Ana Sayfa Ekonomi Vergi Artýþý 300 bin Ölümü Engelleyecek

Vergi Artýþý 300 bin Ölümü Engelleyecek

SSUK açýklamasýnda, komite olarak, tütün mamullerini de kapsayan ÖTV ile ilgili deðiþiklikten dolayý Maliye Bakanlýðý’ný kutladýklarýný ifade etti.

Türkiye’de halen 16 milyon sigara ve diðer tütün ürünleri kullanýcýsý bulunduðu ve herhangi bir önlem alýnmamasý halinde hayatta olan 8 milyon kiþinin tütün kullanýmý nedeniyle hayatýný kaybedeceði bilgisine yer verilen açýklamada þöyle denildi:

”Bu ölümlerin önüne geçecek 6 bilimsel reçetenin en etkin maddesi fiyat ve vergilerin arttýrýlmasýdýr. Uluslararasý bilimsel çalýþmalar her yüzde 10 vergi artýþýnýn tüketimi yüzde 5 azalttýðýný, böylelikle hem saðlýðý düzelttiðini, hem de gelirleri arttýrdýðýný ortaya koymuþ, Maliye Bakanlarýnýn hekimlerden daha fazla hayat kurtarabileceðini göstermiþtir. Son Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tütün ürünleri vergileri yüzde 63’den 69’a çýkmýþ ve tüm tütün ürünleri eþit vergilendirilmiþtir. Tütün vergisi artýþý 300 bin kiþinin ölümünü engelleyecek.”

Açýklamada görüþlerine yer verilen SSUK üyesi ve Hacettepe Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, Maliye Bakanlýðý’nýn giriþimiyle 16 milyon baðýmlýdan 600 bininin sigarayý býrakacaðýný ve 300 bin kiþinin ölümden kurtarýlacaðýnýn hesaplandýðýný kaydetti.

Türk Toraks Derneði Tütün Kontrolü Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Oðuz Kýlýnç da ayný açýklamada, Maliye Bakanlýðý’nýn bu kararýnýn yaratacaðý sigara býrakma etkisinin, týp dünyasýnda ancak haftada 5 gün durmaksýzýn sigara býrakma tedavisi uygulayan 2 bin hekimin bir yýl çalýþmasýyla alýnabileceðini belirtti.

Açýklamada ayrýca, tütün vergilerindeki artýþýn kaçakçýlýðý artýrmayacaðý görüþü savunularak, ”Uluslararasý çalýþmalar kaçakçýlýk yollarýnýn pahalý sigaralar olan ülkelerden ucuz ülkelere olduðunu göstermiþtir. Birçok ülkede kaçakçýlýðýn arkasýnda ürünlerini ucuz fiyata yeni pazarlara sokmaya çalýþan tütün endüstrisi bulunmuþtur. Sigara kaçakçýlýðý fiyat politikalarý ile deðil, emniyet önlemleri ile kontrol edilir” ifadelerine yer verildi.

kaynak.ntvmsnbc