Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Ocaðý Yerle Bir, Doktorlar Enkaz Altýnda

Saðlýk Ocaðý Yerle Bir, Doktorlar Enkaz Altýnda

700 ile 1000 arasýnda can alacaðý tahmin edilen 7.2’lik felakette dün saat 19.00’a kadar enkaz altýndan Van kent merkezinde 25, Erciþ ilçe merkezinde 59 ve Bitlis’in Adilcevaz Ýlçesi’ne baðlý Aydýnlar Beldesi’nde 1 olmak üzere 85 kiþinin cesedi çýkarýldý. Yaralananlarýn sayýsý ise 500’ü buldu. En ölümcül hasarý alan ilçelerden Erciþ ise tam bir enkaz yýðýný halinde. Erciþ saðlýk ocaðý yýkýldý, görevli iki doktor enkaz altýnda kaldý
Depremden en ölümcül hasarý alan Erciþ’te can pazarý yaþandý. Çok sayýda bina yýkýldý ve kullanýlamaz hale geldi. Erciþ Saðlýk Ocaðý da yýkýldý. Görevli iki doktorun enkaz altýnda kaldýðý öðrenildi. Erciþ kent merkezinde büyük bir panik ve kargaþa yaþanýrken; Devlet Hastanesi getirilen yaralýlarla dolup taþtý. Hastaneye vatandaþlarýn çabalarýyla enkaz altýndan çýkarýlan bine yakýn yaralý geldi. Yaralýlara hastane bahçesinde müdahale edilirken, bahçeye sahra çadýrý kuruldu. Tomografi çekmekte zorlandýklarýný ifade eden doktorlarýn verdiði bilgiye göre, ilçe merkezinin yaný sýra çevre köylerden de çok sayýda yaralý hastaneye getirildi.

Bitlis’ten doktor getirildi

Erciþ’te hastanelerin yetersiz kalmasý nedeniyle, yaralýlar askeri helikopterlerle bölgedeki diðer hastanelere nakledildi. Yaralýlarýn bir bölümü Bitlis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Deprem nedeniyle, Bitlis’teki tüm doktorlar görev baþýna çaðýrýldý. Hastanede bazý servisler boþaltýlarak, depremden gelen yaralýlara ayrýldý. Bitlis’ten Erciþ’e 23 ambulans, 8 pratisyen, 3 uzman doktor ve 26 iþ makinesi gönderildi. Ýlçedeki kýz meslek yurdu da yýkýldý. Ýçinde öðrencilerin bulunduðu yurttaki öðrenci sayýsý hakkýnda henüz bir bilgiye ulaþýlamadý.

Gönüllüler yardýma

Erciþ’te en çok hasar, iþlek caddelerden Van Yolu Caddesi’nde meydana gelirken, çok katlý binalar da depremde tamamen yýkýldý. Caddede üzerindeki Van Yolu Camisi’nin her iki minaresi de yýkýlarak, yandaki binalarýn üzerine düþtü. Polis ekipleri de yaptýklarý anonslarla kurtarma çalýþmalarýna katýlmak isteyen gönüllü vatandaþlarý Hükümet Konaðý’na çaðýrdý.

Otoyolda 3 çökme

Van -Erciþ Karayolu’nun üç ayrý noktasýnda çukurlar bulunduðu, 30. kilometresinde üç metre boyunda çukur oluþtuðu, bu nedenle ulaþýmda aksamalar yaþandýðý kaydedildi.

TOKÝ konutlarý ayakta

Erciþ’in giriþindeki TOKÝ konutlarýnýn depremde ayakta kaldýðý öðrenildi. Konutlarýn hemen yanýnda bulunan otelde ise aðýr hasarýn bulunduðu açýklandý.

Çadýrlar kuruldu

Kýzýlay’ýn çevre illerden Van ve Erciþ’e ulaþtýrdýðý ekipler depremzedelerin barýnma ve gýda ihtiyaçlarýný karþýlamaya baþladý. Gelen ilk çadýrlar kurulurken, sýcak yemek daðýtýmý da yapýlýyor.

Fakülte de yurt da yýkýldý

Van’da meydana gelen depremde zarar gören binalar arasýnda Erciþ Ýþletme Fakültesi binasý da yer alýyor. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi’ne baðlý Erciþ Ýþletme Fakültesi Mart 2010 yýlýnda tören ile açýlmýþtý. Yaklaþýk 2 yýldýr faaliyet gösteren bina ise depremde aðýr hasar gördü. Erciþ Ýþletme Fakültesi’nin binasý ise Yýldýzlar Holding AÞ tarafýndan onarýlarak faaliyete alýnmýþtý. Holdingin baðýþ yoluyla hizmete soktuðu iki bina bulunuyor. Bunlar derslik binasý ve fakülte ana binasý. Yýldýzlar Holding daha önce Kütühya’daki maden kazasýyla gündeme gelmiþti. Mayýs ayýnda meydana gelen kazada, holding çatýsý altýnda faaliyet gösteren þirketlerden biri olan Eti Gümüþ AÞ’ye ait siyanür barajlarýndan birinin duvarý çökmüþ ve çevre felaketi tehlikesi yaþanmýþtý. Erciþ’te, 1999 Marmara depreminden sonra inþa edilen 130 öðrenci kapasiteli Cami Kebir Öðrenci Yurdu da yýkýldý. Ancak öðrencilerin tatil nedeniyle yurtta olmamasý faciayý önledi.

kaynak: Vatan gazetesi