Ana Sayfa Görüşler Roche Hepatit C Uzmaný Anadys i Alýyor

Roche Hepatit C Uzmaný Anadys i Alýyor

Roche Holding AG (ROG.VX), Pazartesi günü yaptýðý açýklamada Anadys Ýlaç Þirketi’ni (ANDS) hissesi 3,70 dolardan tek bir seferde yaklaþýk 230 milyon dolara alacaklarýný açýkladý.

– Kaliforniya eyaleti San Diego merkezli Anadys, Hepatit C virüs enfeksiyonunun potansiyel tedavisi için oral küçük molekül terapötikleri geliþtirmektedir.

– Anadys’in en geliþmiþ ilaç adayý olan Setrobuvir, þu anda Anadys’in Roche’nin pegile interferonu (Pegasys) ve ribavirini (Copegus) ile kombinasyon halinde faz 2 de deðerlendirilmekte olan ve doðrudan etki eden antiviral bir bileþiktir.

– Roche Ýlaç Araþtýrma ve Erken Geliþim Küresel Baþkaný Jean-Jacques Garaud aynen þunlarý söyledi: “Bu satýn alma iþlemi zaten güçlü olan HCV portföyümüzü daha da güçlü hale getirmektedir.”

– “Hedefimiz, doktorlara ve hepatit hastalarýna interferon kullanýmýna bile gerek kalmadan bizi tam anlamýyla iyileþtirmeye yaklaþtýracak daha güçlü bir tedavi kombinasyonu sunmaktýr ve Anadys’in bileþikleri bizi virüs direnci olmadan interferonsuz tedavi yönetimine götüren ek etki þekilleri saðlamaktadýr.”

– Birleþme sözleþmesi þartlarýna göre, Roche Anadys’in tedavüldeki tüm hisse senetlerini hisse senedi baþýna nakit olarak 3,70 dolar ödemek suretiyle derhal satýn almak için bir ihale teklifi yaptý.

– Bu fiyat 14 Ekim 2011’deki kapanýþ fiyatýnýn yaklaþýk %256’sýna isabet ediyor.

– Ýhalenin kapanýþ fiyatý teklifi, bir miktar hissenin ihalesine konu olacak ve Roche’nin hali hazýrda elinde bulunan hisselerle birlikte tedavüldeki hisse senetlerinin toplam sayýsýnýn çoðunu  ve diðer alýþýlmýþ þartlarý temsil ediyor olacak.

– Ýhale teklifinin tamamlanmasýnýn ardýndan, Roche ikinci bir birleþme adýmýyla kalan tüm hisseleri de alacaktýr.

– Yöneticiler ve yetkililer hisselerin yaklaþýk %7,9’unun alýnmasý konusunda kendi hisselerinin ihaleye çýkarýlmasýný ve alým satým iþlemini kabul ettiler.

kaynak:Foxbusiness