Ana Sayfa Görüşler Týp Kongresine Bakanlýk Ayarý

Týp Kongresine Bakanlýk Ayarý

Ocak ayýnda yürürlüðe girecek yönetmelikle turizm mevsiminde kongre düzenlenmesinin de önüne geçiliyor. Bakanlýðýn geçtiðimiz aylarda yayýmladýðý Beþeri Týbbi Ürünlerin Tanýtým Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca, bütün toplantý ve kongreler ile katýlýmcýlar tek bir veri tabanýna kaydedilip izlenebilecek. Ýlaç firmalarýnýn týbbi kongrelere desteðini doktor baþýna yýlda 5 defayla sýnýrlandýran yönetmeliðe göre ürün tanýtým toplantýlarýna katýlacaklarýn konaklama ve ulaþým giderleri ilaç firmalarýnca karþýlanamayacak. Ýlaç tanýtýmý yapacaklar, Saðlýk Bakanlýðý’nca sertifikalandýrýlan eðitim programýndan geçirilecek.

Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Eðitimi Genel Müdürlüðü’nün yapacaðý sertifikalandýrma 3 yýl geçerli olacak. Tanýtým elemanlarý, tanýtým ihlali yaptýklarý takdirde Saðlýk Bakanlýðýnca verilen sertifikalar geçersiz hale gelecek. Bu durumdaki kiþiler, farklý bir firmada olsa dahi bir yýl süreyle yeni bir sertifika programýna katýlamayacak.
Bedelsiz ürün numunelerinin yýllýk daðýtýlan miktarý, ilgili ürünün bir önceki yýla ait satýþ miktarýnýn yüzde 5’ini geçemeyecek. Bu hükmün uygulanmasýna her bir beþeri týbbi ürün için satýþ izni alýndýðý tarihten bir yýl sonra baþlanacak.

kaynak:Milliyet gazetesi