Ana Sayfa Ekonomi Roubinisilin

Roubinisilin

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa’daki krizin sona ermesi için 10 maddelik bir reçete açýkladý. Kriz kahini olarak nitelendirilen Nouriel Roubini, Avrupa ekonomisinin düzelmesi için yapýlmasý gerekenleri bir bir sýraladý.

Polonya’nýn Sopot kasabasýnda yapýlan bir etkinlikte konuþan Roubini, zor durumda olan Avrupa ekonomisinin bu kýskaçtan çýkabilmesi için gerekli olan 10 maddeyi bildirdi;

   1.Avrupa Merkez Bankasý büyümeyi desteklemek için faizleri tarihi düþük seviyelere indirmeli. Bu yýl faiz artýrarak hata yapmýþlardý.
   2.Euro’nun deðerinin daha düþük olmasý gerekir ki, sorunlu ülkelerin rekabet gücünü artýrabilelim.
   3.Eðer sorunlu ülkelerin mali sýkýlaþtýrmaya gitmesi gerekiyorsa, Almanya kemer sýkmayý ertelemeli ve ekonomiyi canlandýrmaya yönelik adýmlar atmalý. Bu, Euro Bölgesi büyümesinin desteklenmesi ve sýkýlaþtýrmayý orta vadeye ertelemek anlamýna gelecek.
   4.Ýtalya ve Ýspanya gibi sorunlu ülkelere likidite desteði saðlamamýz gerekiyor. Aksi halde piyasalar bu ülkelerin üzerine gidecek.
   5.Yunanistan, Portekiz ve Ýrlanda gibi ülkeler ile bankalarýn borçlarýný düzenli biçimde azaltacak bir mekanizma gerekiyor.
   6.Avrupa bankalarýný çok hýzlý þekilde yeniden sermayelendirmeliyiz. Yoksa kredi sýkýþýklýðý çok daha kötü hale gelecek, kredilerde artýþ, harcama ve büyüme olmayacak.
   7.Sorunlu ülkelerin kontrollü þekilde Euro Bölgesi’nden çýkabilmelerini saðlamalýyýz.
   8.Ülkelerin likiditeye eriþebildiklerinden emin olmak için orta vadeli mali sýkýlaþtýrma uygulamalýyýz.
   9.Üretkenliði ve büyümeyi destekleyici reformlar gerekiyor. Ekonomik ayrýþma yerine iþbirliðine ihtiyaç var.
  10.Euro Bölgesi ülkelerinin daha fazla mali, parasal ve politik entegrasyona gitmesi gerekiyor.

kaynak: Habertürk