Ana Sayfa Görüşler Türkiye’de Ýlaç Üretilecek mi?

Türkiye’de Ýlaç Üretilecek mi?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, kamunun büyük alým gücünün bugüne kadar ‘ilaçlarý nasýl ucuza alabiliriz?’, ‘ilaç fiyatlarýný nasýl aþaðý çekebiliriz?’ þeklinde kullanýldýðýný belirterek, ”Bundan sonra bu gücü sadece bunun için kullanmayacaðýz. Bu gücü, ilaçlarýn veya týbbi cihazlarýn Türkiye’de üretilmesi için de kullanacaðýz” dedi.

Fatih Üniversitesi’nde düzenlenen II. Ulusal Biyoteknoloji Öðrenci Kongresi ödül töreninde konuþan Ergün, terör saldýrýlarýnda þehit olan askerlere ve Van’da yaþanan depremde hayatlarýný kaybeden tüm vatandaþlara Allah’tan rahmet ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi.

Ýnsanlýðýn tarihi geliþiminin ve teknolojik ilerlemesinin en çok hissedildiði alanlarýn baþýnda týp geldiðinin altýný çizen Ergün, ancak teknolojinin iyi yüzü kadar, olumsuz bir yüzü olduðunu da söyledi.

Bakan Ergün, ”Bir yandan hastalýklara yeni tedaviler geliþtirmek söz konusu iken, diðer yandan çevre kirliliðinin, elektromanyetik alanlarýn veya sentetik gýda maddelerinin yol açtýðý hastalýklar da beraberinde gelmektedir. Bu nedenle, týp sektörünün teknolojiyle desteklenmesi, yeni araþtýrmalarýn yapýlmasý, özellikle hastalýklarý önleyici buluþlarýn yapýlmasý büyük önem taþýyor” diye konuþtu.

Türkiye’nin, önümüzdeki günlerde gerek kamu gerekse özel sektör olarak saðlýk sektöründe çok büyük yatýrýmlara sahne olacaðýný vurgulayan Ergün, ”Biz kamunun büyük alým gücünü bugüne kadar ‘ilaçlarý nasýl ucuza alabiliriz?’, ‘ilaç fiyatlarýný nasýl aþaðý çekebiliriz?’ diye kullandýk. Bundan sonra bu gücü sadece bunun için kullanmayacaðýz. Bu gücü, ilaçlarýn veya týbbi cihazlarýn Türkiye’de üretilmesi için de kullanacaðýz” dedi.

kaynak: Habertürk