlacak þubede 320 çalýþanýn iþlerini kaybedecekleri belirtildi. Firma yetkilileri yapýlan bu operasyondan yýlda 200 milyon frank tasarruf saðlanacaðýný açýkladý. Firmanýn geçen yýla oranla bu yýl Temmuz-Aðustos-Eylül döneminde yüzde 6 kaybettiðini bunun böyle devam etmesi halinde firmanýnyakýn bir gelecekte büyük sýkýntýya gireceðini ifade eden yetkililer, bu operasyonun zorunlu yapýldýðýný bildirdi. Ýsviçre ekonomi uzmanlarý hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri almamasý durumunda yeni iþten çýkarmalar olacaðýný iddia etti.

kaynak: Milliyet gazetesi