Ana Sayfa Ekonomi TOKÝ Saðlýkta Rekora Koþuyor

TOKÝ Saðlýkta Rekora Koþuyor

Konut açýðýný ürettiði nitelikli ve çaðdaþ konutlarla karþýlayan TOKÝ, saðlýk sorunlarý nedeniyle vatandaþlarýn il il gezmelerini engellemek amacýyla hastane projelerine hýz verdi.

AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, TOKÝ, Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðiyle bugüne kadar 157 hastane inþa ederken, TOKÝ tarafýndan yeni yapýlacak hastanelerden 24’ü için ihale aþamasýna gelindi. 32 hastane projesi de hazýrlýk aþamasýnda bulunuyor.

Bugüne kadar 10’u entegre ilçe hastanesi, 2’si bölge hastanesi, 1’i aðýz ve diþ saðlýðý merkezi olmak üzere toplam 157 hastane inþaatý gerçekleþtiren TOKÝ, yapýmýný üstlendiði bu hastanelerle saðlýk sistemine 24 bin 63 yatak kazandýrdý.

24 hastane ihale aþamasýnda

TOKÝ, yürüttüðü 24 hastane projesinde de ihale aþamasýna geldi. TOKÝ’nin ihale aþamasýna gelen projelerinin tamamlanmasýyla saðlýk alanýnda 3 bin 725 yatak daha kazandýrýlmýþ olacak. TOKÝ’ye il ve ilçelerden çok sayýda hastane talebi de gelirken, TOKÝ’nin illerden gelen talepler doðrultusunda deðerlendirmeye aldýðý üç hastane projesinin tamamlanmasý halinde ise saðlýk sektöründe bin 200 yatak daha vatandaþlarýn hizmetine açýlacak.

32 proje de hazýrlýk aþamasýnda

TOKÝ ile Saðlýk Bakanlýðý protokolü kapsamýnda 32 hastane projesi ise hazýrlýk aþamasýnda. Bu hastanelerin ihalelerinin yapýlýp sisteme kazandýrýlmasýyla birlikte 5 bin 965 yatak daha saðlýk sektörünün hizmetine sunulmuþ olacak.

Yürüttüðü tüm hastane projelerini hayata geçirdiðinde TOKÝ’nin, saðlýk sektörüne kazandýrmýþ olduðu hastane sayýsý 218’i, yatak sayýsý da 35 bin 71’i bulacak. Ýl ve ilçelerde inþa edilecek tam donanýmlý bu hastaneler sayesinde vatandaþlar saðlýk sorunlarý nedeniyle il il gezmek zorunda kalmayacak ve bulunduklarý il ve ilçelerde tedavilerini gerçekleþtirebilecekler.

5 projede ihale tarihleri belli oldu

TOKÝ’nin yürüttüðü hastane projelerinden 5’inde ise ihale tarihleri belli oldu. Buna göre, Ýdare, 100 yataklý Çorum Osmancýk Devlet Hastanesi için 17 Ekim’de, 100 yataklý Kütahya-Gediz Devlet Hastanesi ile 500 yataklý Konya Selçuk Numune Hastanesi için 20 Ekim’de, 200 yataklý Adana Kozan Devlet Hastanesi için 24 Ekim’de, 400 yataklý Adana Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için 31 Ekim’de, 75 yataklý Balýkesir Bigadiç Devlet Hastanesi için de 24 Kasým’da ihaleye çýkacak.

TOKÝ, 22 ”Akýllý Hastane” yaptý

TOKÝ, tamamladýðý hastanelerden 22’sini ”akýllý hastane projesiyle” inþa etti. TOKÝ’nin Siirt, Niðde, Mardin, Muþ, Karabük, Düzce, Aðrý, Antalya, Ordu Ünye, Manisa-Soma ve Bursa-Ýnegöl’e yaptýðý 300 yataklý Devlet Hastaneleri, 400 yataklý Aydýn-Nazilli ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastaneleri, 200 yataklý Bingöl Devlet Hastanesi, 100 yataklý Gaziantep-Islahiye Devlet Hastanesi, 600 yataklý Ýstanbul-Sultangazi ve Þiþli Devlet Hastaneleri, Ýzmir-Karþýyaka Çiðli 400 yataklý Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi, Malatya Bölge Hastanesi, 250 yataklý Samsun Bafra ile 350 yataklý Zonguldak Ereðli Devlet Hastaneleri, ‘Akýllý Hastane’ olarak gerçekleþtirildi.

Saðlýk Bakanlýðý ve TOKÝ iþbirliðiyle hayata geçirilen akýllý hastanelerde, ileri teknoloji ürünü otomasyon sistemleri kullanýlmasýyla; saðlýk hizmetlerindeki tedavi süreçleri kalite ve hýz açýsýndan önemli oranda iyileþti. Akýllý hastanelerde röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlý tomografi, momografi gibi týp alanýnda uygulanan görüntü kaydedici cihazlarýn saðladýðý veri, görüntü ve kayýtlar dijital ortamda tek bir merkezden yönetiliyor. Böylelikle saðlýk kurumlarý doðru ve gerçek zamanlý olarak bilgiye ulaþarak bürokratik iþlemlerden ve zaman kaybýndan kurtuluyor. Merkezi olarak hasta, hemþire takip sistemlerini de barýndýran sistem, hastanelerde saðlýk hizmeti yönetimini daha etkin hale getiriyor.

kaynak:Samanyoluhaber