Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Çalýþanlarýndan Protesto!

Saðlýk Çalýþanlarýndan Protesto!

Saðlýk çalýþanlarý, hafta sonu Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Pediatri servisinde görevli Asistan Dr. Perihan Yasemin Canöz’ün saldýrýya uðramasýný protesto etmek amacýyla hastane bahçesinde toplandý.

Aralarýnda, 3 kiþinin saldýrýsýna uðrayan Asistan Dr. Perihan Yasemin Canöz’ün de bulunduðu grup, baþlarýna baret takýp, göðüslerine de siyah kurdeleli ”Yaþamak için yaþatmalýyýz” yazan kaðýdý iðneleyerek, ellerinde pankart ve plastikten ”kýlýç”larla hastane giriþine kadar sloganlar atarak yürüdü.

Adana-Osmaniye Tabip Odasý Baþkaný Dr. Resmiye Kaya, burada yaptýðý konuþmada, 24 Eylül’de de bir doktorun darp edildiðini hatýrlatarak, daha bu olayýn þokunu, þaþkýnlýðýný üzerlerinden atamazken de yine bir saðlýk çalýþanýnýn býçaklý saldýrýya uðradýðýný söyledi.

Vahþi saldýrýyý nefretle kýnadýklarýný bildiren Kaya, þunlarý kaydetti:

”Bizler, sevdiklerimizden ayrý kalarak zamanýmýzý verdiðimiz, halkýmýza en iyi ve nitelikli saðlýk hizmetini sunmak için çabaladýðýmýz saðlýk merkezlerimizde güvenli, huzurlu ve herhangi bir þiddete uðramayacaðýz þartlarda çalýþmak istiyoruz. Hekimlere ve saðlýk emekçilerine þiddet devam ettiði sürece yeterli saðlýk hizmeti veremeyeceðimizi, bundan da en çok halkýmýzýn zarar göreceðini herkesin bilmesini istiyoruz. Hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna yapýlan þiddet olaylarýnýn üzerine gidilmiyor. Sorumlularý bulunup, yargýlanmýyor ve þiddet uygulayanlara gerekli cezalar verilmiyor. Yetkililerin olayýn vahametini algýlamasýný ve samimi olmasýný bekliyoruz.”

Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin son bulmasýný isteyen Kaya, ”Saðlýk kurumlarýndaki düzensizliklerin, saðlýktaki kötü yönetimlerin sorumlusunun hekimler ve saðlýk emekçileri olarak bizler deðiliz ve artýk hedef gösterilmek istemiyoruz” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan gruptakiler sloganlar atarak olaysýz þekilde daðýldý.

kaynak:Habertürk