Ana Sayfa Ekonomi USD Düþtü, Merkezin Planýna Uzmanlar Ne Dedi

USD Düþtü, Merkezin Planýna Uzmanlar Ne Dedi

Merkez Bankasý’nýn 5 maddelik eylem planýný deðerlendiren uzmanlar, faizde bundan sonra daha yüksek ve dalgalý bir seyir izleneceðini, dövizin ise baský altýnda olacaðýna dikkat çekti.Radikal Gazetesi yazarý Ekonomist Uður Gürses, Merkez’in attýðý adýmlarla faiz tarafýnda belirsizliði artýrdýðýný ve gecelik borçlanmada faizleri yukarý çekerek piyasaya ‘gerekirse sizi cezalandýrýrým’ mesajý verdiðini söyledi.

Gürses þöyle konuþtu:

“Merkez’in eylem planýnýn ilk adýmlarýnýn sinyali son Para Politikasý Kurulu (PPK) toplantýsýnda ortaya çýkmýþtý. Cuma günü gecelik repo iþlemlerine bakýldýðýnda faizin ortalamasý yüzde 10’u aþmýþtý.

“Merkez piyasanýn likidite ihtiyacýný, her gün yaptýðý haftalýk repo ihaleleriyle belirliyordu. Ve açýlan miktar yaklaþýk 60 ila 65 milyar dolar arasýnda deðiþtiriyordu. Gün içinde para ihtiyacý olan da ÝMKB’deki repo ihalesine girerek açýðýný kapatýyordu. Buradaki faiz yüzde 5.75’ten yukarý doðru salýnabiliyor. Merkez, son PPK’da buradaki salýnmaya yüzde 12.5’e kadar izin verdi. Böylece gecelik borçlanmada ortalama yüzde 10’a çýktý.

“Bunun anlamý þu, Merkez gecelik faizin bir süre yukarýda gitmesine izin verecek. Bu ilk dönemde yüksek seyredebilir. Merkez’in ne yapacaðýný yani repo ihalelerinde miktarý ne kadar kýsarak faizi nereye çekeceðini bilmiyoruz. Bu da kýsa vadeli faizle için belirsizlik yaratýyor.

“Haftalýk repo ihalesinde ne yapacaðýný biliyoruz. Ama gecelikte bilmiyoruz. Bu da, ‘gerekirse az para verip sizi cezalandýrabilirim’ demek.

“Daha önce yüzde 6’lar seviyesinde gerçekleþen gecelik faizin ortalama yüzde 10 civarýnda olmasý, döviz tarafýnda olumlu TL lehine olumlu etki yapacaktýr.

“Ayrýca son kararlar muhtemelen mevduat faizlerini de yukarý çekecektir. En üst grupta yüzde 9.5 civarýnda olan aylýk mevduat faizinin yüzde 10’un üzerine çýkacaðýný tahmin ediyorum.” dedi.

BANKALARA KREDÝ FAÝZÝNÝ YÜKSELT MESAJI

EFG Ýstanbul Menkul Deðerler Baþekonomisti  Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasý Eylem Planý’nda yer alanlarýn kýsa vadede  bankacýlýk sektörü üzerinden reel ekonomiye yansýyacaðýný ifade ederek, Bankalar buradan kýsa vadede ‘kredi faizlerini yükselt’ mesajý alýyor. Bu,  tüketici kredilerine yansýyacak. Bu maliyet artýþlarý ekonomik aktiviteyi yavaþlatacak dedi.

Bürümcekçi, eylem planýnda daha çok enflasyonun görünümü ile ilgili alýnan tedbirlerin bir paket halinde sunulmasýný beklediðini, yapýlan açýklamanýn da bunun böyle olduðunu gösterdiðini söyledi.

Merkez Bankasý’nýn, geçen hafta yapýlan toplantýda daha sýký parasal  duruþa ihtiyaç olduðunu ortaya koyduðunu hatýrlatan Bürümcekçi, þu görüþleri dile  getirdi:

Merkez Bankasý artýk bunu resmileþtirdi. Banka, ‘enflasyonu yýl sonunda  yüksek beklediðinden bununla ilgili biraz parasal sýkýlaþmaya gitmemiz  gerektiðini’ belirtti. Bu doðrultuda bir süredir gecelik faiz oranlarýnýn  politika faiz oranýnýn 5.75’in üzerinde seyretmesine izin veriliyor, gecelik faiz  10 civarýnda seyrediyor, en fazla çýkabileceði nokta da 12,5… Merkez Bankasý ‘bir süre daha bunu gerekli görürsek izin veririz’ dedi. Gerekli görme, TL’nin  deðeri ve enflasyonun görünümüyle iliþkili olacak. Bu kararlar önümüzdeki dönemde ona göre alýnacak. Herhalde bir süre daha böyle devam edecek.

Aldýðý bu kararlar kýsa vadeli bankacýlýk üzerinden reel ekonomiye yansýyor. Bankalar buradan kýsa vadede ‘kredi faizlerini yükselt’ mesajý alýyor.  Bu, tüketici kredilerine yansýyacak. Bu maliyet artýþlarý ekonomik aktiviteyi  yavaþlatacaðýndan, enflasyon beklentilerinin bozulup fiyatlara yansýmasýný  engelleme þansý var. Bunu göreceðiz. Bu kararlar ekonomik aktiviteyi  yavaþlatacak.
MERKEZ ‘PROAKTÝFLÝÐÝN’ ZÝRVESÝNDE

Global Menkul Deðerler Strateji Müdürü  Gökhan Uskuay da kararlarla ilgili olarak, “Yeni eylem  planý, proaktifliðin en yüksek noktasýný oluþturuyor” dedi.

Uskuay, Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý’nýn açýklamalarýna iliþkin  deðerlendirmesinde, Merkez Bankasý’nýn eskiden aylýk Para Politikasý Kurulu (PPK)  toplantýlarý ile politika faizi belirlediðini anýmsatarak, þunlarý kaydetti:

Artýk bunun önemi kayboluyor. Merkez Bankasý artýk günlük olarak  piyasaya verdiði likidite ile faiz oranlarýný daha aktif bir þekilde  belirleyecek. Yani her gün bir PPK toplantýsý olacakmýþ gibi düþünülebilir. Faiz  oranlarýnda Merkez Bankasý oldukça etkili olacak. Örnek vermek gerekirse; bugün  TCMB repo ihalesi açmadý, tahvil faizleri yüzde 10’nu aþtý ve dolar 1,76’nýn  altýna geriledi.

TCMB þimdi Türk Lirasý likiditesi ile gecelik faiz oranlarýný etkin  kullanacak. Dövizdeki volatilite azalacak ama faiz üzerindeki volatilite artacak.  Yeni eylem planý, proaktifliðin en yüksek noktasýný oluþturuyor.

FAÝZLER YÜKSEK KALACAK

Finansbank Baþekonomisti Ýnan Demir ise eylem planýna iliþkin, “Þu an için öyle anlaþýlýyor ki; Merkez  Bankasý’nýn fiyat istikrarý önceliði, bir süre daha bankalar arasý piyasada  faizlerin yüksek seviyelerde oluþmasýna neden olacak” deðerlendirmesinde  bulundu.

Demir, Merkez Bankasý’nýn politika  esnekliðini daha belirgin bir þekilde muhafaza ettiðini, hatta o anlamdaki  esnekliðini daha da güçlendirdiðini söyledi. Piyasadaki faizlerin oluþacaðý seviyeleri icabýnda günlük olarak  deðiþtirmenin alýþýldýk para politikasý çerçevesinden biraz daha uzaklaþmak anlamýna geldiðini dile getiren Demir, þöyle devam etti:

Þu an için öyle anlaþýlýyor ki; Merkez Bankasý’nýn fiyat istikrarý  önceliði, bir süre daha bankalar arasý piyasada faizlerin yüksek seviyelerde  oluþmasýna neden olacak. Bu tabii bono piyasasý için olumsuz, Türk Lirasý için  olumlu bir haber. Ama Merkez Bankasý, özellikle Avrupa’daki geliþmelere karþý  hýzla politika duruþunu deðiþtirecek esnekliðe de sahip. Bu esnekliði  kullanacaðýndan da þüphem yok.

HEM ENFLASYON HEM TL

ING Bank Baþekonomisti Sengül Daðdeviren ise, Merkez Bankasý’nýn yýlýn  kalan döneminde kýsa vadeli gecelik faizi aktif olarak politika faizine benzer bir þekilde kullanacak olmasýný en önemli unsur olarak gördüðünü söyledi.

Bir sýkýlaþtýrma öngörüldüðüne dikkati çeken Daðdeviren, “Merkez  Bankasý, hem enflasyon beklentilerini kontrol altýnda tutmak istiyor, hem de  TL’ye istikrar kazandýrmak istiyor. Munzamlarla ilgili esneklikle de bankalarý bu  anlamda rahatlatmak için yer açýyor. Döviz cinsinden tutma, altýn cinsinden tutma  konusunda… Munzamda fiili iniþ ise bir miktar dýþ geliþmelere baðlanmýþ  durumda. Bunu da geliþmelere göre göreceðiz” þeklinde konuþtu.

Bankalarýn fonlama ihtiyaçlarýna yönelik kararlarýn etkisinin zaman  içinde görülebileceðini belirten Daðdeviren, “Kýsa vadede bankalarý zorlayýcý  kararlar, bir yandan bankalara maliyet getiren ve yönetilmesi gereken kararlar…  Zaman içinde etkisinin ne olacaðýný þu anda kestirmek zor. Çok kýsa vadede  bankalarýn maliyetlerini artýracak bir uygulama gibi görünüyor. Tanýnan esneklikler kullanýlabilirse, döviz likiditesi varsa bunlar önemli.  Bir miktar geliþmeleri görmek lazým. Çok bilinmeyenli bir denklem gibi ve esnek bir  yapý…” deðerlendirmesini yaptý.

kaynak:bigpara