Ana Sayfa Görüşler Rusya’dan Hemþire Gelir mi?

Rusya’dan Hemþire Gelir mi?

4817 Sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun’un 35’inci maddesi ile 11.06.1932 tarihli ve 2007 sayýlý Türkiye’de Türk Vatandaþlarýna Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkýnda Kanun yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

2007 sayýlý yasada yer alan mesleklerin yabancýlar tarafýndan icra edilebilmesi mümkün hale gelmiþ olmakla birlikte bazý özel yasalarda bu yasaklar aynen durmaktadýr. 1219 Sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun uyarýnca; doktorluk, hemþirelik, diþçilik, ebelik, hastabakýcýlýk. 6197 Sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Kanun uyarýnca; eczacýlýk yabancýlara yasaktýr. Bu meslekleri Türkiye’de yapan yabancý uyruklular hakkýnda “4817 sayýlý yasaya muhalefet” suçu atfedilerek kamu davasý açýlmaktadýr.

DOKTORLAR VE HEMÞÝRELER ÝÇÝN YASAK KALDIRILIR M?
1219 Sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun’daki “Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Týp Fakültesi’nden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak þarttýr” ibaresinin deðiþtirilmesi gerekmektedir.

Maddede sadece Türklükten bahsedilmiyor, benzer þekilde Türk týp fakültelerinden mezun olmak þartý da getiriliyor. Bu þartýn da kaldýrýlmasý veya denklik konusunda düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Bu konu ise daha baþka bir konu, Türk hekimlerin çalýþmak istemediði çalýþma þartý ve ücretleriyle yabancýlar neden gelsin? Ýþte bu sorunun cevabýnýn da yetkililer tarafýndan verilmesi þart. Bana sorarsanýz gelmez mesela.

Ýngiltere’de bir hemþire ayda 2700 Euro, AB ortalamasýnda ise 2000 Euro ücret alýyor Türkiye’de ise bir hemþire 1600 lira normal ücret ve buna ilaveten de 600 lira kadar döner sermaye-ek ödeme alabiliyor.

Amerika Birleþik Devletleri’nde ise eþitlerine göre en yüksek ücreti hemþireler ve hastabakýcýlar alýyor ki ortalama 10 bin dolarý buluyor aldýklarý maaþ.

Ancak, Doðu Bloku ülkelerinde çalýþanlar arasýnda en düþük ücreti hemþireler ve saðlýk memurlarý alýyorlar. Ücretleri de aylýk yaklaþýk 40-80 dolar kadar. Öyleyse sadece Doðu Bloku’ndan, Rusya ve Baðýmsýz Devlet Topluluðu ülkelerinden gelen hemþireler olabilir.

Onlar da hemþire olarak Türkiye’yi mi yoksa Avrupa veya Amerika Birleþik Devletleri’ni mi tercih eder, siz karar verin. Doktor ücretlerine gelince, mesela ABD’de aylýk hekim ücreti 20 bin dolar ile 2 milyon dolar arasýnda deðiþebiliyor. Bu arada ABD’de asgari ücret 1000 dolar civarýnda. Avrupa’da ise ortalama hekimler arasýnda en az 10 bin Euro ile 1 milyon Euro ücret farklýlýðý var. Burada da Doðu Bloku ülkelerinde alýnan doktor maaþlarýnýn en düþük seviyede olduðunu (200 dolar ile 600 dolar arasýnda) söyleyebiliriz, ama bu rakam kendi ülkesindeki yaþam kalitesini tutturmasýna yetiyor. Mesela Küba’da bir hekimin aldýðý aylýk 25 ile 50 dolar arasýnda, ama unutmayalým beþ gider kalemi (saðlýk, eðitim, barýnma, giyecek ve yiyecek) bedava.

GERÇEK DOKTOR, DÝL VE DENKLÝK SORUNU
Gerek hekim, gerek hemþire ülkemize gelirse dil problemi nasýl aþýlacak, “Þuram aðrýyor” dediðimizde bizi nasýl anlayacak ve biz onu nasýl anlayacaðýz? Gelen yabancýnýn mezun olduðu okulun gerçek olup olmadýðýný nasýl anlayacaðýz? Ki lise mezunu olup yýllarca devlet hastanesinde doktorluk yapan ve ücret alanlarýn bile gerçek doktor olup olmadýðýný nasýl anlayacaðýz? Hadi gerçekten týp fakültesi mezunu olduðunu anladýk, mezun olduðu týp fakültesinin denklik sorununu ne yapacaðýz. Her týp fakültesi mezununa gel mi diyeceðiz?

ÇÖZÜM ÜCRET- YAÞAM KALÝTESÝNDE
Daha önce bu köþeden yazdýðým gibi, doktorlar ve saðlýk meslek mensuplarý diyorlar ki: “Liselerden en iyi dereceyle mezun olduk, en üst sýralardan üniversiteye girdik, 6-7 yýl çok zorlu týp eðitimden geçtik. Yetmedi gece gündüz TUS çalýþtýk, üstüne 4-5 yýl uzmanlýk eðitimi aldýk. Yaþ geldi 35’e ve uzman olarak iþe baþladýk. 3-4 bin lira maaþýmýz var. Performansý tavana çýkarsak bile 6-7 bin liraya ulaþamayýz ve bu performansla 2-3 yýl çalýþsak ölürüz. 35 yaþýnda uzmaným, evim yok, orta düzey bir arabam var. Çocuðuma iyi bir eðitim verebilmek için maddiyata ihtiyacým var, gelecekten korkuyorum.” Ýþte bu durumda hekimlere hak vermemek elde deðil. TAM GÜNE evet ama hekimlere de hak ettikleri rakamlarý vermemiz mutlaka þart.

kaynak: Habertürk – Ali Tezel