Ana Sayfa Görüşler Tüm Kamu Hastanelerinin Birleþtirilmesi ve Fakülteler!

Tüm Kamu Hastanelerinin Birleþtirilmesi ve Fakülteler!

Saðlýk Bakanlýðý geçen dönem kadük olan ‘Teþkilat Yasa Tasarýsý’ný bu defa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devreye sokmaya hazýrlanýyor. Pek çok radikal düzenlemenin yer aldýðý taslak, Türkiye’deki tüm kamu hastanelerinin birleþtirilmesini amaçlýyor. Öngörülen deðiþiklikler özetle þöyle:

– Yeni kurulacak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), devlet hastaneleri, aðýz-diþ saðlýðý merkezleri, eðitim ve araþtýrma hastanelerini bünyesinde toplayacak.
– Her kentte, il saðlýk müdürlüklerinin yaný sýra ‘genel sekreterler’ tarafýndan yönetilecek hastane birlikleri oluþturulacak.
– Vakýf üniversiteleri hariç, üniversite hastaneleri gerek görülürse YÖK’ün onayý, Maliye Bakanlýðý’nýn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararýyla kamu kurumu olarak Saðlýk Bakanlýðý’na devredilecek. Öðretim üyeleri yine YÖK’e baðlý kalmaya devam edecek.
–  Üniversite hastaneleri de dahil TKHK’ya baðlanan tüm kamu hastanelerinin malvarlýklarý da tapuda re’sen kurum adýna tescil edilecek.
– TKHK’nýn en üst karar organý olan yönetim kurulu ise Saðlýk Bakaný’nýn atayacaðý, biri akademisyen toplam 6 üye ve bir baþkandan oluþacak. Yönetim kurulu üyeleri, asli görevlerinin yanýnda yürütecekleri bu görevi ikiþer yýllýk 5 dönem halinde sürdürebilecek. Bunun için de ‘huzur hakký’ alacak.

Ýster iþlet ister naklet
– Yönetim kurulu üyelerinin görevleri arasýnda, ‘Saðlýk Bakanlýðý’nýn hedeflediði politika ve stratejik planlara uygun olarak hazýrlanan yýllýk performans programýnýn onaylanmasý’ da var.
– Öngörülen deðiþikliklerden biri de hastane yönetimlerinin þekillendirilmesine iliþkin. Buna göre, birlik genel sekreteri tarafýndan her hastaneye baþhekimin de baðlý olacaðý bir yönetici atanacak. Mevcut baþhekim, baþhekim yardýmcýsý ve birim müdürlerinin sözleþmeleri bir ay sonunda kendiliðinden sona erecek.
– Düzenleme ile Saðlýk Bakanlýðý’nýn düzenleyici ve denetleyici rolü de öne çýkacak. Hastane birlikleri, kamu hastanelerini ve bunlara baðlý saðlýk birimlerini kurmak, iþletmek, gerektiðinde birleþtirmek, ayýrmak, nakletmek ve ya kapatmakla ilgili de yetkili olacak. Hasta haklarýna, hasta ve çalýþanlarýn saðlýðýna, güvenliðine yönelik iyileþtirme çalýþmalarý yaparken performans deðerlendirmesi yaparak rapor da hazýrlayacak.

‘Verimlilik tasarýsý’ demiþti
Saðlýk Bakaný Recep Akdað, hazýrladýklarý Kanun Hükmünde Kararname taslaðýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a sunacaðýný belirterek, þöyle demiþti: Süreklilik arz eden görev pozisyonlarý verimliliði azaltýr. Dolayýsýyla Saðlýk Bakanlýðý’ndaki yöneticilik pozisyonlarý gerek bakanlýk merkezinde, gerekse taþrada sözleþmelilik süreleriyle sýnýrlý olmalý. Bu sözleþmelilik sürelerinde de performans deðerlendirmesinin yapýlmasý gerektiðine inanýyorum. Ancak þunu ifade etmem gerekir, biz 9 yýldýr iktidardayýz. Zaten çalýþtýðýmýz yöneticilerin önemli bölümünü biz atadýk. Dolayýsýyla bu tasarý ‘yöneticileri illa ki deðiþtireyim tasarýsý’ deðildir. Bu bir verimlilik tasarýsýdýr… Bir zamanlar SSK hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý’na devrinde gösterilen direnç, bugün kýsmen üniversitelerle ortak çalýþma konusunda gösteriliyor.

Devretmeyiz
Uludað Üniversitesi Rektörü Prof. Kamil Dilek
: Eðer bu devir bizim rýzamýz ve olurumuzla planlanýyorsa kesinlikle gerçekleþmeyecek. Kesinlikle bu iþe imza koymayýz. Ama kanun çýkarýlýp devir olursa onda yapabileceðimiz bir þey olmaz. Göreve geldiðimizden bu yana fakülte hastanemizin ekonomisinde de ciddi geliþmeler var. Önümüzdeki seneden itibaren hastanemiz kara geçecektir.

Beyaz isyan önlük çýkarttýrdý
Türk Saðlýk Sen üyesi bir grup, Saðlýk Bakanlýðý’nýn teþkilat yapýsýný deðiþtirecek Kanun Hükmünde Kararname hazýrlýðý için dün sokaktaydý! Ellerinde ‘Yabancý doktor ve hemþireye hayýr’, ‘Kamu hastane birliðine hayýr’ dövizleri taþýyan protestocular, Bakanlýk önüne beyaz önlük býraktýlar. Türk Saðlýk Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, ‘Hastane birliklerinin hayata geçirilmesiyle devlet hastanelerinin önce özerkleþmesi, sonra özelleþtirilmesi süreci baþlatýlmýþ olacak. Kurumlarýmýz, yönetim kurullarýnýn insafýna terk edilecek’ dedi.

kaynak:Akþam gazetesi-Türkan Yýlmazer