Ana Sayfa Görüşler Reçeteye Ýlaç Deðil, Etken Madde Yazýlsýn

Reçeteye Ýlaç Deðil, Etken Madde Yazýlsýn

Saydan, yaptýðý yazýlý açýklamada, ”Aile hekimliðinde hastalardan ‘reçete parasý’ adý altýnda 3 lira alýnmasý ve ilaç ambalajlarýnýn küçültülmesinin planlandýðý” iddialarýný deðerlendirdi.

Daha önce aile hekimliðinde hastadan muayene ücreti alýnmasýna iliþkin uygulamanýn yürütmesinin Danýþtay tarafýndan durdurulduðu anýmsatan Saydan, þunlarý kaydetti: ‘’Aile hekimliðinde reçete parasý alýnmasý ve ambalaj küçültmeyle tasarruf olmaz. Tasarruf edilmek isteniyorsa reçetelere ilaç adý deðil, etken madde yazýlsýn. Etken madde ile reçete yazýlýmý SGK’ya yüzde 20’lik tasarruf saðlayacaktýr.”

Muayene ücretinin devlet ve üniversite hastaneleri için 9, özel hastaneler için ise 17 liraya yükseltilmesinin planladýðý þeklinde iddialar da bulunduðunu belirten Saydan, bunun sosyal devlet anlayýþýna aykýrý olduðunu ileri sürdü. Ülkedeki kiþi baþý ilaç harcamasýnýn oldukça düþük olduðunu vurgulayan Saydan, þöyle devam etti:

”Eðer SGK kendince ilaç harcamalarýný düþürmek istiyorsa Saðlýk Bakanlýðý ile birlikte ‘ilaç nedir, nasýl kullanýlýr, ne kadar kullanýlmalýdýr’ baþlýðýný vatandaþlarýmýza medyanýn yardýmý ile anlatýp bilgilendirmelidir. Hastaya ilaç eðitimi verilmelidir.”

Saydan, ayrýca doktorlarýn reçete yazarken hastalarýna zaman ayýrmasý ve bilgisayarlardan hastalarýn daha önce kullandýklarý ilaçlarý kontrol etmelerinin saðlanmasý gerektiðini ifade etti.

kaynak:ntvmsnbc