Ana Sayfa Görüşler Veteriner Hekime de Tam Gün

Veteriner Hekime de Tam Gün

Veteriner hekimler tarafýndan açýlmýþ veya açýlacak muayenehane ve polikliniklerin standartlarý yeniden düzenlendi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliði” Resmi Gazete’de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi.

Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik þartlarýnýn da belirlendiði yönetmeliðe göre, veteriner hekim odasýnda veteriner hekim diplomasý, muayenehane ruhsatý, veteriner hekim çalýþma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa ihtisasýný gösteren belge, suni tohumlama belgesi, bölge veteriner hekimler odasýnýn o yýla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asýlmýþ ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatý, hasta sahipleri tarafýndan görülebilecek bir yere asýlacak.
Muayenehane ve poliklinikler, il müdürlüðünden ruhsat almadan faaliyete geçemeyecek, görevli veteriner hekim veya yardýmcý saðlýk hizmetleri personeli, baþka bir muayenehane veya poliklinikte çalýþamayacak, muayenehane ve polikliniklerin dýþ cephesinde, bu yönetmelikte belirtilen tabelalardan baþka bir tabela ve ibareler kullanýlamayacak, söz konusu yerlerde geçici veya sürekli olarak satýþ, barýnma ve eðitim amacýyla hayvan barýndýrýlamayacak, muayenehane ve poliklinikler baþka bir iþyerinin içinde kurulamayacak, veteriner hekim dýþýnda kiþi ve kuruluþlar tarafýndan, muayenehane veya poliklinik açýlamayacak.

kaynak:Hürriyet gazetesi