Ana Sayfa Görüşler Uzman Doktorlar Üniversitelere Hizmet Satacak

Uzman Doktorlar Üniversitelere Hizmet Satacak

Tam Gün Yasasý nedeniyle muayenehane açmak ya da muayenehanelerinde çalýþmak üzere üniversite hastanelerinden ayrýlan öðretim üyesi doktorlara “kýsmi dönüþ” imkâný saðlayan yeni düzenleme yapýlacak

Saðlýk Bakanlýðý’nýn, týp fakültelerindeki doktorlarýn sadece derslere girip döner sermayeden yararlanmamasý þartýyla muayenehanede çalýþabileceðine yönelik düzenlemesi, “üniversite hastanelerinin felç olmasýna” yol açtý. Düzenleme tepkiye neden olunca Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile YÖK Baþkan Vekili Yekta Saraç baþkanlýðýnda YÖK heyeti 3.5 saat süren toplantý yaptý. Özel ve ince ihtisas gerektiren alanlarda önde gelen isimlerin týp fakültelerinden ayrýlmalarý dolayýsýyla üniversite hastanelerinde, hasta bakýmý konusunda sýkýntýlar yaþandýðý kaydedildi. Bu durumun hem hasta hem de öðrenciler açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurduðu Akdað’a aktarýldý.

Ücret karþýlýðý hastaneye gelecek
Akdað, üniversitelerde hizmetin aksamamasý için getirilen teklifleri deðerlendirebileceklerini kaydetti. YÖK heyeti, özel ve ince uzmanlýk gerektiren alanlarda hocalarýn ayrýlmasý dolayýsýyla hem eðitimde hem de hasta hizmetinde sorunlar yaþandýðýný, hizmet alýnmasýna imkân tanýyan formül önerdi. Formüle göre, baþta kanser olmak üzere Behçet hastalýðý, beyin tümörleri, nöroloji gibi alanýnda uzmanlaþmýþ ve týp camiasýnýn önde gelen isimlerinden olan doktorlar muayenehaneyi seçip týp fakültesinden ayrýlsa da bilgilerine ücret karþýlýðý baþvurabilecek. Bu doktorlardan hizmet satýn alýnmasý yoluyla hastalara bakmasý saðlanacak.

Kaynak:Milliyet-Bahar Atakan