Ana Sayfa Görüşler Sanal Hastane,Eski Koþuyolunda-2013 de

Sanal Hastane,Eski Koþuyolunda-2013 de

Ýstanbul Saðlýk Müdürü Ali Ýhsan Dokucu, doktor ve saðlýk çalýþanlarýnýn, gerçek vakalarla karþýlaþmadan önce deneyim kazanmasýný amaçlayan, sanal hastane Ýstanbul Medikal Eðitim Merkezinin, Üsküdar Koþuyolu’nda açýlacaðýný bildirdi.

1. Türkiye Medikal Simülasyon Sempozyumu kapsamýnda Ýstanbul WOW Otel’de baþladý. Sempozyum öncesinde bir basýn toplantýsý düzenleyen Ýl Saðlýk Müdürü Dokucu, doktor ve saðlýk çalýþanlarýnýn gerçek hastalardan önce simülatörler üzerinde deneyim kazanmalarýný amaçlayan medikal simülasyon eðitiminin, sanal hastane boyutuna taþýnacaðýný söyledi.

Yapýlan bir araþtýrmaya göre anesteziye baðlý komplikasyonlarýn ana nedenlerinin yüzde 66 oranýnda insan faktörlü olduðunun anlaþýldýðýný vurgulayan Dokucu, hekim hatalarýnýn telafisinin genelde mümkün olmadýðýna dikkati çekti.

Dokucu, ”Bundan sonra, týpta, gerek hekimler gerekse diðer saðlýk personeli açýsýndan ilk eðitim materyali insan olmayacak. Dijital ortamda baþlayan eðitim, en son aþamada insana ulaþacak” dedi.

2007 yýlýnda Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü bünyesinde kurulan simülasyon merkezinin, kapsamý geniþletilerek ve mevcut konsepte yeni modaliteler eklenerek, yeni mekanýnda sanal hastane olarak hizmet vereceðini kaydetti.

Dokucu, Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde kurulacak olan bu merkezin, kar amaçlý çalýþtýrýlmayacaðýný da vurguladý.

Ýstanbul Medikal Eðitim Merkezi’nin, týp eðitimine önemli katkýlar saðlarken, uzman hekimlerin kullanýma giren yeni teknikleri öðrenmesine de imkan vereceðini anlatan Dokucu, ”Bünyesinde tüm týp branþlarýný barýndýracak olan merkezin, Avrupa’daki benzerleri arasýnda en büyük ve en kapsamlý multidisipliner merkez olmasý hedefleniyor. Sanal hastanede verilecek eðitimlere, yurt dýþýndan da katýlým olmasý bekleniyor” þeklinde konuþtu.

Doktor ve saðlýk çalýþanlarýnýn gerçek vakalarla karþýlaþmadan önce deneyim kazanmasýný amaçlayan merkezde, 5 aþamalý eðitimin uygulanacaðýný belirten Dokucu, ”Kartal’a taþýnan Koþuyolu Kalp Hastanesinin 5 yýl önce boþalttýðý bina ve arazi, bu amaçla tahsis edildiðini ve merkezin 2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda Türk týbbýnýn hizmetine sunulmasý planlandý” dedi.

Ali Ýhsan Dokucu, oteli, idari binalarý, eðitim binasý ve deneysel hayvan laboratuvarý içeren bir kampüs þeklinde yapýlmasý planlanan hastanede, tüm týp branþlarýný kapsayan teorik ve uygulamalý eðitim modelleri kullanýlarak, hekimlerin bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý ile hizmet kalitesinin standardizasyonu ve dolayýsýyla hasta güvenliðinin artacaðýný söyledi.

Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde kurulacak olan bu merkez, tüm branþlara ait dernekleri ve özel sektörü de kapsayan bir yapýda olacaðýný ve kar amacý güdülmeyeceðini dile getiren Dokucu, burada 5 aþamalý eðitim verileceðini aktardý.

Ýlk aþamada, tüm katýlýmcýlara eðitim için hastaneye gelmeden internet aracýlýðýyla sanal vakalar üzerinden sorular yöneltileceðini, ikinci aþamada, senaryolar hakkýnda hazýrlanan videolarýn katýlýmcýlara seyrettirileceðini, üçüncü aþamada, katýlýmcýlarýn, uzmanlýk alanlarýndaki modeller üzerinde simülasyon öncesi el becerilerini arttýrmak için çeþitli uygulamalar yapacaðýný, dördüncü aþamada ise her uzmanýn kendi branþýna, özel olarak hazýrlanan senaryolarý, simülatörler üzerinde uygulayacaðýný ifade eden Dokucu, son aþamada cerrahi branþlarda hekimlere, denek hayvanlarý üzerinde el becerilerini daha da geliþtirip, yeni cerrahi teknikleri uygulama olanaðý saðlanacaðýný anlattý.

Ýl Saðlýk Müdürü Dokucu, sanal hastanede verilecek eðitimlere, yurt içi ve yurt dýþýndan katýlým beklendiðine iþaret ederek, katýlýmcýlarýn konaklayabilmesi için hastane bahçesinde 48 yataklý 4 yýldýzlý bir otelin bulunacaðýný söyledi.

Ýstanbul Medikal Eðitim Merkezinin, 22 bin metrekarelik bir alanda kurulacaðý tesisin kapalý alan kapasitesinin yaklaþýk 14 bin metrekare olacaðýna dikkati çeken Dokucu, dört kattan oluþan hastane ana binasýnýn, zemin katýnýn dýþ mekanýnda, göçük, devrilmiþ araç, motosiklet kazasý, ambulans ve konut gibi dýþ mekan eðitimlerinin verileceði senaryo uygulama alanlarý oluþturulacaðýný kaydetti.

Dokucu, bu alanlarda, katýlýmcýlara, evde hasta müdahalesi, göçükteki yaralýya müdahale ve trafik kazasý sýrasýnda hastaya müdahaleyi içeren çeþitli uygulamalar yaptýrýlacaðýný ifade etti.

Zemin katýn iç mekan giriþinde güvenlik, resepsiyon, lobi, kafeterya ve rehberlik hizmetlerinin bulunacaðýný, giriþten sonraki alanda ise 6 yataklý acil servis, 4 yataklý yoðun bakým odasý, 2 adet poliklinik, doðumhane, sadece simülatörlerin kullanýldýðý 2 deneysel ameliyathane, 2 servis odasý, kostüm odalarý, senaryo hazýrlýk odasý, katýlýmcýlar için soyunma ve dinlenme odasý ile personel ofisleri yer alacaðýný bildirdi.

Dokucu, sanal hastanede, cerrahinin yararlandýðý ve günümüzün en yüksek teknolojilerinden biri olan robotik cerrahi sistemi konusunda eðitim imkaný saðlanacaðýný dile getirerek, robotik cerrahi ameliyathanesinin de bulunacaðý birinci katta, 12 ameliyathane, laparoskopik cerrahi, göz ve kulak burun boðaz simülasyon laboratuvarlarý, beyin cerrahisi simülasyon laboratuvarý, malzeme depolarý, alet yýkama üniteleri ile katýlýmcýlar için toplantý, soyunma ve dinlenme odalarý olacaðýný anlattý.

HÝBRÝT AMELÝYATHANE
Sanal hastanenin ikinci katýnda, birçok cerrahi disiplinin radyoloji ile ayný hasta üzerinde bir arada çalýþabilmesine olanak saðlayan hibrit ameliyathane olacaðýný da vurgulayan Dokucu, merkezde 14 ameliyathane ortopedi, kardiyoloji simülasyon laboratuvarlarý, anjiyo simülatörü ünitesi, elektrofizyoloji laboratuvarý ve tüm sterilizasyon basamaklarýnýn anlatýlacaðý uygulamalý eðitim bölümü ile katýlýmcýlar için toplantý, soyunma ve dinlenme odalarýnýn yer alacaðýný kaydetti.

Dokucu, merkezde Deneysel Hayvan Laboratuvarýnýn da oluþturulacaðýný sýçan ve tavþan gibi kobay hayvan üretimi yapýlacaðýný aktardý.

TÜM BRANÞLARDA EÐÝTÝM VERÝLECEK
Ýstanbul Saðlýk Müdürü Dokucu, ”Sanal hastanede, genel cerrahi, pediatrik cerrahi, ortopedi, kadýn doðum, anestezi ve reanimasyon, acil týp, pediatri, giriþimsel radyoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, göðüs hastalýklarý, göðüs cerrahisi, üroloji, göz, kulak-burun-boðaz, kardiyovasküler cerrahi, beyin cerrahi branþlarýndan doktorlarýn yaný sýra paramediklere ve hemþirelere de eðitim verilecek” dedi.

Dokucu, merkezin cihaz parký için çýkarýlan maliyetin 12 milyon lira olduðuna dikkati çekerek, ”Bu merkezin, kýsa sürede markalaþacaðýna inanýyoruz. Merkez, sadece Türk hekimlerine deðil, yakýn coðrafyadaki tüm hekimler için çok önemli bir yer olacak. Eðitimler, ortalama 3’er gün olarak planlandý” diye konuþtu.

kaynak:Habertürk