Ana Sayfa Görüşler Tam Gün’den 129 Dr Ýstifa

Tam Gün’den 129 Dr Ýstifa

Hekimlerin mesai saatleri dýþýnda muayenehane açarak meslek icra etmelerini yasaklayan ve kamuoyunda ‘Tam Gün Yasasý’ olarak bilinen kanun hükmünde kararname, hastaneleri boþaltýyor

Kamu saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan hekimlerin mesai dýþýnda muayenehane açarak ya da herhangi bir kuruluþta çalýþarak meslek icra etmelerini yasaklayan Kanun Hükmündeki Kararname, çoðunluðu akademisyen ve anabilim dalý baþkaný olan hekimlerin istifasýna yol açtý. Mesleðinin en verimli döneminde emekliliðini isteyen akademisyenlerin istifasý, asistanlarýn eðitimini ve hastalarýn saðlýðýný etkiledi.

Yalnýzca Ýstanbul’da, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde görev yapan 129 doktor, hastanesinden istifa ve emeklilik yoluyla ayrýldý. Ayrýlan doktorlarýn 20’sinin klinik þefi, 17’sinin klinik þef yardýmcýsý olduðu ve istifalarýn artacaðý öðrenildi. Bu arada Cerrahpaþa ve Ýstanbul Týp Fakültesi’nde görev yapan öðretim üyelerinin yarýdan fazlasýnýn yalnýzca eðitim hizmeti vermek için dilekçe verdiði öðrenildi.

Emekliliði gelen anabilim dalý baþkanlarýnýn bir kýsmýnýn istifa ettiði týp fakültelerinde, ameliyatlarýn durduðu, haftada 120 ameliyat yapan cerrahi servislerin 20 kadar hastayý ameliyat ettiði, özellikle kanser hastalarýnýn maðdur olduðu belirtildi.

BEBEKLER DOKTORSUZ
Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde görev yapan 6 klinik þefinden 5’i emekliliðini isteyerek ayrýldý. Klinik þef yardýmcýlarýndan ikisinin de ayrýlacaðý belirtildi. Yasa, yaptýðý çalýþmalarla uluslararasý literatüre girmeyi baþaran, hastanesinin adýyla bütünleþen bilim adamlarýnýn da istifasýna yol açtý.

Bunlardan biri de Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nükleer Týp Kliniði Þefi Tevfik Özpaçacý. Emekliliðini isteyen Özpaçacý, 39 yýllýk hekimlik mesleðini artýk muayenehanesinde sürdüreceðini, geride kendisini aratmayacak bir ekip býraktýðýný söyledi. Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Klinik Þefi Prof. Dr. Selami Albayrak da emekliliðini isteyen önemli isimler arasýnda yer aldý.

‘TELAFÝ EDEBÝLÝRÝZ’
Ýstanbul Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, “Ýstanbul’da 4 bin 800 uzman doktorumuz var ve yaklaþýk yarýsý eðitim araþtýrma hastanesinde görevli. Bunlardan yalnýzca 129’u istifa veya emeklilik nedeniyle ayrýldý. Özellikle kadýn doðumda sýkýntý yaþadýðýmýzý kabul ediyoruz ama bu rakam çok yüksek sayýlmayacaðýndan telafisi imkânsýz bulmuyorum” diye konuþtu.

SÝSTEM KÝLÝTLENDÝ
Ýstanbul Týp Fakültesi’nde görev yapan toplam 485 öðretim üyesinden yaklaþýk 165’inin mesleðini akademik olarak sürdürmeyi tercih ettiði öðrenildi. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr Mehmet Bilgin Saydam, ameliyatlar konusunda yaþanan sýkýntýyý doðrulayarak, “Cerrahi branþlarda yarýdan fazla, dahili branþlarda da 3’te 1 oranýnda öðretim üyesi artýk yalnýzca akademik hizmet veriyor. Bu durum en fazla ameliyat bekleyen hastaya yansýdý. Ameliyat sayýsý düþtü. Sistem kilitlendi” dedi.

Kaynak:Habertürk-Þükran Özçakmak