Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Saðlýkta Parmak Hesabý Olmaz

Saðlýkta Parmak Hesabý Olmaz

Basýn Duyurusu

Saðlýkta Parmak Hesabý Olmaz

TAM GÜN UYGULAMASI NEDENÝYLE YAÞANAN

MAÐDURÝYETLERÝN SORUMLUSU SAÐLIK BAKANLIÐI’DIR

26 Aðustos 2011 günü Adalet Bakanlýðý’na iliþkin 650 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) içine gizlenerek çýkarýlan Tam Gün uygulamasý bir buçuk ayýný doldurdu.

Özellikle onkoloji ve cerrahi branþlarýnda yol açtýðý hasta maðduriyetleri ise devam ediyor.

Bu maðduriyetlerin bir nedeni 650 Sayýlý KHK’nin yürürlük tarihinden kaynaklanmaktadýr.

Bilindiði gibi 21 Ocak 2010 tarihinde çýkarýlan (Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay’ýn iptal kararlarý nedeniyle uygulanamayan) 5947 sayýlý Tam Gün Kanunu’nda devlet hastaneleri için altý aylýk, týp fakültesi hastaneleri için bir yýllýk geçiþ süreci tanýmlanmýþtý.

26 Aðustos 2011 tarihli KHK’de ise, muhtemelen yargýnýn verebileceði iptal kararlarýný engellemek için, tek bir günlük geçiþ süreci bile tanýnmadý. Tam da dokuz günlük bayram tatili öncesinde YANGINDAN MAL KAÇIRIR GÝBÝ ÇIKARILAN KHK ayný gün yürürlüðe girdi.

Bu nedenle gerek hekimler gerekse saðlýk kuruluþlarý emeklilik veya istifa nedeniyle doðacak boþluklar, tedavileri sürmekte olan kronik hastalar, verilmiþ randevular ve programlanmýþ ameliyatlar için düzenleme yapma imkâný bulamadýlar.

Bugün yaþanan sýkýntýlarýn bir nedeni bu akýl dýþý yürürlük tarihi oldu.

Öte yandan; týp fakültesi hastanelerinde ise “akýl dýþý” ifadesinin bile yetersiz kaldýðý bir uygulama baþlatýldý;

Geçmiþte öðretim üyelerini odalarýnda oturup hasta muayene etmemekle, ameliyat yapmamakla suçlayan Saðlýk Bakanlýðý (part-time çalýþan) öðretim üyesi HEKÝMLERÝN HASTAYA EL SÜRMESÝNÝ DAHÝ YASAKLADI.

Keyfi olarak çýkartýlan bu düzenlemenin yol açtýðý bütün olumsuzluklar zaten büyük çoðunluðu tam gün çalýþan bütün hekimlere fatura edilmeye çalýþýlmaktadýr.

650 Sayýlý KHK hastalarýmýzýn böylesine ciddi maðduriyetlerine yol açarken Saðlýk Bakaný Sayýn Recep Akdað durumun vehametini görmezden gelmekte; Tam Gün nedeniyle kamudan ayrýlan hekim sayýsýnýn çok az olduðunu, hastalarý gerekirse Avrupa’ya götüreceklerini söyleyebilmektedir.

Bir buçuk aydýr çok sayýda hastanýn maðduriyetine yol açan bu durumun müsebbibi (ne yazýk ki) kendisi de bir hekim olan Sayýn Saðlýk Bakaný’na bir çift hatýrlatmada bulunmak isteriz;

1- Hekimler için her bir hasta deðerlidir ve her bir hastanýn çektiði acý ve ýzdýrap önemlidir; saygý gösterilmelidir.

SAÐLIK PARMAK HESABINA GELMEZ!

2-    Týbbýn kurucu atasý Hipokrates’in iki bin beþ yüz yýl önce söylediði gibi; Primum Non Nocere!

Önce Zarar Verme!

Faydalý olmayý beceremiyorsan da, ÖNCE ZARAR VERME!

Hekimler güvenceli koþullarda tam süre çalýþma isterken ve halen sizin istediðiniz koþullarda tam gün çalýþan hekimlerin özlük haklarý için hiç bir iyileþtirme tarafýnýzdan yapýlmazken, güvenceli  tam süre çalýþma isteyen hekimlerin yaptýðý GöREV etkinliðinde “bir kiþinin bile burnu kanarsa bu çaðrýyý yapanlara hesabýný sorarýz” yaklaþýmýnýzýn bu olayda da ayný duyarlýlýkla iþlemesini ve yarattýðýnýz maðduriyetler nedeniyle hakkýnýzda gereðini yapmanýzý beklemekteyiz.
TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
MERKEZ KONSEYÝ