Ana Sayfa Görüşler S.Bakanlýðý Muayenehane Açma Yetkisini Valiliklere Devretti

S.Bakanlýðý Muayenehane Açma Yetkisini Valiliklere Devretti

Saðlýk Bakanlýðý, muayenehane standartlarýyla ilgili geçtiðimiz Temmuz ayýnda yayýmlanan genelgeyi yürürlükten kaldýrarak, yeni bir genelge yayýmladý.

Bu genelgeye göre, muayenehane uygunluk belgesi baþvurularýnýn artýk tamamen saðlýk müdürlüklerince deðerlendirilmeye tabi tutulacaðý belirtildi. Önceden, baþvurularýn, müdürlüklerce deðerlendirildikten sonra dosyalarýn bakanlýða gönderildiðinin hatýrlatýldýðý genelgede, bundan böyle muayenehane açýlýþ müracaatlarýnýn tamamen valiliklerce (müdürlüklerce) yapýlacaðý vurgulandý. Halen bakanlýkta bulunan müraacatlarýn da müdürlüklerce karara baðlanacaðýnýn dile getirildiði genelgede, muayenehane uygunluk belgesinin nasýl düzenleneceðinin de önceden tanýmlandýðý hatýrlatýldý.

TEK HEKÝM ÝÇÝN EN AZ 16 METREKARELÝK MUAYENEHANE OLACAK

Genelgede, Saðlýk Bakanlýðý’nýn, Danýþtay’ýn, ilgili yönetmeliðin bazý fýkralarýnýn yürütmesini durdurmasýnýn ardýndan muayenehane açýlýþý esnasýnda yaptýðý düzenlemelere de yer verildi. Ayný mekânýn birden fazla tabip tarafýndan kullanýlmasý durumunda; hasta bekleme salonunun geniþliði, tek hekim için en az 12 metrekare, iki hekim için 24, ikiden fazla her hekim için ilave 5 metrekare olmak üzere kullaným alaný olacak. Pansuman odasý, bebek emzirme ve bakým odasý, arþiv birimi ve tuvalet ortak alan olarak kullanýlabilecek. Her hekim için asgari 16 metrekarelik muayene odasý, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere göre oluþturulacak.

Muayenehanenin, bir tabip tarafýndan mesleðini serbest olarak icra etmek üzere, müstakil olarak açýlan saðlýk kuruluþu olmasý sebebiyle müþterek muayenehaneler de dâhil, þirket sahipliðinde açýlmasýna izin verilmeyecek. 03/08/2010 tarihinden önce ilgili mevzuat kapsamýnda açýlmýþ muayenehaneler; 03/08/2015 tarihine kadar depreme dayanýklýlýk raporu hariç, diðer belgelerle 12/D maddesine uyum saðlayarak uygunluk belgesi alacak. Muayenehanelerde fiziksel çevrenin özürlüler için ulaþýlabilir ve yaþanýlabilir kýlýnmasý için imar planlarý ile kentsel, sosyal, teknik altyapý alanlarýnda ve yapýlarda Türk Standartlarý Enstitüsü’nün ilgili standardýna uyulacak.

Genelgede, Saðlýk Bakanlýðý’na intikal eden baþvuru dosyalarýnda; muayenehanenin açýlacaðý mekânda yangýna karþý gerekli tedbirlerin alýndýðýný gösteren belgede, binanýn yangýn açýsýndan uygunluðuna dair hususlarýn yer almadýðýna dikkat çekiliyor. Yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgesi baþvurusunda 19/8/2008 tarihinden önce olanlarda, yangýna karþý gerekli tedbirlerin alýndýðýný gösteren belgede binaya dair bilgilerin de yer almasý gerektiðinin vurgulandýðý genelgede, baþvurusu bu tarihten sonra olan binalarda sadece muayenehanenin içinde alýnan tedbirlerin yer almasýnýn yeterli olacaðý dile getirildi. Yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgesi baþvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra yapýlan binalarda depreme dayanýklýlýk raporu istenmeyecek.

Bundan böyle, bütün muayenehane müracaatlarýnýn, saðlýk müdürlüklerince deðerlendirilerek sonuçlandýrýlacaðýnýn kaydedildiði genelgede, iþlem çýktýsý alýnarak düzenlenen uygunluk belgesiyle birlikte bakanlýða gönderileceði açýklandý.

Kaynak:Uzm. Süleyman Demirel