Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Bakaný, “Özel’de doktor ücretlerini düþürün”

Saðlýk Bakaný, “Özel’de doktor ücretlerini düþürün”

Bakanýn özel sektörle yaptýðý bu görüþmeden mutabakat metni doðdu. Metnin ilk maddesinde, “Özel saðlýk sektörüyle kamu hastanelerinde çalýþan hekimlerin ortalama gelirleri arasýnda çok yüksek farklar olmasý, hekimlerin kamu ile özel sektör arasýnda geçiþ yapmalarýna ve personel daðýlým cetveli dengesizliðine yol açabilir. Bu sebeple özel ve kamuyla üniversite hastanelerinde çalýþan hekim gelirlerinde anormal farklar olmamalýdýr” denildi.

Özele 1.000 doktor kadrosu
Akdað, özel sektörden aldýðý bu desteðe karþýlýk Þubat 2008’den beri yeni doktor almalarýna izin vermediði özel hastanelere eylül sonuna kadar ek 1000 doktor kadrosu sözü verdi. Ayný görüþmede tam gün uygulamasý konusunda destek sözü alan bakanlýk bir jest daha yaptý. Doktorlarýn tam tersine özelden kamu sektörüne geçmeyi tercih eden hemþireler için frene bastý. Mutabakata göre, özel sektörden kamuya hemþire geçiþlerinde “makul süre” konarak, süre sonunda tayin sözü verildi.

Nitelikli doktor çok kazanýr
OHSAD Baþkaný Reþat Bahat, özel sektörde hekimlerin hak ediþ sistemiyle çalýþtýklarýný belirterek þöyle konuþtu: “Yaptýklarý muayene ve ameliyatlardan yüzde 10-30 pay alýrlar. Ancak özel hastaneye yeni gelen doktor 6-12 ay, hasta tutana kadar maðdur olmasýn diye sabit ücret alýr. Bir süre sonra hakediþ sistemine geçer. Bakan bu ücretin 20-30 bin lira olduðunu sanýyordu. Biz de kendilerine bu ücretlerin sanýldýðý gibi olmadýðýný, genellikle 10 bin lirayý bulmadýðýný söyledik. Çoðunlukla kamuda çalýþan doktorlardan yüzde 20-30 fazla ücret veriyoruz. Biz daima kamudaki doktorun aldýðý ücreti esas alýrýz. Nitelikli iþ yapan doktorlarýn ücretleri çok artar, her zaman tavan yapar. Bunu Saðlýk Bakanlýðý engelleyemez. Özel sektörde çok çalýþan, çok kazanýr. Bakanýn sözünü ettiðim bu fiks ücretlerle ilgili bir tavsiyesi var. Ama rakam telaffuz etmedi. Bakanlýða sözümüzü doktor kadrosu karþýlýðýnda da vermedik. Derneðin yakýnda olaðan kongresi var. Ben tekrar adayým. Bakandan, “Elimi güçlendirin” diye ben istedim.”

Maaþlar arasýnda büyük fark yok

Ýstanbul Tabip Odasý Özel Hekimlik Komisyonu Sekreteri Dr. Kemal Özay, Saðlýk Bakanlýðý’nýn temel politikasýnýn, devlet hastanelerini kayýrýr gibi görünse de hekim emeðini daha ucuza getirmek anlamýna geldiðini savundu. Özay, görüþlerini þöyle özetledi: “Zaten artýk özel sektör ile kamu hastaneleri arasýnda çok büyük bir fark kalmadý. Özel týp merkezlerinde uzman hekim sabit geliri ortalama 5-7 bin lira. Özel hastanelerde ise 5-10 bin lira. Devlette de doktor döner sermayeyle 5 bin lira dolayýnda maaþ alýyor. Özel sektörde çalýþan, çok hasta potansiyeli olan tanýnmýþ donanýmlý hekimler için özel bir takým farklýlýklar var.”

kaynak:Hürriyet gazetesi