Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Devriminin Ýlaç Sanayii Neden Eksik?

Saðlýk Devriminin Ýlaç Sanayii Neden Eksik?

Ýlaç fiyatlarýnýn el yakan tarifeleri de mazide kaldý. Memuru, emeklisi, iþçisi artýk ayný çatý altýndan hiçbir ayrýma tabi tutulmadan hizmet alabiliyor. Saðlýk kurumlarýnýn nitelik ve niceliði açýsýndan epey mesafe kat ettik.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatýsý altýndaki tüm çalýþanlarýn gelir/gider rakamlarý, sarfiyatlarý da daha kontrol edilebilir durumda. Peki ilaç sanayiinde son 10 yýlda fiyatlarý aþaðý çekmekten baþka ne yaptýk? AK Parti hükümetleri ve özellikle Saðlýk Bakaný Recep Akdað‘ýn ciddi gayretleriyle sosyal devletin saðlýk tarafýnda tahayyülden öte iyileþmeleri yakalamamýza raðmen, ilaç sanayiinde, saðlýk endüstrisinin bütününde tam anlamýyla baþarýyý henüz yakalayabilmiþ deðiliz. Emirle, yaptýrýmla ilaçlarýn fiyatlarýný aþaðýya çekerek iþ bitmiyor. Türkiye’nin ilaç sanayiinin üssü olabilmesi için yapýsal adýmlar atýlmalý, devlet müteþebbisleri teþvik edecek düzenlemeler yapmalý. Son 5 yýlda ilaç endüstrimizin önemli oyuncularýndan bazýlarýnýn kapandýðý, bir kýsmýnýn da hesapsýz düzenlemeler yüzünden yabancýlara satýldýðý biliniyor.

Demek ki bu tarafta durum vahim. Türkiye eþdeðer ilaç pazarýnda büyük potansiyel taþýmasýna raðmen bu gerçek niçin deðerlendirilmiyor? Baþka türlü birinci lige çýkma, referans ilaca adým atma þansý da yok. 2010 yýlý verileriyle 9.2 milyar dolar büyüklüðe ulaþan Türk ilaç pazarý, dünyanýn 14’üncü, Avrupa’nýn 6’ncý, Orta ve Doðu Avrupa’nýn ise en büyük 2’nci pazarý konumunda. Birazcýk dokunuþla nitelikli istihdam saðlayacak, ihracata ciddi katký yaparak ithalatý azaltacak fýrsatlar da sunabilir. Yeter ki bu gerçeði görelim. Ayrýca Türk ilaç sanayiinin yüzde 7.8 pazar payý (2011) ile lideri konumundaki Abdi Ýbrahim de dünyanýn en büyük 20. eþdeðer ilaç þirketi. Hasýlý bir vizyon konabilirse ilaç endüstrisinde mesafe kat edebilir, ilk ona rahatlýkla girebiliriz. neden eksik?

ÝLAÇ TRÖSTLERÝNE YEM OLMAYALIM
Milli ve yerli ilaç sanayiinin geliþmesi için ortada olmayan politikalarýn artýk gündeme getirilmesi gerekir. Almanya/Frankfurt’ta düzenlenen 21. Uluslararasý Ýlaç Endüstrisi Fuar ve Konferansý’nda (CPhI) dolaþýrken, 2010 rakamlarýyla 675 milyar dolar büyüklüðe eriþmiþ ve son beþ yýlda yüzde 6 büyümüþ ilaç sanayiinde Türkiye’nin neden geri kaldýðýný ister istemez sorguladým. Bu fuara Türk ilaç sektörünün lideri Abdi Ýbrahim de göðsümüzü kabartacak büyüklük ve güzel bir stant tasarýmýyla katýlmýþ. Yoðun bir ziyaretçisi vardý.

Dünyanýn önde gelen ilaç üreticileri, alýcýlarý ve tedarikçilerini bir araya getiren ve her sene farklý ülkede yapýlan bu fuarýn ülkemize getirilmesi için de Bakan Akdað‘ýn isteði üzerine bir çalýþma yapýlýyormuþ. Ancak bu fuar ülkemize gelmeden önce ilaç sanayii için düzenlemelerin, teþviklerin, ilgili yasalarýn hazýrlanmasý lazým. Yoksa fuarýn Türkiye’de yapýlmasýnýn bir anlamý olmaz. Fuarda ortada ilaç, ürün gibi pek bir þey yok. Ýnsanlar masalarda oturup görüþüyor, el sýkýþýp ayrýlýyor. Ayrýca fuarý, Abdi Ýbrahim Yönetim Kurulu Baþkaný Nezih Barut ve CEO’su Candan Karabaðlý‘yla beraber gezdim. Edindiðim bilgilere göre, zor olan bu sektörde daha ilerlememiz için özellikle insan gücümüz ve tesislerimiz büyük avantaj olarak görülüyor.

ÝLAÇTA VERGÝ ADALETSÝZLÝÐÝ HAD SAFHADA
Saðlýk Bakanlýðý, hasta ve doktorlardan sonra ilaç sanayiinde düzenlemeler için bir sýralama yapmamalý. Çünkü yapýlan iyileþtirmelerin, çýkarýlan kanunlarýn sürdürülebilir olmasý için milli ve yerli ilaç endüstrisine ihtiyaç var. Kendi þirketlerimizin sayýsýnýn az olmasý demek, kýsa sürede tekrar yabancýlarýn kucaðýna itileceðimiz anlamýna geliyor. Öyle tuhaflýklar var ki, anlam vermek mümkün deðil. Düzenleme yapmak için bir gün bile beklememek gerekir. Mesela vergi adaletsizliði. Yabancý ilaca yüzde 8, yerliye yüzde 18 KDV uygulamanýn nasýl bir mantýðý olabilir? Herhalde kendi þirketlerimiz batsýn isteniyor.

Kaynak:Güntay Þimþek / Habertürk