Ana Sayfa Görüşler ‘Tam Gün’de ‘orta yol’ Formülüne Tepki

‘Tam Gün’de ‘orta yol’ Formülüne Tepki

Saðlýk Bakanlýðý ile YÖK’ün, ”Üniversite hastaneleri dýþýnda çalýþmak isteyen doktor, isterse, kendi fakültesinde sözleþmeli olarak eðitim verebilecek” þeklindeki kararý, Tam Gün Yasasý tartýþmasýný dindirmedi. Doktor adaylarý, bu adýmýn kaliteli eðitim için yeterli olmayacaðýný söylüyor. Ýstanbul Tabip Odasý’ndan da tepki var.
 
Tam Gün Yasasý’na bulunan formül en az yasanýn kendisi kadar tartýþýlýyor. Yeni düzenlemeye göre, dýþarýda hekimlik yapmak isteyen öðretim üyesi, üniversiteyle iliþkisini tamamen kesecek.

Öðretim üyesi isterse, kendi fakültesinde sözleþmeli olarak sadece teorik ve uygulamalý eðitim verebilecek. Fakat fakültelerdeki doktor adaylarý yeni karara pek de sýcak bakmýyor.

Eðitim kalitesinin düþeceðini belirten doktor adaylarý, kararýn karmaþa yaratacaðýný, bu durumdan da öðrenciler, asistanlar ve en çok da hastalarýn olumsuz etkileneceðini söylüyor.

Ýstanbul Tabip Odasý’na göre de durum, eðitimi olumsuz etkileyebilir. Güvence konusuna vurgu yapan Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören, “Öðretim üyesi sözleþmeli çalýþacak, yani güvencesiz. Böyle bir durumda çalýþan bir akademisyen nasýl baþarýlý olabilir, nasýl öðrenci yetiþtirebilir… En iyi eðitim; akademisyenin uygun koþullarda ve emeðinin karþýlýðýný alacaðý þekilde tam gün çalýþmayla olur” diye konuþuyor.

kaynak:ntvmsnbc