Ana Sayfa Ekonomi Saðlýk Bakanlýðý’nýn Verdiði Doktor Maaþlar

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Verdiði Doktor Maaþlar

TTB 1. derecede klinik þefi için 8.833 TL, 1. derecede klinik þef yardýmcýsý için 8.375 TL, 1. derecede uzman doktor için 7.799 TL, 1. derecede doktor için 7.676 TL, 8. derecede doktor için 6.243 TL, 30 yýllýk hizmet süresi olan uzman doktor için de emekli maaþý olarak 3.291 TL talep etmiþti.

Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mehmet Ataseven, Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde ödenen doktor maaþlarýný ve Tam Gün Yasasý’na göre doktorlara yapýlacak ilave emekli maaþlarýný içeren bir açýklama gönderdi. Aynen sunuyorum:
“Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde hekimlerin ellerine geçen maaþ ve ek ödeme ortalamalarý
(2011 ilk 8 aylýk dönem)”

 Döner sermaye maaþý kamuoyunda Tam Gün Kanunu olarak bilinen düzenleme ile 209 sayýlý kanunun ek 3. maddesinde düzenlenmiþtir. Söz konusu maaþýn kaynaðýnýn döner sermaye olmasý dýþýnda bildiðimiz maaþlardan herhangi bir farký yoktur. Devlet genel bütçeden bir maaþý ne kadar ödemek zorundaysa döner sermayeden de ayný þekilde ödemek zorundadýr. Zaten söz konusu düzenlemede, “Bu ödemeye hak kazanýlmasýnda ve ödenmesinde aylýklara iliþkin hükümler uygulanýr” hükmü mevcuttur. Dolayýsýyla hekimlerimize ödenen döner sermaye maaþlarý da týpký diðer maaþlar gibi her ayýn on beþinde peþin olarak ve o ay çalýþýlýp çalýþýlmadýðýna bakýlmaksýzýn ödenir.
Yukarýdaki tabloda görüldüðü gibi 1. derecedeki bir uzman hekim her ay düzenli bir þekilde toplam 3.182 TL maaþ almaktadýr. Aldýðý maaþýn toplam geliri içindeki oraný da yüzde 48’dir. Genel olarak hekimlerin aylýk ortalama gelirlerinin yaklaþýk olarak yarýsý maaþtan kalan, yarýsý ise performansa dayalý ek ödemeden oluþmaktadýr.
Tam Gün Yasasý’na göre doktorlara yapýlacak ilave emekli maaþlarý:
Yine Tam Gün Yasasý’yla 5510 sayýlý kanunda yapýlan düzenleme ile ülkemizde sadece hekimlere özgü bir uygulama getirilerek döner sermaye maaþýna paralel olarak emekli aylýklarýnýn artýrýlmasý imkâný saðlanmýþtýr. Fakat bu düzenleme mevcut emeklileri kapsamamakta ve sadece yürürlüðe girdiði tarihten itibaren çalýþma sürelerine göre ek emeklilik maaþý getirmektedir.
 
Hekim emekli maaþý tablosu

kaynak: Milliyet gazetesi-Fikret Bila