Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Bakaný’na Sorular-III, Fikret Bila

Saðlýk Bakaný’na Sorular-III, Fikret Bila

Fikret Bila’nýn yazýsý;

Takdir edersiniz ki, doktorlardan aldýðým bu emaillerin hepsine bu köþede yer bulmam mümkün deðil. Örnek olarak ortak konularý dile getiren bir tanesini sunmak istiyorum. Bu nedenle bugün köþemi Saðlýk Bakanlýðý Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Klinik Þefi Doç. Dr. Haldun Soygür’ün, Saðlýk Bakaný Akdað’a yönelttiði sorulara býrakýyorum:

‘1- Saðlýk Bakanlýðý’nýn Eðitim ve Araþtýrma Hastaneleri’nde (SBEAH) öðretim üyesi olan hekimlerin, çýkarýlan son kanunda unutulduðu ve kendi personelinizin bir kýsmýnýn yok sayýldýðý yolundaki yorumlara yanýtýnýz nedir? Kanunda üniversitelere ve TSK’ya baðlý týp fakülteleri için eðitim ve araþtýrma baðlamýnda yaptýrýmlar koyulurken, Saðlýk Bakanlýðý’nýn kurumlarý sadece hizmet hastanelerinden ibaret sayýlmýþ olmuyor mu?

2- Týpta Uzmanlýk Tüzüðü’nün 3. maddesi ve Týpta Uzmanlýk Yönetmeliði’nin 13. maddesinde eðitim ve sorumlusunun tanýmý son derece açýk olarak yapýlmýþ ve týp fakültesi ile SBEAH ayrýmý yapýlmamýþtýr. Buna karþýn böyle bir ayrýmýn yapýlmýþ olmasý bizi incitmektedir. Kanunda týp fakültelerinde eðitim ve araþtýrma ile ‘performans’ý kesin sýnýrlarla ayrýlmýþ. Oysa SBEAH’lerinde eðitim ve araþtýrma hiç önemsenmeden, tümüyle ‘performans’a baðlý bir sistem benimsenmiþ. Týp fakültesi öðretim üyelerine, yükseköðretim kurumlarýnda yalnýzca eðitim ve araþtýrma yapmak ve hastane içi ek gelir temin etmemek kaydýyla mesai saatleri dýþýnda muayenehane açma hakký verirken, SBEAH’lerindeki öðretim üyeleri bu haktan mahrum kalmýþ durumda. SBEAH’lerinde çalýþan eðitim sorumlularý öðretim üyesi deðil midir? Deðillerse nasýl uzman yetiþtirmektedirler?

3- SBEAH’sinde görev yapan ve tam gün çalýþan 40 yýllýk bir klinik þefinin temel aylýk maaþý 2136 TL’dir. Siz bir uzman doktorunkini 3200 TL olarak belirtmiþsiniz. Kuþkusuz siz daha iyi bilirsiniz ama belki de yanlýþ bilgilendirilmiþsinizdir. Bu rakam gerçekte ne kadardýr?

4- ‘Emeklilik konusunda haklýlar’ diyorsunuz. Bizi haklý bulduðunuza göre, en verimli çaðýmýzda benim gibi hekimleri kötü koþullarda emekliliðe zorlamak yerine, önce bu haksýzlýðý gidermek sonra kanun çýkarmak daha doðru olmaz mýydý? 27 yýllýk bir klinik þefi olarak bana layýk görülen aylýk 1560 TL’dir.

5- Dünyanýn hiçbir liberal ekonomisinde bizde düzenlenen biçimde muayenehane açma koþullarý yok. Bildiðiniz gibi, Avrupa’da hekimin evinin bir odasýnda bile ücret karþýlýðý hasta bakabiliyor. Bu durumda amaç muayenehane açmayý engellemek olmuyor mu?

6- Mecburi hizmet konusunda hükümetinizin uygulamalarýnýn ‘planlama’ olduðunu vurguluyorsunuz. Planlama bu kadar önemli ise ve sizin deyiminizle ‘Özel sektörü sýnýrlamak, kamuda çalýþmaya özendirmek için çaba gösteren bir hükümetin’ üyesi olarak niçin diðer sektörlerde planlama yapmak ve kamucu olmak yerine, ‘býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz geçsinler’ diyorsunuz? Anadolu’da doktor olabilsin istiyorsunuz. Çok haklýsýnýz. Bunun için mecburi hizmet uyguladýðýnýzý belirtiyorsunuz. Biz bunca fedakârlýk yaparken yenilerini istemenizi nasýl izah edeceksiniz?

7- Sayýn Bakaným siz yakýn geleceðin en parlak yatýrým alanlarýndan biri olan saðlýk alanýnda özelleþtirme yerine kamulaþtýrma mý düþünüyorsunuz? Süreç böyle devam ederse, hekimler özel hastanelerin emrine teslim edilip, emekleri ucuzlatýlýp, iþ güvenceleri yok edilmiþ olmayacak mý?

8- Ýsterseniz yurt genelinde bir araþtýrma yapmamýza öncülük edin. Araþtýrmanýn hipotezi, bütün bu yaþananlarýn hekimlerde bunaltý, çökkünlük ve tükenmiþlik yarattýðý olsun. Sonucu sizin önderliðinizde tartýþalým. Ne kaybederiz? Saygýlarýmla.”

Konuya, Türk Tabipleri Birliði’nin (TTB) Saðlýk Bakaný Akdað’a verdiði yanýtlar ve Bakan’ýn, “bir hekim de benim soruma yanýt versin” diyerek yönelttiði, “Mecburi hizmet ve özel sektör kadrolarýna sýnýrlama olmazsa Anadolu’da nasýl uzman hekim bulunduracaðýz” sorusuna iliþkin önerilerle yarýn devam edeceðiz.

Kaynak:Milliyet Gazetesi