Ana Sayfa Görüşler Saðlýk-Sen: Ýlaç Tükeminden A.Hekimi Sorumlu Deðil!

Saðlýk-Sen: Ýlaç Tükeminden A.Hekimi Sorumlu Deðil!

Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, ilaç tüketiminin artmasýnda aile hekimlerini suçlayýcý yaklaþýmlarý eleþtirerek, sorunun halkýn ilaç tüketimi konusundaki bilinçsizliðinden ve akýlcý ilaç tüketimi konusunda ulusal eylem planý bulunmamasýndan kaynaklandýðýný söyledi.

Aile hekimlerinin ilaç kullanýmý konusunda sahada yalnýz kaldýðýný belirten Memiþ, “Aile hekimine istediði ilacý yazdýrmak için giden vatandaþ, talebi gerçekleþmediðinde aile hekimini þikayet ediyor. Mülki amir anýnda soruþturma baþlatýyor. Aile hekimleri, vatandaþlarýn bilinçsizliðiyle keyfi denetim mekanizmalarýnýn maðduru olmaktadýr. Ýlaç kullanýmýnda israfý önlemek için, vatandaþtan 3 TL almak, aile hekimini cezalandýrmak çözüm deðil. Tüm taraflarý kapsayacak ve bütünlük içinde uygulanabilecek

yapýsal tedbirler alýnmalý” dedi.

Aile hekimlerine fazla ilaç yazdýðý gerekçesiyle negatif performans uygulanmasý fikrinin, hali hazýrda uygulanan meslek onurunu zedeleyici ceza mekanizmalarýndan farklý olmayacaðýný ifade eden Memiþ, “Soruna samimiyetle çözüm aranýyorsa, akýlcý ilaç kullanýmýný teþvik edici tedbirler almak daha çaðdaþ bir yaklaþým olur. Akýlcý ilaç kullanýmý konusunda ulusal bir eylem planý oluþturulmalý, eðitimler yaygýnlaþtýrýlmalýdýr” dedi.

SAÐLIK-SEN’DEN AÝLE HEKÝMLÝÐÝ TÜRKÝYE ARAÞTIRMASI

Saðlýk-Sen’in Türkiye çapýnda yaptýðý araþtýrma sonuçlarýna göre aile hekimleri, bürokratik müdahaleler ve keyfi ceza mekanizmalarýnýn, görevlerini yapmalarýný zorlaþtýrdýðýný düþünüyor. Araþtýrmaya katýlan aile hekimlerinin yüzde 93’ü ceza cetvelindeki kriterlerin objektif olmadýðýný düþünüyor, En çok baský hissettikleri sorunlarý, idarecilerin hesap sorucu yaklaþýmlarý ve sürekli deðiþen mevzuat uygulamalarý olarak gösteriyorlar. Denetim ve disiplin mekanizmalarýnýn idarecilerin keyfi tutumlarýný

önleyici netlikte olmasý ve pozitif performans gibi beklentilerini ortaya koyuyorlar. Araþtýrmaya katýlan aile hekimleri ayrýca halkýn aile hekimliði ile ilgili bilgisinin artýrýlmasý ve sorumluluk bilincinin oluþturulmasý için, Saðlýk Bakanlýðýnýn tanýtým yapmasýný istiyor.

Türkiye genelinde 362 aile hekimi ve aile saðlýðý çalýþanýnýn katýldýðý araþtýrmanýn diðer sonuçlarý ise þöyle:

– Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn yüzde 71’i evde bakým hizmetlerinin kendi görev alanlarýndan çýkartýlmasýný istiyor.

Aile hekimleri evde bakým hizmetlerinin genel olarak hastanelerdeki tedavilerin devamý niteliðinde olduðu için bu hizmetin kendi görev alanlarýndan çýkartýlmasý gerektiðini düþünüyor. Aile hekimleri bu hizmetlerin hastaneler bünyesinde kurulacak evde saðlýk hizmetleri birimleri tarafýndan yürütülmesini öneriyor.

– Araþtýrmaya katýlanlarýn Yüzde 82.2’si “Kanser, kronik hastalýklar gibi ileri tetkik gerektiren hastalýklarla ilgili tarama görevi Aile Hekimliði görev alanýndan çýkartýlmalýdýr” görüþünü dile getiriyor.

Kanser gibi ileri tedavi gerektiren hastalýklarýn takibinin uzman hekim kontrolünde olmasý gerektiðini belirten aile hekimleri, bu tür hastalarýn izlem ve taramalarýnýn kendilerinin sorumluluðunda olmasýndan kaynaklanan hukuki problemler yaþanabileceðine dikkat çekiyor.

– Katýlýmcýlarýn yüzde 78’i mobil hizmetler ile ilgili kriterlerin, coðrafi koþullar ve nüfus yoðunluklarý göz önünde bulundurularak yeniden deðerlendirilmesini istiyor.

Aile hekimleri, mobil hizmetlerle ilgili getirilen süre standartlarýnýn uygulanabilir olmadýðýný düþünüyor.

– Yüzde 76’sý aile hekimliklerine getirilen sýnýflandýrmalarý doðru bulmuyor ve Bakanlýðýn aile saðlýðý merkezlerini A sýnýfý kriterlere kavuþturarak aile hekimlerine teslim etmesini istiyor.

– Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna nöbet görevi verilmesinin günlük hizmet akýþýný olumsuz etkilediðini düþünen ve nöbet verilmemesini isteyenlerin oraný ise yüzde 82.

– Aile Saðlýðý hizmetlerinde devletin ikinci bir aile saðlýðý çalýþaný istihdam etmesini isteyenlerin oraný yüzde 90.

– Katýlýmcýlarýn yine yüzde 90’lýk kesimi, yýllýk izin kullandýklarýnda performans gelirlerini alamamalarýný haksýzlýk olarak deðerlendiriyor.

– Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý gelirlerinin tamamýnýn emekliliðe yansýtýlmasýný istiyor.

Kaynak:Haber3