Ana Sayfa Görüşler Tamgün KHK’si Yargýya Taþýnýyor

Tamgün KHK’si Yargýya Taþýnýyor

CHP, muayenehanesi olan öðretim üyelerinin üniversite hastanelerinde ameliyat yapmasýný engelleyen tamgün düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesine baþvuruyor. Parti içerisinde milletvekillerinden oluþan komisyon kuran CHP, sorunun çözümü için bir de yasa teklifi hazýrladý.

CHP’li Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuð Atýcý, Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’den oluþan komisyon, sendikalar, dernekler, hukukçular ve meslek örgütleriyle görüþmelerin ardýndan 1 aylýk çalýþmalarýn sonucunda tamgün uygulamasýnýn yarattýðý sorunlarý çözmek için yasa önerisi hazýrladý. CHP, tamgün düzenlemesine olanak saðlayan kanun hükmünde kararnamenin iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne baþvuracak.

CHP’li Milletvekili Prof. Dr. Atýcý, saðlýða sosyal devlet anlayýþý ile baktýklarýný, hastanelerin ticarethane, hastalarýn da müþteri olmadýðýný söyledi. Önerilerinin CHP’nin saðlýða bakýþýný yansýtacaðýný belirten Atýcý, “Bu çok önemli bir belge olacak. Sadece Tamgün ile ilgili de deðil. Aile hekimlerini de kapsayacak. Tamgün nedeniyle istifaya zorlanan hekimlerin geri dönüþüne olanak saðlanacak. Saðlýktaki taþeron iþçilerin sorunlarýna da çözüm olacak” dedi.

“Kaç kiþiyi ameliyat ettin, ona göre para alýrsýn” mantýðý yerine, hekimlerin emeklerinin karþýlýðýnýn verildiði bir öneri getirdiklerini anlatan Atýcý, AKP’nin düzenlemeleri nedeniyle halkýn saðlýðýnýn da tehlikeye girdiðini, Anadolu’nun birçok yerinde hastalarýn hekimlere ulaþamadýklarýný vurguladý. “CHP bir oyunu bozuyor” diyen Atýcý, “Üniversitelerde boþalan alanlara kendi kadrolarýný yerleþtirmek istiyorlar” diye konuþtu.

kaynak: Cumhuriyet – Mustafa Çakýr