Ana Sayfa Görüşler Tam Gün Yasasý, Bilimsel Araþtýrmalarý da Vurdu

Tam Gün Yasasý, Bilimsel Araþtýrmalarý da Vurdu

Kök hücre araþtýrmasýný yürüten doktorlar, Tam Gün Yasasý nedeniyle görevden ayrýlýnca çalýþmalar da düðümlendi. Prof. Attar, “Umutsuz omurilik felçlisi hastalarda baþarý saðladýk. Karþýmýza yasa çýktý” dedi.

Kök hücre araþtýrmasýný yürüten doktorlar, Tam Gün Yasasý nedeniyle görevden ayrýlýnca çalýþmalar da düðümlendi. Prof. Attar, “Umutsuz omurilik felçlisi hastalarda baþarý saðladýk. Karþýmýza yasa çýktý” dedi.

Tam Gün Yasasý, bilimsel araþtýrmalarý da vurdu.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn ve Etik Kurulu’nun özel izniyle geçen yýl Ýbni-i Sina Hastanesi’nde kök hücre araþtýrmalarý baþlatan ekipteki bazý hocalarýn ‘tam gün’ü kabul etmemeleri, baþarýlý sonuçlar alýnan araþtýrmayý tehlikeye soktu.

Kök hücre araþtýrmasýnýn baþýndaki iki isimden biri olan Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroþirurji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar, yasayý kabul etmeyip muayenehanesini kapatmadý.

Bunun üzerine Prof. Dr, Attar’ýn araþtýrmanýn yapýldýðý hastaneyle olan iliþkisi akademik kimliðiyle sýnýrlý kaldý. Çalýþmalarýný Hematoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç’la birlikte yürüten Prof. Dr. Attar, araþtýrmada gelinen noktayý ve Tam Gün Yasasý ile ortaya çýkan belirsizliði Akþam gazetesine anlattý.

“Baþarýlý sonuçlar aldýk”

Saðlýk Bakanlýðý’nýn özel izniyle, önceki yýl baþladýðýmýz kök hücre araþtýrmalarýnda, iyileþme umudu olmayan omurilik hastalarý üzerinde çalýþma yaptýk. Elde ettiðimiz baþarýlý sonuçlarý yayýmladýk ve Bakanlýk’la paylaþtýk. 10 hastanýn 3’ünde idrarýný hissetme, bacaklarda hareket ve adým atabilme gibi ciddi düzelmeler yaþandý. 5 hastamýzdaysa küçük hareketler kaydedildi.

“Üniversitede üreteceðiz”

Þimdi ayný çalýþmayý Hematoloji Anabilim Dalý bünyesinde oluþturulan yeni bir laboratuvarda sürdüreceðiz. Bu ikinci grup çalýþmada, kök hücreleri de üniversite içinde üreterek hastalara aktaracaðýz. Yeni çalýþmada, hücrelerden kaynaklý yan etkileri ve kötü sonuç alma riski de çok azalacak. Çalýþmalarýn yýlbaþýnda baþlamasýný planlýyoruz.

Yasa darbesi

Ancak aðustos ayýnda yürürlüðe giren Tam Gün Kararnamesi ile sadece muayenehane sahibi olduðumuz için hastayla temasýmýz kesildi. Hasta muayene edemiyor, hastaneye yatýramýyor ve iþlemi uygulayamýyorum. Hastaneyle iliþkim sadece akademik kimliðimle sýnýrlý kaldý. Bunun sonucunda kök hücre çalýþmalarýmýz da sekteye uðradý, adeta durma noktasýna geldi. Etik kuruldan onay almamýza, prosedürleri tamamlamamýza raðmen hasta yatýramýyorum. Hücreler hazýr olsa bile, hasta yatýramadýðým için iþlem yapamýyoruz. Umarým bir çözüm üretilir ve belirsizlik ortadan kalkar.

Sigortalama problemi

Kök hücre konusundaki çalýþmalarda en ciddi sorunlardan biri de hastalarýn sigortalanmasýyla ilgili. Sigorta þirketleri hastalarý sigortalamaktan kaçýnýyor. Klinik Araþtýrmalar Yönetmeliði’ne göre hastalarýn sigortalanmasý gerekiyor. Ayrýca doktorlara iliþkin zorunlu sigortalar da, deney durumunda doktoru sigorta kapsamý dýþýnda býrakýyor. Þirketler sigortalamamak için her þeyi yapýyor. Son günlerde doktorlara iliþkin açýlan tazminat davalarý da arttý.

Ameliyatlar kalkacak

Kök hücre çalýþmalarýnda henüz iþin çok baþýndayýz. Etkin bir tedavi haline gelmesi için çok daha fazla çalýþma yapýlmasý gerekiyor. Kök hücre tüm hastalýklar için geleceðin tedavi yöntemi. Þu ana kadar MS, ALS, diyabet ve enfarktüs geçirmiþ hastalarda denendi. Çalýþmalar böyle giderse 10-20 yýl sonra, bugün yaptýðýmýz ameliyatlara gerek bile kalmayabilir.

4 yýl sonra iyileþme belirtileri

Ýbn-i Sina Hastanesi’nde gerçekleþtirilen omurilikte kök hücre çalýþmalarý ile kýsmi düzelme yaþayan hastalardan biri de, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Saðlýðý Hastanesi’nde görev yapan Dr. Fahretin Över.

4 yýl önce geçirdiði motosiklet kazasýndan sonra belden aþaðýsý felç olan Dr. Över’e, Prof. Attar tarafýndan kök hücre tedavisi uygulandý. Belli bir düzeyde hareket kabiliyeti kazanan Över, ‘Kazadan 4 yýl sonra Ýbn-i Sina Hastanesi’nde yapýlan çalýþmalara katýldým. Aldýðým tedavi sonucu, kýsmi bir iyileþme oldu. Zaten tam olarak iyileþebilmem için henüz çok erken’ diye konuþtu.

Prostat kanserini robotla yok etti

Ürolojide Türkiye’nin önde gelen robotik cerrahlarýndan Prof. Dr. Ali Rýza Kural, meslektaþý Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Alkan’ýn prostat kanserini tedavi etti. Acýbadem Maslak Hastanesi Robotik Cerrahi Merkezi ve Üroloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Kural, Dr. Alkan’ýn hastalýðýnýn erken teþhisinin tedavideki önemine dikkat çekti. Robotik cerrahinin özellikle prostatýn dýþýna taþmayan vakalarda etkin olduðunu vurgulayan Kural, tedavi sürecini þöyle anlattý: PSA, prostat organý tarafýndan salgýlanan bir enzim olup, kandaki düzeyi tayin ediyor. Testlerin sonucunda deðerler yüksek bulundu. Biyopsiyle sýnýrdan taþmayan bir tümör saptandý. Robotik cerrahiyle tümörlü prostat dokusunun bulunduðu alaný, 12 kat fazla büyütülmüþ, 3 boyutlu görüntü eþliðinde ve çok ince uçlu aletler yardýmýyla çýkarttýk.

Böbrekte de etkili

Halen Avrupa Robotik Cerrahi Derneði (ERUS)’nin yönetim kurulunda ve eðitim komitesinde görev yapan Prof. Dr. Kural, da Vinci robotunun böbrek kanseri, mesane kanseri, böbrek kanal darlýklarý ve bazý ender görülen hastalýklarýn tedavisinde de baþarýyla kullanýldýðýný ifade etti. Kural, ürolojinin diðer alanlarýndaki uygulamalarýyla þimdiye kadar 600’ü aþkýn hastayý robotik cerrahiyle ameliyat ettiðini, bunlardan 500’ünün prostat kanseri olduðunu da dile getirdi. Dr. Alkan da, 45 yaþýndan itibaren her erkeðin yýllýk PSA muayenesi yaptýrmasý gerektiðine dikkat çekti.
 

kaynak:Akþam gazetesi