Ana Sayfa Görüşler SGK Depremden Bihaber! Depremzedelere SGK Þoku!

SGK Depremden Bihaber! Depremzedelere SGK Þoku!

7.2 ile yýkýlan Van’da yaralar sarýlmaya çalýþýlýrken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapýlan bir açýklama þoke etkisi yarattý. Genel Müdür Vekili Prof. Murat Karaþen imzasýyla yayýmlanan ilaç teminine iliþkin duyuru, hasta depremzede bile olsa katýlým payýndan vazgeçilmediðini ortaya koydu. SGK’nýn önceki gün resmi internet sitesine koyduðu ‘Reçete Temini Hakkýnda-Van Deprem Bölgesi’ baþlýklý duyuruda, þöyle denildi: ’23 Ekim 2011’de Van’da yaþanan deprem nedeniyle Medula Eczane Provizyon Sistemi’nin çalýþmadýðý veya çalýþtýðý halde çeþitli sebeplerle hak sahiplerinin ilaçlarýný temin edemedikleri bilgisi kurumumuza ulaþmýþtýr.’

ECZANE TAHSÝL EDECEK
SGK duyurusuna göre deprem bölgesinde genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü bulunduklarý kiþilere karþý eczanelerin dikkat edeceði hususlar özetle þöyle:
l Kurum saðlýk yardýmlarýndan faydalanan kiþilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katýlým payý (2 TL ve 3 TL) eczane tarafýndan tahsil edilecektir. Çalýþan kiþilerden alýnacak olan %20 ilaç katýlým payý eczane tarafýndan tahsil edilecektir.

1 ARALIK 2011’DEN SONRA
l Emeklilerden alýnacak %10 ilaç katýlým paylarý maaþlara yansýtýlarak daha sonra tahsil edildiðinden eczane tarafýndan ayrýca tahsil edilmeyecektir.
l Eþdeðer ilaç uygulamasý gereði oluþabilecek fiyat farký eczane tarafýndan hastadan elden tahsil edilecektir.
l Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler ÝTS iþlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir. Reçeteye eklenen karekodlarýn ÝTS iþlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane Sistemi üzerinden tamamlanacaktýr.
l Muayene katýlým paylarý 1Aralýk 2011 tarihinden sonraki reçetelere aktarýlacaktýr.

Kaynak:Akþam gazetesi-Dilek GEDÝK