Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Saðlýk Bakanlýðý Ve OHSAD Arasýnda “Kurban” Pazarlýðý

Saðlýk Bakanlýðý Ve OHSAD Arasýnda “Kurban” Pazarlýðý

Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn hekim emeðini ucuzlatma, esnek-yoðun çalýþtýrma biçimi ile de deðersizleþtirme odaklý olduðu OHSAD (Özel Hastane Sahipleri Derneði) ile Saðlýk Bakaný arasýnda yapýlan son “mutabakat” ile bir kez daha açýða çýkmýþ oldu.

Bakanlýðýn “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý” ile kamusal niteliði ortadan kaldýrýlmakta olan “kamu hastanelerinin” Birlik adý altýnda “tekelleþtirilmesi”, özel saðlýk sektöründe de týp merkezi ve dal merkezleri baþta olmak üzere birçok özel hastanenin uluslararasý tekellerin kar aracý haline getirilme süreci birlikte iþletiliyor.

Saðlýkta Dönüþüm Programý; hasta iyileþtiren, toplumun saðlýðýný koruyan hekim yerine, iþletmeyi kara geçiren hekim iþgücü piyasasýný denetim altýna alma telaþýnda. Ýthal hekim ve týp fakültesi kontenjan enflasyonu ile yaratýlacak iþsiz-iþ bekleyen hekim ordusunun oluþmasýný beklemeye tahammülü olmayan Saðlýk Bakanlýðý ve OHSAD’ýn, hekim emeðini deðersizleþtirme giriþiminde “mutabakat” yaparak hekim ücretlerini azaltma konusunda uzlaþmalarý ve bunu tüm kamuoyuna müjdelemeleri(!) manidardýr.

OHSAD, resmi sitesinde yayýnladýðý “mutabakat” metninde Saðlýk Bakanlýðý’nýn vereceði kadrolar karþýlýðýnda hekimlerin emeðini ucuzlatacaðýnýn sözünü vermiþ bulunmaktadýr.

14.09.2011 tarihli toplantýnýn mutabakat metninde konu aþaðýdaki þekilde yer almýþtýr.

“1- Saðlýk Sektörünün Personel Problemi:
…Özel Saðlýk Sektörü ile kamu hastanelerinde çalýþan hekimlerin ortalama gelirleri arasýnda çok yüksek farklar olmasý, hekimlerin kamu ile özel sektör arasýnda geçiþ yapmalarýna ve personel daðýlým cetveli dengesizliðine yol açabilir. Bu sebeple Özel ve Kamu Hastaneleri ve Üniversiteler hastanelerinde çalýþan hekim gelirlerinde anormal farklar olmamalýdýr.
Saðlýk Bakanlýðý, 15.02.2008 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliði sonrasýnda kýsýtlanan hekim ve branþ ilaveleri sebebi ile Özel Hastanelerin yaþadýklarý sýkýntýlarý giderme adýna 1000 ek hekim kadrosunu 2011 Eylül ayý sonuna kadar Özel Hastanelere verecektir.
…”

Saðlýðýn tekelleþmesi adýna yürütülen bu pazarlýk sonucu özel saðlýk sektöründe çalýþan hekimlerin artýk hastane patronlarý tarafýndan daha az ücrete daha çok çalýþtýrýlacaklarý gerçeði bir kez daha ortaya çýkmaktadýr.

Özel saðlýk sektöründe þu anda iþ güvencesi olmadan, özlük haklarý yok sayýlarak haftada 6 gün ve günde en az 9 saat çalýþan hekimlerin daha önce de mali kriz ve zarar ediyoruz gerekçeleri ile ücretleri ve hak ediþleri düþürülmüþ ve daha fazla çalýþmaya zorlanmýþlardý.

Yapýlan “kurban pazarlýðý” sonucu hekimleri yeniden ücret azaltýlmasý beklemektedir.  Bu pazarlýk sonucunda Bakanlýk ilk adýmý atmýþ, kadrolarý vermiþtir. Þimdi sýra OHSAD’ýn  “kurbanlar” üzerinde yapacaðý tasarrufa gelmiþtir.

Ancak “mutabýk kalanlarýn” þu gerçeði tüm açýklýðý ile bilmelerinde yarar görüyoruz:

BÝZ HEKÝMLER,

BAKANLIK ÝLE OHSAD ARASINDA YAÞANAN BU KÝRLÝ PAZARLIK KONUSUNDA MUTABIK DEÐÝLÝZ VE BU MUTABAKATI BOZACAÐIZ!

• OHSAD üyesi saðlýk sermayedarlarý milyonlarca dolarlýk yeni hastaneler açarken, yatýrýmlar yaparken, tekelleþirken, hekimlerin serbest çalýþma haklarýný gasp ederken hangi gerekçelerle hekimlerin ücretini düþürecektir?

• Ayný þekilde hekimlerin özlük haklarý ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi konusunda çalýþma yapmasý, saðlýk sermayesinin bilim ve etik dýþý davranýþlarýna karþý önlem almasý gereken Saðlýk Bakanlýðý hangi bilimsel gerekçelerle özel saðlýk sektöründe çalýþan hekimlerin ücretlerinin düþürülmesini emretmekte ve bunu pazarlýk konusu yapabilmektedir?

Burada yapýlan gayri ahlakidir ve hekim emeðine karþý saygýsýzlýktýr.

Ýstanbul Tabip Odasý olarak özel saðlýk kurumlarýnda çalýþan hekimlerin ücretlerinde gerçekleþtirilecek azaltma giriþimlerini hangi gerekçeye dayandýrýlýrsa dayandýrýlsýn kesinlikle kabul etmeyeceðimizi, özel saðlýk kurumlarýnda hizmetin yükünü taþýyan tüm meslektaþlarýmýzla birlikte bu tür giriþimlere karþý tüm demokratik mücadele haklarýmýzý sonuna kadar kullanacaðýmýzý kamuoyuna açýkça belirtmek istiyoruz.

ÝSTANBUL TABÝP ODASI
YÖNETÝM KURULU

https://www.winally.com/_1183_S.B._V_OHSAD_Tam_Gun_Mutabakat_Metni