Ana Sayfa Görüşler Üniversitede Aksayan Ameliyatlar Devlet Hastanelerine

Üniversitede Aksayan Ameliyatlar Devlet Hastanelerine

Tam gün yasasýnýn yürürlüðe girmesiyle üniversite hastanelerinde ameliyatlarýn durduðu iddialarý rakamlarla çeliþiyor. Devlet ve üniversite hastanelerinde günde 10 bin civarýnda ameliyat gerçekleþiyor.

Üniversite hastanelerinde, hocalarýn yüzde 5’i karar aþamasýnda olduðu için günlük sadece 100 civarýnda ameliyatta problem yaþanýyor. Saðlýk Bakanlýðý aradaki farklý, hastalarý devlet hastanelerine yönlendirerek kapatýyor.

Týp fakültesi hastanelerinde ‘tam gün’ yasasý sebebiyle ameliyatýný olamayan hastalar, devlet hastanelerinde operasyona alýnýyor. Üniversitede sýkýntý yaþayan hastalar, Saðlýk Bakanlýðý’nýn 24 saat hizmet veren ‘ALO SABÝM 184’ hattýný arayarak yardým isteyebilecek. Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, þu ana kadar ciddi bir yoðunluk yaþanmadýðýný, yaklaþýk 50 civarýnda vatandaþýn baþvuru yaptýðýný açýkladý. Bunlarýn hepsine yardým edildiðini belirten Dokucu, “Hiçbir hastamýz çaresiz býrakýlmadý.” dedi.

Türkiye’de toplam 63 bin 524 uzman hekim bulunuyor. Bunlarýn 30 bin 980’i Saðlýk Bakanlýðý’nda çalýþýrken, 12 bin 993 uzman hekim, üniversite hastanelerinde görev yapýyor. Tam gün düzenlemesi, kamuda çalýþan hekimlere özel muayenehane yasaðý getirdi. Buna göre hekimler ya devlette kalacak ya da istifa edip sadece özel sektörde görev alacak. Buna iliþkin kanun hükmündeki kararname çýkmadan önce bakanlýk hastanelerinde 930, üniversite hastanelerinde ise öðretim üyelerinden 630’unun muayenehanesi bulunuyordu. Bu hekimler þimdi bir karar arefesinde. Bakanlýk yetkilileri, kararname yeni çýktýðý için birçok öðretim üyesinin yýllýk izinlerini kullanmak için tatile ayrýldýðýna dikkat çekiyor. Bu sebeple Ýstanbul’da ve az da olsa Ankara ve Ýzmir’deki üniversite hastanelerinde bazý ameliyatlarda sýkýntý yaþanýyor. Geri kalan Anadolu’daki üniversitelerde ise operasyonlar sorunsuz þekilde devam ediyor.

FAKÝR HASTALARA ZATEN BAKMIYORLARDI

Hasta Haklarýný Koruma Derneði Baþkaný Zeki Sadunoðlu ‘ameliyatlarýn durduðu ve vatandaþýn maðdur olduðu’ iddiasýný bilgi kirliliði olarak yorumluyor: “Bize þu ana kadar tek bir vatandaþ dahi gelip, ‘üniversitede maðduriyet yaþadým’ þikâyetinde bulunmadý. Zaten muayenehanesi olan 600-700 hocanýn birçoðu maalesef geçmiþte de bugün de üniversitede gariban hasta bakmýyor, öðrencisini eðitmiyordu. Yeni olan bir durum söz konusu deðil. Fakat dikkat edin, bütün ses bu kesimden çýkýyor. Çünkü etki alanlarý güçlü.” deðerlendirmesini yapýyor. Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez Konsey Baþkaný Eriþ Bilaloðlu ise medyaya yansýdýðý kadarýyla büyük bir sorun yaþandýðýný öne sürüyor. ‘Tam gün’ düzenlemesinin amacýnýn, Saðlýk Bakaný’nýn iddia ettiði gibi hastayla hekim arasýndaki para iliþkisini kesmek olmadýðýný iddia eden Bilaloðlu, “Asýl amaç hekimlerin, saðlýk çalýþanlarýnýn emeðini ucuzlatmak.” diye konuþtu. Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn, ‘Hastalarý gerekirse ambulans uçaklarla Avrupa’ya göndeririz.’ açýklamasýna da tepki gösteren Bilaloðlu, “Hastalarýmýz burada kalsýn. Biz, Türkiye’deki saðlýk çalýþanlarý olarak, bilgimiz ve bize engel oluþturulmadýðý takdirde becerimizi de kullanarak hastalarýmýzýn tedavisi için uðraþýrýz.” þeklinde konuþtu.

Akdað: Gerekirse yeni kadrolar ihdas edeceðiz

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, üniversite hastanelerinde muhtemel hizmet açýðýný kapatmak için harekete geçtiklerini belirtiyor: “YÖK ile de konuþtuk. Gerekirse yeni öðretim üyesi kadrolarý da ihdas edeceðiz. Acil olarak görevlendirme, peþinden öðretim üyesi kadrolarý… Bunun mümkün olmadýðý nadir durumlar olursa da biz ilgili hastalarýmýza sahip çýkacaðýz. Onlarý kamuya ait diðer eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ya da Türkiye’deki özel hastanelerde tedavi ettireceðiz. Olmaz ya, ihtiyaç olsa bu hastalarýmýzý uçak ambulansla Avrupa’ya götürüp orada tedavi ettireceðiz.”

Kaynak:zaman gazetesi-Çaðlar Avcý